Publikační činnost

(aktualizace: leden 2021)

1. Odborné knihy (monografie)

2) DADEJÍK, O. – LOMOVÁ, O. – ZUSKA, V., Ťing-Ťie: Poznámky k písním ze světa lidí. Praha: Karolinum, 2015. 194 s. (ISBN: 978-80-246-3162-2)

1) DADEJÍK, O. – STIBRAL, K. – ZUSKA, V., Česká estetika přírody ve středoevropském kontextu. Praha: Dokořán, 2009, 316 s. (ISBN 978-80-7363-247-2)

 

2. Kapitoly v odborných knihách

12) DADEJÍK, Ondřej, Více než dojem: Deweyho obhajoba impresionistické kritiky. In: Impresionismus v české kultuře 1880–1920. Erik Gilk (ed.), Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2019, s. 27–38. (ISBN 978-80-88278-45-0)

11) DADEJÍK, Ondřej, Zkušenost a struktura: Johna Deweyho a Jana Mukařovského cesta k estetické teorii. In: Bílek, P. A. et al., Stopy pragmatismu. Česká literatura a estetika v dotyku s americkým pragmatismem. České Budějovice, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 2016, s. 25–44. (ISBN 978-80-7394-627-2)

10) DADEJÍK, O., – ZUSKA, V., Krajina jako maska přírody: estetika subverze vs. estetika konformity. In: Stibral, K. – Faktorová, V. (eds.), Krajina – maska přírody. Studie k estetice krajiny a environmentu. České Budějovice: Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, 2015 s. 25–44. (ISBN 978-80-7394-569-5)

9) DADEJÍK, Ondřej, Krása zvířat: kdo ji tvoří a pro koho? In: Dadejík, O. – Jaroš, F. – Kaplický, M. (eds.), Krása a zvíře. Studie o vztahu estetických a etických hodnot zvířat. Praha: Dokořán, 2014, s. 15–32. (ISBN 978-80-7363)

8) DADEJÍK, Ondřej, Estetické oceňování zahrady jako zahrady (a nikoli jako umění nebo jako přírody). In: Stibral, K. – Dadejík, O. – Staněk, J. (eds.), Zahrada. Přirozenost a umělost. Praha: Dokořán, 2012, s. 148–164. (ISBN 978-80-7363-431-5)

7) DADEJÍK, Ondřej, Environmentální estetika. In: Zahrádka, P. (ed.), Estetika na přelomu milénia. Vybrané problémy současné estetiky. Brno, Barrister & Principal 2010, s. 373–383. (ISBN 978-80-87474-11-2)

6) DADEJÍK, O., – ZUSKA, V., Více než příběh. Dvojdimenzionální estetika lesa. In: Stibral, K. – Dadejík, O. – Peprník, M. (eds.), Kauza les. Environment jako estetický problém. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2010, s. 163–205. (ISBN 978-80-244-2572-6)

5) DADEJÍK, O., – STIBRAL, K. – PEPRNÍK, M., Závěrem: Les jako příklad a prototyp estetického ocenění přírody. In Dadejík, O. – Stibral, K. – Peprník, M. (eds.): Kauza les: Environment jako estetický problém. Olomouc, Univerzita Palackého 2010, s. 206–209. (ISBN 978-80-244-2572-6)

4) DADEJÍK, O. – STEJSKAL, J., Introduction: Framing Aesthetics of Visual Culture. In: Dadejík, O. – Stejskal, J. (eds.), The Aesthetic Dimension of Visual Culture. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing 2010, s. ix–xviii. (ISBN 978-1-4438-2428-6)

3) DADEJÍK, O., – KAPLICKÝ, M., Kritika kognitivní estetiky přírody Allena Carlsona. In: Stibral, K. – Binka, B. – Dadejík, O. (eds.) Krása – krajina – příroda II. Brno: Muni Press, 2009, s. 47–54. (ISBN 978-80-210-4890-4)

2) DADEJÍK, Ondřej, Místo přírodního estetična v obecné estetické teorii Jana Mukařovského. In: Stibral, K. – Dadejík, O., (eds.), Krása – krajina – příroda I. Praha: Dokořán, 2009, s. 50–55. (ISBN 978-80-7363-286-1)

1) DADEJÍK, Ondřej, Analytická estetika – úvod. In: Zuska, V. (ed.), Umění, krása šeredno. Texty z estetiky 20. století. Praha, Karolinum 2003, s. 11–21. (ISBN 80-246-0540-6).

