Publikační činnost

monografie

(2018) Zdánlivá smrt. Noční můra osvícenské Evropy, Polička - Praha, 324 stran + 16 barevných příloh.

(2013) Pod závojem smrti. Poslední věci Schwarzenbergů v letech 1732 - 1914, České Budějovice, 444 s.

vědecké studie a kapitoly v knihách:

(2018) Il tesoro della sanità aneb Pokladnice zdraví. Medicínské tisky italské provenience v českokrumlovské knižní sbírce rodu Eggenbergů, in: Lucie Heilandová a Jindra Pavelková (edd.), Knihovny a jejich majitelé. Odraz zájmu a touhy po poznání. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, s. 174-188. Autorský kolektiv: Christine Maria Grafinger, Václav Grubhoffer, Lucie Heilandová, Pavla Holíková, Elisabeth Klecker, Klára Komorová, Adelheid Krah, Andreea Mârza, Bořek Neškudla, Meta Niederkorn-Bruck, Jindra Pavelková, Lenka Veselá. ISBN 978-80-7051-259-3

(2017) Tichý dům u sv. Jiljí. Pohřby jako prostředek reprezentace rodu Schwarzenbergů na Třeboňsku v letech 1681–1939, in: Ludmila Ourodová-Hronková (ed.), Schwarzenberská krajina Hlubocka a Třeboňska. Proměna krajiny na vybraných schwarzenberských panstvích v letech 1660–1930, Národní památkový ústav, České Budějovice 2017, s. 250-263. ISBN 978-80-85033-79-3.

(2017) Nemoc, terapie a umírání v medicíně konce raného novověku: proměny konceptů mezi barokem a první polovinou 19. století, Dějiny vědy a techniky (DVT) 50, 2017, č. 1, s. 28-46.

(2016) Fear of Seeming Death in Eighteenth-Century Europe, in: Albrecht Classen (ed.), Death in the Middle Ages and Early Modern Times. The Material and Spiritual Conditions of the Culture of Death, De Gruyter: Berlin-Boston, s. 491-517 (the series Fundamentals of Medieval and Early Modern Culture 16).

(2016) Death as a theme of the history of medicine, Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation 7, 2016, 1-2, s. 64-74.

(2015) „Je to boj přírody o život & smrt…“ Lékaři ve službách Schwarzenbergů v letech 1780–1830, Cornova. Revue České společnosti pro výzkum 18. století a Filozofické fakulty Univerzity Pardubice 5, 2015, č. 2, s. 76-91.

(2014) Od teatrality k intimitě? Emoce a smrt u Martiniců a Schwarzenbergů v období baroka a romantismu, Cornova. Revue české společnosti pro výzkum 18. století a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 4, 2014, č. 2, s. 25-37 (spoluator Josef Kadeřábek).

(2014) Wandlungen des Adels in den böhmischen Ländern, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 54, 2014, č. 2, s. 271-318 (spoluatoři Václav Bůžek a Libor Jan).

(2012) Medikalizace smrti na přelomu 18. a 19. století. Okamžik smrti, zdánlivá smrt a vzorce chování k mrtvým z hlediska dějin lékařství, Theatrum historiae 11, s. 105-123.

(2012) La seconde demeure des Schwarzenberg. Les nécropoles, reliquaires du culte des ancêtres et de la mémoire familiale, in: Olivier Chaline (ed.), Les Schwarzenberg. Une famille dans l'histoire de l'Europe XVIe-XXIe siècles, Paris, s. 231-242. 

(2012) Friedrich, cardinal et prince Schwarzenberg, archevêque de Prague, in: Olivier Chaline (ed.), Les Schwarzenberg. Une famille dans l'histoire de l'Europe XVIe-XXIe siècles, Paris, s. 217-224.

(2012) La morte tra le discussioni settecentesche e il culto della memoria. Il caso della nobiltà presso la corte asburgica: gli Schwarzenberg (1780 - 1900), in: Luigi Bartolomei – Giorgio Praderio (edd.), Evoluzioni contemporanee nellʼarchitettura cimiteriale, Bologna (= IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e lʼarchitettura 3), s. 227 – 240.

(2012) Medicalisation of death at the turn of the 18th to 19th centuries. The moment of death, apparent death and attitudes towards the dead from the point of view of the history of medicine, Annales Universitatis Apulensis (Series Historica) 16, Special Issue, s. 177-191.

(2012) Recepce futurismu v českém výtvarném umění a architektuře v letech 1909 - 1931, Jihočeský sborník historický 81, Suppl. 4, s. 501-516 (spoluautorka Zuzana Skořepová).

(2011) Společenství vzpomínek. Historická paměť u Schwarzenberků, in: Václav Bůžek - Jaroslav Dibelka (edd.), Utváření identity ve vrstvách paměti, České Budějovice (= Opera historica 15), s. 323-364.

(2011) Paměť na Rožmberky u Buquoyů, Eggenberků a Schwarzenberků, in Václav Bůžek a kolektiv, Světy posledních Rožmberků, Praha, s. 616-631.

