Pomocné vědy historické a dějiny správy

Zkoušející:

Doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc., Doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D., Mgr. Lenka Martínková, Ph.D.

 

Student doktorského studijního programu získá a prokáže rozhled po teoretickém, metodologickém, heuristickém a obsahovém bádání v oblasti pomocných věd historických a dějin správy v širokém rozsahu, tj. se zaměřením na středověké (zejména pozdněstředověké) i novověké období.

 

Doporučená literatura - výběr:

 

Marie Bláhová, Historická chronologie, Praha 2001.

Miriam Bohatcová a kol., Česká kniha v proměnách staletí, Praha 1990.

Milan Buben, Encyklopedie heraldiky, Praha 2003.

Gustav Friedrich, Rukověť křesťanské chronologie, Praha 1934.

Karol Górski, Neografia gotycka. Podręcznik pisma neogotyckiego XVI-XX w., Toruň, 1987.

Ivan Hlaváček, Úvod do latinské kodikologie, Praha 1994 (2. vyd.).

Ivan Hlaváček - Jaroslav Kašpar - Rostislav Nový, Vademecum pomocných věd historických, Praha 1988, 1993, 1997, 2002.

Gustav Hofmann, Metrologická příručka pro Čechy, Moravu a Slezsko do zavedení metrické soustavy, Plzeň 1984.

Jan Janák - Zdeňka Hledíková - Jan Dobeš, Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost, Praha 2005 (2. přepracované a doplněné vydání).

Jaroslav Kašpar, Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím I a II., Praha 1987.

Pravoslav Kneidl, Z historie evropské knihy. Po stopách knih, knihtisku a knihoven, Praha 1989.

Milan Kopecký, Úvod do studia staročeských rukopisů a tisků, Praha 1978.

Jarmila Krejčíková - Tomáš Krejčík, Úvod do české sfragistiky, Ostrava 1989.

Heinrich Otto Maisner,Urkunden und Aktenlehre der Neuzeit, Leipzig, 1952.

Emanuela Nohejlová-Prátová, Základy numismatiky, Praha 1986.

Hana Pátková, Česká středověká paleografie, České Budějovice 2008.

Richard Pomahač, Průvodce veřejnou správou, Praha 1999.

August Sedláček, Paměti a doklady o staročeských mírách a váhách, Praha 1923.

Anna Skýbová, Arcibiskupská kancelář v Praze v létech 1561-1580, SAP, 19, 1969, s. 457-494.

Ludmila Sulitková, Vývoj městských knih v Brně ve středověku (v kontextu vývoje městských knih v českých zemích), Praha 2004.

Jindřich Šebánek - Zdeněk Fiala - Zdeňka Hledíková a kol., Česká diplomatika do r. 1848, Praha 1984.

Marie Tošnerová (red.), Rukopisné fondy archivů v České republice I.-IV. Praha, 1998 – 2004.

Petr Voit, Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a poč. 19. století, Praha 2006.

Petr Vorel, Od pražského groše ke koruně české. Průvodce dějinami peněz v českých zemích, Praha 2000.

Friedrich Walter, Österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte von 1500 – 1955, Wien - Köln - Graz, 1975.