 

3. Články v odborných periodikách

3. 1. Články v mezinárodních recenzovaných odborných periodikách

2) DADEJÍK, O. – KUBALÍK, Š., Some Remarks on Descriptive and Negative Concepts: A Critical Note. Estetika: The Central European Journal of Aesthetics, 50, 2013, č. 2, s. 206–210. (ISSN: 0014 –1291)

1) DADEJÍK, O. – ZUSKA, V., More Than a Story: The Two-dimensional Aesthetics of the Forest. Estetika: Central European Journal of Aesthetics, 3, 2010, č. 1, s. 27–50. (ISSN 0014–1291)

 

3. 2. Články v domácích recenzovaných odborných periodikách

12) DADEJÍK, O. – LOMOVÁ, O. – ZUSKA, V., Průchod ke „Knize proměn“: Metafyzika změny v čínském myšlení z perspektivy procesuální filozofie. Filosofický časopis, 2018, č. 6, s. 827–844. (ISSN 0015-1831)

11) DADEJÍK, Ondřej, Překonávání dualismu života a umění ve filosofii Johna Deweyho a A. N. Whiteheada. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Studia Aesthetica, 1/2018, s. 39–54. (ISSN 0567-8293)

10) DADEJÍK, Ondřej, David Hume a logika soudů vkusu. Filosofický časopis, 2017, č. 2, s. 275–296. (ISSN 0015-1831)

9) DADEJÍK, Ondřej, Kontrast bez diskontinuity: Život jako umění ve filosofii Johna Deweyho. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Studia Aesthetica. 2017, č. 1, s. 61–87. (ISSN 0567-8293)

8) DADEJÍK, Ondřej, Distance and Immersion: Phenomenological Aesthetics and the Question of A ‚Paradigm Shift‘. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Studia Aesthetica VII. Myth, Philosophy, Art, and Science in Jan Patočka’s Thought, 2014, č. 1, s. 31–46. (ISSN 0567-8293)

7) DADEJÍK, Ondřej, Prostor a prostředí: o aktualitě Patočkova pojetí zkušenosti prostoru. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Studia Aesthetica VI. Mýtus a umění v pojetí Jana Patočky, 2013, č. 1, s. 71–88. (ISSN 0567-8293)

6) DADEJÍK, O., – ZUSKA, V., Nálady krajiny. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Studia Aesthetica V. K životnímu jubileu profesora Vlastimila Zusky, 2012, č. 1, s. 61–76. (ISSN 0567-8293)

5) DADEJÍK, Ondřej, Estetický postoj a věčný návrat minulého rázu umění: Danto a Patočka. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Studia Aesthetica IV. Negace a afirmace v Patočkově koncepci uměleckého díla, 2011, č. 1, s. 55–74. (ISSN 0567-8293)

4) DADEJÍK, Ondřej, Deskriptivní definice Stephena C. Peppera a common senseKuděj. Časopis pro kulturní dějiny, 12, 2011, č. 1, s. 170–198. (ISSN 1211–8109)

3) DADEJÍK, Ondřej, Estetický problém současného umění. Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 2009, č. 6–7, s. 8–27. (ISSN 1802-8918)

2) DADEJÍK, O. – ZUSKA, V., Krajina jako maska přírody: estetika subverze versus estetika konformity. Estetika, 44, 2007, č. 1–4, s. 28–44. (ISSN 0014-1291)

1) DADEJÍK, Ondřej, Znovuzrození přírodní krásy: Ronald W. Hepburn. Estetika, 44, 2007, č. 1–4, s. 2–27. (ISSN 0014-1291)

 