(2010) Dying, Death and Funeral Ceremonies of Austrian Aristocracy in the 19th Century Habsburg Monarchy (an Example of the Schwarzenberg Family), Annales Universitatis Apulensis (Series Historica) 14, Special Issue, s. 87-99. 

(2009) Poslední věci člověka v diskursu katolické církve v době předbřeznové. Rituál smrtelné postele mezi barokní zbožností a osvíceným rozumem, Historie - Otázky -Problémy 1, č. 2, s. 175-185.

(2009) „Ve stínu křídel anděla smrti". Poslední nemoci knížat a kněžen ze Schwarzenbergu v 19. a na počátku 20. století, in: Dagmar Blűmlová, – Petr Kubát a kol., Čas zdravého ducha v zdravém těle. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století, České Budějovice (= Jihočeský sborník historický - Supplementum 2), s. 211-232.

(2008) „Mou nesmrtelnou duši poroučím milosrdenství jejího Stvořitele…". Pohřby Schwarzenbergů v 19. a na počátku 20. století, in Martin Gaži (ed.), Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, České Budějovice, s. 653-664.

(2008) Všednost smrti, Kulturně-literární revue Pandora, č. 16-17, s. 199-203.

(2007) Paměť rodu v zrcadle smrti. Funerální obřady v rodině Schwarzenberků v občanské době, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Paměť urozenosti, Praha, s. 188-208.

(2006) Básník s erbem lva a samotou v duši. Motivy samoty, smrti a šlechtictví v tvorbě Jiřího Karáska ze Lvovic v letech devadesátých, in: Dagmar Blűmlová – Bohumil Jiroušek (edd.), Čas moderny. Studie a materiály, České Budějovice, s. 128-148.

(2005) Posvátné v profánním aneb smrt a pohřeb šlechtice na konci „dlouhého" 19. století, Zpravodaj historického klubu. Časopis Sdružení historiků České republiky 16, č. 2, s. 9-37.

Odborné překlady z italského jazyka:

(2017) Don Giovanni aneb Kamenná hostina, filologický překlad libreta k opeře Don Giovanni (o sia Il convitato di pietra) pro Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, text: Giovanni Bertati, 1787 (spoluautorky: Marie Šimková, Kristýna Koclířová)

(2012) Maurizio Gonzaga, Od českého lva k císařské orlici. Gonzagové a jejich vztahy s pražským císařským dvorem v době Lucemburků, Genealogické a heraldické listy 43, č. 2, s. 20-32 (spoluautor Pavel Marek).

(2012) Luigi Bartolomei – Francesca Marcheselli, Manifest posvátného futuristického umění. Mezi italskou utopií a evropskými zkušenostmi, Jihočeský sborník historický 81, Suppl. 4, s. 517-535.

Publicistika

(2012-2016 externí spolupracovník kulturní rubriky Českobudějovického Deníku – komentáře, literární a výtvarné recenze (cca 100 textů); výběr z literárních recenzí a glos:)

Ponurá Polednice. Místo činu: Máj, 4. listopadu 2016 (Jiří Březina, Polednice, Motto 2016, 224 stran).

Trochu horor, trochu Matrix. A Marie putuje ponurou krajinou, 30. června 2016 (Miroslav Boček, Příliv, Novela Bohemica 2016, 276 stran).

Milenci zakleté lásky putují k naději, 12. února 2016 (Timothée de Fombelle, Dva životy pana Perla, Baobab 2015, 288 stran).

Když má zelená barvu naděje, 13. listopadu 2015 (Jiří Hájíček, Zloději zelených koní, Host 2015, 176 stran).

Jako ohromný delfín. Šašek nakreslil Benátky s vtipem, 29. září 2015 (Miroslav Šašek, To jsou Benátky, Baobab 2015, 64 stran).

Promlčení: krimi o nepromlčené paměti, 21. srpna 2015 (Jiří Březina, Promlčení, Motto 2015, 248 stran).

Svět s řízkovou vůní, 20. srpna 2015 (Olga Černá, Klárka a 11 babiček, Baobab 2015, 128 stran).

Našel starý kufřík. A s ním příběh své ztracené babičky, 17. prosince 2014 (Jan Štifter, Kathy, Pikador Books 2014, 92 stran).

Starověké báje a pověsti zdobil Jihočech, 12. listopadu 2014 (Rudolf Mertlík, Starověké báje a pověsti, Argo 2014, 464 stran).

Stančíkova nová kniha je skvělou kulturně historickou freskou staré Prahy, 8. října 2014, recenze pro pořad Literární matiné Českého rozhlasu České Budějovice (Petr Stančík, Mlýn na mumie aneb Převratné odhalení komisaře Durmana, Druhé město 2014, 400 stran).

Do Říma s láskou, 19. července 2014 (Miroslav Šašek, To je Řím, Baobab 2014, 64 stran).

Ve travu sdcre, 28. dubna 2014 (Ivana B. Englmaierová, Srdcový erb, Baobab 2013, 296 stran).

