URO/QZB9 Ekonomické a právní vztahy v mezinárodním obchodě

Pro obory FJEMO + SJEMO + IJEMO

Právo

 1. Obecná charakteristika EU: členství, historický vývoj, symboly; cíle, zásady a metody integrace; dělba pravomocí mezi EU a členské státy.
 2. Institucionální rámec EU: celkový přehled a jednotlivé instituce; rozpočet EU; jazykový režim. Hospodářská a měnová unie.
 3. Evropské právo před a po Lisabonské smlouvě: forma a vlastnosti (nadstátnost, přímý účinek, přednost); typologie pramenů. Legislativní proces a soudnictví EU.
 4. Vnitřní trh EU: volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu.
 5. Politiky EU: soutěžní politika; společná zemědělská politika; regionální politika a další politiky.
 6. Základy obchodního práva: pojem, předmět a vývoj; základní terminologie (podnikání, podnikatel a jeho identifikace, podnik). Obchodní rejstřík a základní pojmy z oblasti účetnictví.
 7. Obecně o obchodních společnostech a družstvu: typy společností, založení x vznik, základní terminologie. Základy úpravy cenných papírů.
 8. Veřejnoprávní základy podnikání: živnostenské právo; právo hospodářské soutěže; ochrana průmyslových práv.
 9. Obchodní závazkové právo – dělba a povaha obchodních závazkových vztahů, jejich vznik, změna, zajištění a zánik; základní obchodní smlouvy a odpovědnostní závazkové vztahy.
 10. Řešení obchodních sporů – soudní řízení (nalézací, vykonávací); rozhodčí řízení. Základy úpadkového práva.

Ekonomie

 1. Jednotný vnitřní trh EU. Společná obchodní politika, nástroje, rozhodovací proces, strategie prosazování obchodně ekonomických zájmů ČR v EU.
 2. Strategie vstupu na zahraniční trhy, výhody, rizika.
 3. Formy kooperace – vertikální, horizontální. Franchising – podstata, druhy a typy franchisových systémů.
 4. Mezinárodní marketing. Plánování marketingové strategie pro mezinárodní trhy, stupeň zapojení do mezinárodního marketingu, mezinárodní příležitosti, nadnárodní korporace.
 5. Velkoobchod – funkce, druhy a formy. Elektronický obchod.
 6. Maloobchod – druhy a formy. Systemizace prodejních jednotek.
 7. Ochrana spotřebitele. Historický vývoj. Instituce a organizace působící v oblasti ochrany spotřebitele v Evropě a ČR.           
 8. Trh spotřebitelů, chování spotřebitele a formování poptávky, racionální chování spotřebitele, Celkový, mezní užitek. Model spotřebitelského chování, činitelé ovlivňující chování spotřebitelů, proces kupního rozhodování, typy kupního jednání, jednání po koupi.
 9. Trh organizací. Chování firmy a formování nabídky. Charakteristika trhu organizací, průmysloví zákazníci a zprostředkovatelé, vlivy a činitelé, proces jejich kupního rozhodování.
 10. Marketingový výzkum. Proces marketingového výzkumu, určení cílů, zdroje dat, metody a techniky sběru, zpracování dat a tvorba závěrečné zprávy, interpretace výsledků výzkumu.