3.3. Články v ostatních odborných časopisech

2) DADEJÍK, Ondřej, David Hume a problém vzniku moderní estetiky. Aluze, 2002, č. 2, s. 73–81. (ISSN 1803-3784)

1) DADEJÍK, O. – KAPLICKÝ, M., La Jetée: Problematika zápletky. Kino-ikon, 4, 2001, č. 2, s. 287–291. (ISSN 1335-1893)

 

4. Články ve sbornících

9) DADEJÍK, Ondřej. Dynamika estetického vektorového pole. In: Estetika centra a periférie – centrum a periféria estetiky. M. Paštéková – P. Brezňan (eds.), Bartislava, Slovenská asociácia pre estetiku 2020, s. 245–254. (ISBN: 978-80-972624-3-3)

8) DADEJÍK, Ondřej, Konec konců: o umění a zvyku. In: Otázky a problémy perspektív umenia, respektíve „koncov umenia“ v estetických, umenovedných a filozofických teóriách. STUDIA AESTHETICA XIX. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2019, s. 108–116. (ISBN 978-80-555-2313-2)

7) DADEJÍK, Ondřej, Na pohřebišti uměleckých děl: Dewey a Adorno o muzeální koncepci umění. In: Pašteková, M. – Brezňan, P., (eds.), Umenie, estetika, politika. Bratislava, Slovenská asociácia pre estetiku 2019, s. 187–196. (ISBN 978-80-972624-2-6)

6) DADEJÍK, Ondřej, O pojetí kartografie v Zemi snivců. In: ASSPICK almanach Kubinstadt. Sborník litoměřických umělců na téma Kubinstadt. Martin Nitsche – Andere Seite Studio (eds.), Litoměřice, ASSociace Kubinstadt & ASSPRESS 2019, s. 40–49. (ISBN 978-80-270-6832-6)

5) DADEJÍK, Ondřej, Instrumentalita nálad: Pragmatismus a užitečná neužitečnost umění. In: Pašteková, M. – Brezňan, P., (eds.), Pragmatické dimenzie umenia a estetiky. Bratislava, Slovenská asociácia pre estetiku 2018, s. 15–28. (ISBN 978-80-972624-1-9)

4) DADEJÍK, Ondřej, Napětí mezi životem a uměním: izolacionismus versus kontextualismus u Jana Mukařovského a Johna Deweyho. In: Pašteková, M. – Brezňan, P., (eds.). Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty: Aktuálnosť diela Jana Mukařovského. Bratislava, Slovenská asociácia pre estetiku 2017, s. 271–279. (ISBN 978-80-972624-0-2)

3) DADEJÍK, Ondřej, Centrum a periferie: O estetické zkušenosti obyčejných míst. In: Malura, J. –Tomášek, M. (eds.), Příroda vs. industriál. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění. Ostrava, Ostravská univerzita 2016, s. 21–40. (ISBN 978-80-7464-864-9)

2) DADEJÍK, Ondřej, Autenticita a jedinečnost. Několik poznámek k problému estetické relevance. In: Kapsová, E. – Režná, M. (eds.), O interpretácii umeleckého textu 24. Autentické a univerzálne v tvorbe a interpretácii umení. Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa 2009, s. 144–157. (ISBN 978-80-8094-433-9)

1) DADEJÍK, O. – ZUSKA, V., Estetika krajiny. In: Ochrana krajinného rázu. Sborník příspěvků z konference. Praha, Nakladatelství Naděžda Skleničková 2006, s. 39–42. (ISBN 80-903206-7-8)

 

5. Ediční, redakční a překladová činnost

5.1. Ediční a redakční činnost

6) DADEJÍK, O. – JAROŠ, F. – KAPLICKÝ, M. (eds.), Krása a zvíře. Studie o vztahu estetických a etických hodnot zvířat. Praha, Dokořán 2014. (ISBN 978-80-7363)

5) DADEJÍK, O. – STIBRAL, K. – STANĚK, J. (eds.), Zahrada. Přirozenost a umělost. Praha: Dokořán 2012. (ISBN 978-80-7363-431-5)