Dvanáct odstínů hnědi aneb Poezie písecké periferie, 26. března 2014 (Petr Mano, Šarlák. Dvanáct obrazů z periferie světa, Praha 2014, 159 stran).

Rabín vstupuje do mrazivých bran času, 4. prosince 2013 (Karol Sidon, Brány mrazu a jiné prózy, Akropolis 2013, 372 stran).

Šumava po seversku, 20. listopadu 2013, (Jiří Březina, Na kopci, Motto, 2013, 376 stran).

Vango rovná se láska, 30. října 2013 (Timothée de Fombelle, Vango, Baobab 2013, 704 stran).

Nebát se samoty a smát se, když nesvítí nic, 15. října 2013 (Frank Tashlin, Vačice, která se nesmála, Baobab 2013, 64 stran).

Malá smrt je roztomilá osůbka, určená lidem v mlžinách, 24. června 2013 (Kitty Crowther, Návštěva malé smrti, Baobab 2013, 32 stran).

Holub v zahradě koček, soch a osamění, 6. dubna 2013 (Vladimír Holub a kol. autorů, Dodatečné rozpomínky na Vladimíra Holuba, Muzeum Jindřichohradecka a Jindřichohradecká kulturní společnost 2012, 88 stran).

Král Šumavy má pomník z masa a kostí, 4. ledna 2013 (David Jan Žák, Návrat Krále Šumavy, Labyrint 2012, 400 stran).

O stromě, na kterém rostou drahokamy, 16. listopadu 2012 (tituly z nakladatelství Baobab: Eva Macková, 12 hodin s Oskarem; 12 nejmenších pohádek; Erlend Loe, Kurtovi přeskočilo).

Když mají vzpomínky chuť Rybí krve, 4. července 2012 (Jiří Hájíček, Rybí krev, Host 2012, 354 stran).

Baobab skvěle vzkřísil klan Klášteráků, 17. února 2012 (Václav Kaplický, Bandita, Paťára a spol., Baobab 2011, 296 stran).

 

Příspěvky na konferencích:

(leden 2019) TMOS. "Mezioborový seminář Třeboň", 27. ročník, 16.-19. ledna, Lázně Aurora, Třeboň, zvaná přednáška na převážně lékařské konferenci: Zázračné očkování. Boj s pravými neštovicemi v českých zemích v "dlouhém" 19. století (17. 1. 2019, téma dne: Vakcinace zepředu i zezadu, I. blok - Historický pohled  a perspektivy.

(červen 2018) Moc, manipulace a ideologie v kultuře. Letní škola pro doktorandy Štilec u Českých Budějovice 2018, setkání literárních vědců a doktorandů FF JU a FF UK, příspěvek: La Resistenza / Hnutí odporu: skutečnost, ideologie, fikce. Italští partyzáni Itala Calvina a Beppeho Fenoglia, 28. 6. 2018

(říjen 2017) Libri speculum vitae. Knížky naučení všelikého jako živá díla minulých dob. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven, Brno, Moravská zemská knihovna, 17.-20. října 2017, příspěvek: Il tesoro della sanita aneb Pokladnice zdraví. Medicínské tisky italské provenience v českokrumlovské knižní sbírce rodu Eggenbergů.

 

Popularizační činnost:

- vyžádané přednášky:

(2017) Zdánlivá smrt jako téma kulturních dějin. Přednáška pronesena dne 29. 11. 2017 na Filozofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem.

(2017) Schwarzenberské pohřební rituály. Přednáška pronesena dne 11. října 2017 v zámku Nový Hrad, Jimlín u Loun.

(2016) Zdánlivá smrt. Noční můra (pozdně) osvícenské doby, Literárně-historický pořad v rámci Literárního odpoledne v Heydukově památníku, Prácheňské muzeum v Písku.

(2014) Romantičtí Schwarzenbergové. Šlechta, sentiment a historická paměť v 19. století. Přednáška pronesena dne 14. dubna 2014, Historický klub Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

- popularizační přednášky věnované italské kultuře (přednesené v rámci italských večerů Jihočeské pobočky Společnosti přátel Itálie):

2015, Itálie českýma očima v průběhu staletí

2014, Il carnevale/Italský karneval

2013, Roberto Benigni – un attore comico e regista italiano/italský komik a režisér, spolu s Jitkou Rauchovou

2012, Fabrizio de André – cantautore italiano. Život a tvorba významného italského písničkáře/básníka

2011, Roberto Saviano, Gomorra. Život a tvorba současného italského autora, dvojjazyčné čtení

2010, Paolo Giordano, La solitudine dei numeri primi/Osamělost prvočísel. Život a tvorba současného italského autora, dvojjazyčné čtení

2010, Viterbo e la Tuscia. Historie a kulturní památky jedné italské provincie

 

Kvalifikační práce:

(2018) Italská knihovna Marie Ernestiny z Eggenbergu, diplomová práce obhájena 1. 2. 2019