Prohlášení o originalitě

Všichni studenti oboru Dějiny umění jsou povinni vložit na začátek všech svých písemných seminárních prací následující formulaci:


Prohlašuji, že jsem seminární práci na téma: (DOPLŇTE NÁZEV PRÁCE) vypracoval/la samostatně pouze s použitím uvedených pramenů a literatury.

 

Jméno, datum, místo

(ČITELNÝ PODPIS)