4) DADEJÍK, O. – STIBRAL, K. – PEPRNÍK, M. (eds.), Kauza les. Environment jako estetický problém. Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci 2010. (ISBN 978-80-244-2572-6)

3) DADEJÍK, O. – STEJSKAL, J. (eds.), The Aesthetic Dimension of Visual Culture. Newcastle, Cambridge Scholars Publishing 2010. (ISBN 978-1-4438-2428-6)

2) DADEJÍK, O. – STIBRAL, K. – BINKA, B. (eds.), Krása – krajina – příroda II. Brno. Muni Press 2009. (ISBN 978-80-210-4890-4)

1) DADEJÍK, O. – STIBRAL, K. (eds.), Krása – krajina – příroda I. Praha, Dokořán 2009. (ISBN 978-80-7363-286-1)

 

5.2. Překlady

2) Budd, Malcolm, Estetické oceňování přírody. In Estetika na přelomu milénia. Vybrané problémy současné estetiky. Pavel Zahrádka (ed.) Brno: Barrister & Principal, 2011, s. 397–412. (ISBN 978-80-87474-11-2) (Přeložil Ondřej Dadejík)

1) Pepper, Stephen C., Teorie metafory založená na zdrojové metafoře. Estetika, 42 (1–3), 2006, s. 35–45. ISSN 0014-1291 (Přeložil Ondřej Dadejík společně s Martinem Kaplickým).

 

6. Recenze

DADEJÍK, Ondřej: Nature, Aesthetics, and Environmentalism. From Beauty to Duty. (review). Estetika: Central European Journal of Aesthetics, 1, 2008, č. 2, s. 235–242. (ISSN 0014–1291)

 

7. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí a v ČR a vyžádané přednášky

7. 1. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí

9) Art as a Habit of Positive Disorientation. Mezinárodní konference: Map/Territory – Philosophy and Cartography, 5–8. 11. 2019, The University of Wroclaw (Institute of Philosophy); E. Geppert Academy of Art and Design (Centre for Applied Arts and Innovation Centre), Poland.

8) The Aesthetic Vector Field. Mezinárodní konference: 12th Internetional Whitehead Conference: Process as creativity, process as concern, 27–30. 8. 2019, University of Brasília, Brasil.

7) Maps and Art. Mezinárodní konference: Engaging the Contemporary: Reconfiguring the Aesthetic, University of Malta, 1. – 2. 11. 2018, Valetta, Malta (společně se Štěpánem Kubalíkem).

6) Keep Your Distance! On the Aesthetic Conditions of Museum Exhibitions, Mezinárodní konference: International Conference on Art, Atmosphere, Museums and Presence, University of Southern Denmark and Faaborg Museum, 15–16. září 2017. Odense, Denmark. (společně s Jakubem Stejskalem)

5) The Two Dimensional Aesthetics of the Environment and the Sources of Value. Mezinárodní konference: Values in the Environment: Relations and Conflicts. The Xth IIAA International Summer Conference on Environmental Aesthetics. 1. 8.–3. 8. 2013, Lahti, Finland.

4) The Aesthetic Attitude and the Eternal Return of the Vergangenheitscharakter der Kunst: Danto and Patočka. Mezinárodní konference: The Australia and New Zealand Slavists‘ Association 2013 Conference, Faculty of Arts; Macquarie University, 4.–5. 2. 2013, Sydney, Australia.

3) Aesthetic Appreciation of Nature and Art in the Light of Stephen C. Pepper’s Metaphilosophy. Mezinárodní konference: Estetyka jako narracja i metanarracja; Gdańsk University, 27.–28. 9. 2012, Gdańsk, Poland. (společně s Martinem Kaplickým).

2) Experience and Structure: On the Aesthetic Theories of John Dewey and Jan Mukařovský. Mezinárodní konference: Rethinking Pragmatist Aesthetics, Wrocław University, 31. 8.–2. 9., 2012, Wrocław, Poland.

1) What is Left of Disinterestedness. Mezinárodní kongres: XVIIth International Congress of Aesthetics: Aesthetics Bridging Cultures, Middle East Technical University, 9.–13. 2007, Ankara, Turkey.

