Okruhy témat BP

Mgr. Denis Ciporanov, Ph.D.

 1. Pojem umění a jeho definice.
 2. Estetika a jazyk.
 3. Umělecké dílo jako znak.
 4. Teorie současného vizuálního umění.
 5. Filozofie a estetika Nelsona Goodmana.
 6. Vybrané aspekty mimouměleckého estetična.
 7. Estetika a teorie architektury.

Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.

 1. Environmentální estetika.
 2. Co činí zkušenost estetickou?
 3. Spor o estetickou povahu umění v druhé polovině 20. století.
 4. Estetická teorie Johna Deweyho.
 5. Estetika a filozofie Franka Sibleyho.
 6. Filozofie Arthura C. Danta.

(U všech témat Dr. Dadejíka je předpokládána elementární znalost angličtiny, tzn. schopnost čtení a zpracování zvolených či zadaných textů.)


Mgr. Filip Hotový, Ph.D.

 1. Estetika fotografických avantgard, fotografie v surrealismu.
 2. Postmoderní fotografické teorie, kritická analýza Friedova pojetí estetiky současné fotografie.
 3. Estetika fotografie podle Rogera Scrutona a Kendalla L. Waltona.
 4. Koncept hry v estetice a filosofii Hanse-Georga Gadamera.
 5. Mimésis v pojetí Paula Ricoeura.
 6. Estetika výtvarného umění v díle Jana Patočky.
 7. Umění vznešeného v myšlení Jean-Francois Lyotarda.

Mgr. Peter Chvojka, Ph.D.

 1. Hermeneutika a dekonstrukce
 2. Autorský subjekt po poststrukturalismu
 3. Autenticita a fikce v literárních dílech
 4. Možnosti literární hermeneutiky v kontextu novodobých interpretačních metod  
 5. Vztah filozofické a literární hermeneutiky
 6. Nezainteresované zalíbení či smyslové vyzařování ideje? Aplikace kantovské a hegelovské estetiky na vybraná literární díla

Mgr. Martin Kaplický, Ph.D.

 1. Problematika uměleckého díla a estetického objektu.
 2. Problematika estetické distance.
 3. Základní estetická témata strukturalismu Jana Mukařovského.
 4. Pragmatická estetika.
 5. Problematika umělecké kritiky.
 6. Estetika Otakara Zicha.
 7. Filosofický pojem události a jeho možnosti pro estetiku.

Mgr. David Skalický, Ph.D.

 1. Strukturální a poststrukturální estetika.
 2. Fikce a fikční světy.
 3. Teorie interpretace (Ricoeur, Eco, Fish ad.).
 4. Sémiotika uměleckého díla.
 5. Umění, ideologie a moc.
 6. Neopragmatická estetika R. Rortyho.
 7. Autor a autorství.

Mgr. Jan Staněk, Ph.D.

 1. Dekadence v literatuře.
 2. Dvornost a zdvořilost.
 3. Estetika francouzského osvícenství.
 4. Estetika romantismu.
 5. Vznešené a malebné.
 6. Estetické aspekty teorií "umění života".
 7. Pojem "honnêteté" a estetika francouzského klasicismu.