 

7.2. Zvané přednášky na konferencích v ČR a SR (keynote lectures, invited talks)

3) Umění a zvláštní instrumentalita nálad. Konference: Komunikace, vědění a nové technologie II. Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, 3. 5. 2018, Plzeň, Česká republika.

2) Pragmatická estetika – nové jméno pro staré způsoby myšlení? Mezinárodní konference: Pragmatické dimenzie umenia a estetiky. Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 19–21. 9. 2017, Bratislava, Slovensko.

1) Estetický problém definícií umenia. Česko-slovenské sympozium: Umenie v tekutej dobe II., Filmová a televízna fakulta VŠMU, 27–29. 11. 2013, Bratislava, Slovensko.

 

7.3. Referáty na konferencích v ČR a SR

22) Dynamika centra a periférie. Konference: Estetika centra a periférie – Centrum a periféria estetiky, 23–25. 10. 2019, Slovenská asociácia pre estetiku, Univerzitná knižnica v Bratislave, Slovensko.

21) Umění jako zvyk. Konference: Otázky a problémy perspektív umenia, respektíve „koncov umenia“ v estetických, umenovedných a filozofických teóriách, 17–19. 5. 2019, Prešovská univerzita v Prešove, Štrbské pleso, Slovensko.

20) Poznámky k Deweyho kritice impresionistické kritiky. Konference: Impresionismus v české kultuře 1880-1920, 6–7. 5. 2019, Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc, Česká republika.

19) Na pohřebišti uměleckých děl: Dewey a Adorno o muzeální koncepci umění. Konference: Umenie, estetika, politika, 24–25. 10. 2018, Slovenská asociácia pre estetiku, Univerzitná knižnica v Bratislave, Slovensko.

18) Umění a zvláštní instrumentalita nálad. Konference: Komunikace, vědění a nové technologie II. Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, 3. 5. 2018, Plzeň, Česká republika.

17) Prostředky zbavené funkce. Několik poznámek k Divným nástrojům Alvy Noëho. Česko-slovenská konference: Unavené umění: kompetence tvůrčí a kritické, 1. bienální konference Společnosti pro estetiku (RVS AV ČR). Muzeum umění Olomouc, 15–16. 3. 2018, Olomouc, Česká republika.

16) Život jako umění ve filozofii Johna Deweyho. Konference: Krize racionality z pohledu rétoriky, umění a věd o kultuře, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 22.–23. 5. 2017, Praha, Česká republika

15) Napětí mezi životem a uměním: izolacionismus versus kontextualismus u Jana Mukařovského a Johna Deweyho. Mezinárodní konference: Umenie a estetično jako sociálne a autonomne fakty. Aktuálnosť diela Jana Mukařovského. Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 12–14. 10. 2016, Bratislava, Slovensko.

14) Zkušenost a struktura: O estetické zkušenosti v pojetí Johna Deweyho a Jana Mukařovského. Konference: (Neo)pragmatismus v českém literárním, kulturním a myšlenkovém kontextu. Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, 23. 6. 2016, České Budějovice, Česká republika.

13) Hume, Cavell a logika soudů vkusu. Konference: Interpretační potíže ve filozofii Davida Huma. Univerzita Palackého, 25. 9. 2015, Olomouc, Česká republika.

12) Centrum a periferie: O povaze a rozsahu estetické zkušenosti prostředí. Konference: Příroda vs. Industriál? Vytváření prostoru v literatuře, výtvarném umění a filmu. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Antikvariát, galerie a klub Fiducia, 10–11. 9. 2015, Ostrava, Česká republika.

11) Voda a estetická zkušenost. Konference: Krása, krajina, příroda VIII.: Voda. Akademické konferenční centrum, 2. 12. 2014, Praha, Česká republika.

10) Nálady krajiny. Konference: Krajina – maska přírody? Krajina v estetické perspektivě. Akademické konferenční centrum, Praha, Česká republika; 21.–22. 11. 2012. (Společně s Vlastimilem Zuskou)

9) Kde začíná a končí krása zvířat II. Konference: Krása-Krajina-Příroda V.: Krása a zvíře: Estetika, etika a zoologické zahrady, Akademické konferenční centrum, 15. 11. 2011, Praha, Česká republika.

8) Zahrada: Příroda, kultura či umění? II. Konference: Krása-Krajina-Příroda IV: Zahrada: Přirozenost a umělost, Akademické konferenční centrum, 9. 11. 2010, Praha, Česká republika.

7) Krajina a imaginace. Mezinárodní konference: Mezinárodní tematologická konference v Olomouci. Univerzita Palackého, 20–21. 10. 2010, Olomouc, Česká republika.

6) Narrative and Ambient Dimensions of the Aesthetic Experience of Nature. Mezinárodní kolokvium: New Research in Aesthetics in the Czech Republic and Austria. Österreich-Bibliothek/Rakouská knihovna, 16.–18. 9. 2010, Plzeň, Česká republika.

5) Více než příběh: dvojdimenzionální estetika lesa. Konference: Krása-krajina-příroda III. Kauza les. Environment jako estetický problém. Ústav dějin umění AV ČR, Praha, Česká republika, 3. 11. 2009. (Společně s Vlastimilem Zuskou).

4) Kritika kognitivní estetiky přírody Allena Carlsona. Krása krajina příroda II., Ústav dějin umění AV ČR, 21.–22. 10. 2008, Praha, Česká republika. (společně s Martinem Kaplickým)

3) Autenticita a jedinečnost: Několik poznámek k problému estetické relevance. Mezinárodní konference: Európske kontexty interkultúrnej komunikácie. Univerzita Koštantína Filozófa, 17.–18. 9. 2008, Nitra, Slovensko.

2) Místo přírodního estetična v obecné estetické teorii Jana Mukařovského. Mezinárodní konference: Krása, krajina, příroda I. Ústav dějin umění AV ČR, 16.–17. 10. 2007, Praha, Česká republika.

1) La Jetée: Problematika zápletky. Konference: História, čas a rozprávanie vo filme. 18.–21. 10. 2001, Osrblie, Slovensko. (společně s Martinem Kaplickým)

 

7.4. Vyžádané přednášky v ČR a SR

13) Deweyho cesta oklikou: proč je třeba kvůli teorii o uměleckých dílech na umění na chvíli zapomenout. Jednota filosofická, Univerzita Palackého v Olomouci, 27. 11. 2019, Olomouc, Česká republika.

12) Povaha proměny: muzeum jako pohřebiště i místo znovuzrození. Muzeum umění Olomouc, 27. 3. 2019, Olomouc, Česká republika.

11) Metamorfózy muzea. Ústav literárnej a umeleckej komunikácie. Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 14. 3. 2019, Nitra, Slovensko.

10) Mapy a umění. Filosofická škola No. 7. Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze, Zámek ve Štěkni na Strakonicku, 21–23. 9. 2018, Štěkeň, Česká republika.

9) Atmosféry a rezonance: Topologie obyčejného prostředí. Dům umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 17. 5. 2018, Ústí nad Labem, Česká republika.

8) Snadná a složitá krása zvířat. Katharsis – Spolek studentů estetiky, Jan Čejka Gallery. Kampus Hybernská FF UK v Praze, 6. 4. 2018, Praha, Česká republika.

7) Centrum a periferie. O estetické zkušenosti obyčejného prostředí. Katharsis – Spolek studentů estetiky, Galerie Jaroslava Fragnera. Galerie Jaroslava Fragnera, 18. 4. 2017, Praha, Česká republika.

6) Město a estetická paměť. Týden diverzity. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Cyklus: Divná místa, Kampus Hybernská, 11. 4. 2017, Praha, Česká republika.

5) Více než příběh: Dvojdimenzionální estetika prostředí. Brněnský naratologický kroužek, Masarykova univerzita v Brně, 19. 5. 2016, Brno, Česká republika,

4) Umění a příroda. Uměleckoprůmyslové muzeum, 10. 5. 2011, Brno, Česká republika.

3) Jak oceňujeme přírodní krásu? Problémy environmentální estetiky. Katedra zahradní a krajinné architektury, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze, 5. 4. 2011, Praha, Česká republika. (společně s Martinem Kaplickým)

2) Estetické problémy současného umění. Akademie výtvarných umění v Praze, 28. 4. 2010, Praha, Česká republika.

1) Sibleyho estetické pojmy. Katedra filozofie. Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, 14. 4. 2010, Plzeň, Česká republika.

 

7.5. Organizace konferencí

11) Unavené umění: kompetence tvůrčí a kritické, 1. bienální konference Společnosti pro estetiku (RVS AV ČR). Muzeum umění Olomouc, 15–16. 3. 2018, Olomouc, Česká republika.

10) Krása, krajina, příroda IX.: Tělo. Akademické konferenční centrum, 12. 11. 2015, Praha, Česká republika.

9) Krása, krajina, příroda VIII.: Voda. Akademické konferenční centrum, 2. 12. 2014, Praha, Česká republika.

8) Krása, krajina, příroda VII.: Město a příroda. Akademické konferenční centrum, 19. 11. 2013, Praha, Česká republika.

7) Krása, krajina příroda VI.: Krajina – maska přírody? Krajina v estetické perspektivě. Akademické konferenční centrum, 21.–22. 11. 2012, Praha, Česká republika.

6) Krása-krajina-příroda V.: Krása a zvíře: Estetika, etika a zoologické zahrady, Akademické konferenční centrum, 15. 11. 2011, Praha, Česká republika.

5) Krása-krajina-příroda IV: Zahrada: Přirozenost a umělost, Akademické konferenční centrum, 9. 11. 2010, Praha, Česká republika.

4) Krása-krajina-příroda III.: Kauza les. Environment jako estetický problém, Ústav dějin umění AV ČR, 3. 11. 2009, Praha, Česká republika.

3) Mezinárodní konference The Aesthetic Dimension of Visual Culture. Akademie výtvarných umění v Praze, 20–22. 10. 2009, Praha, Česká republika.

2) Krása krajina příroda II., Ústav dějin umění AV ČR, 21.–22. 10. 2008, Praha, Česká republika.

1) Krása, krajina, příroda I., Ústav dějin umění AV ČR, 16.–17. 10. 2007, Praha, Česká republika.

 

8. Ostatní

8.1. Disertační práce

DADEJÍK, Ondřej. Kritika pojmu estetické zkušenosti v druhé polovině dvacátého století. Dvě kontroverze: Konec umění a znovuzrození přírodní krásy. Filozofická fakulta Karlovy univerzity v Praze, 2008. Dostupné online: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/108041

 

8.2. Krátké články, texty v katalozích k výstavám

6) DADEJÍK, Ondřej, Andere Seite Studio. Archeologie změny/Archeology of Change. (Katalog k výstavě). Olomouc: Muzeum umění Olomouc 2020.

5) DADEJÍK, Ondřej. Les a imaginace. In: Říše prastará, mocná i zkrocená. Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací. M. Máchová, Z. Orlita, P. Stabrava (eds.), (Doprovodná publikace k výstavě). Nový Jičín, Muzeum Novojičínska 2017, s. 20–31.

4) DADEJÍK, O. – STEREC, P. – BROŽ, J. – HOŘČÍK, J., Druhá příroda/Second Nature. Praha, UMPRUM, 2014. 126 s. (ISBN: 978-80-86863-86-3)

3) DADEJÍK, Ondřej, There are more things… Několik poznámek k souboru ASS-TEROIDS. In: 864 ASSTEROIDS/ASSTEROIDY. (Katalog k výstavě). Litoměřice/Kubinstadt, ASSpress 2009, s. 12–16.

2) DADEJÍK, Ondřej, Estetické aspekty životního prostředí a jazyk byrokracie. Literární noviny2007, č. 25, s. 7. (ISSN 1210-0021)

1) DADEJÍK, Ondřej, Několik konkretizujících poznámek k souborům Theresienstadt / Pars pro toto II. In: Radek Květoň. Theresienstadt. Pars pro toto 2006. (katalog k výstavě), Litoměřice/Kubinstadt, ASS Press 2006, s. 5–7.