Informace k omezení provozu na Jihočeské univerzitě

S účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 se omezuje provoz vysokých škol.

 

Vážené kolegyně a kolegové,
Vážené studentky a studenti,

na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1021, 1022, 1023, 1027 a 1033, o přijetí krizových opatření, se s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 omezuje provoz vysokých škol tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Povolena je účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a pedagogickou praxi ve školách.

Současně se zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, na kolejích, s výjimkou studentů zdravotnických a pedagogických studijních programů, kteří se účastní klinické a praktické výuky nebo praxe a studentů prezenční formy studia ve studijních programech a ročnících studia, na které se vztahuje uložená pracovní povinnost (poslední ročníky bakalářských studijních programů a všechny ročníky navazujících magisterských studijních programů připravujících na nelékařské zdravotnické povolání a studijních programů jednooborové psychologie a dále všechny ročníky bakalářských, navazujících magisterských nebo doktorských studijních programu zaměřených na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii nebo speciální pedagogiku).

Oproti dříve vyhlášeným podmínkám se tedy otevírá možnost praxí v pedagogických oborech, naopak se omezuje možnost ubytování na kolejích. Pro podmínky JU toto nařízení aplikujeme tak, že budovy JU zůstávají otevřeny, hromadná prezenční výuka již byla nahrazena jiným způsobem výuky, přičemž platí zásady, o nichž jste byli dříve informováni. Povoleny jsou zkoušky (nově s omezením max. počtu osob na 10) a také individuální studijní a vzdělávací aktivity a aktivity související s výkonem pracovní činnosti studentů na pracovištích JU (konzultace, samostudium v knihovně, řešení badatelských projektů a závěrečných prací, práce v laboratořích apod.), přičemž je třeba respektovat aktuálně platná nařízení (ochrana dýchacích cest).

V provozu zůstává také Akademická knihovna JU i Koleje a menzy JU (aktuální režim provozu se řídí pokyny ředitelky AK a ředitele KaM). Na kolejích mohou od 14. října zůstat ubytováni zahraniční studenti, dále studenti zdravotnických a pedagogických studijních programů, kteří se účastní klinické a praktické výuky nebo praxe, a studenti výše uvedených studijních programů a ročníků (v prezenční formě studia). Ubytování na koleji je i nadále možné pro studenty, kteří mají současně statut zaměstnance (při práci na pracovištích JU, grantech apod.). Pokud student, na kterého se uvedená výjimka nevztahuje, se nemůže z objektivních důvodů přestěhovat z kolejí do místa svého bydliště, může ředitele KaM JU požádat o výjimku. O případném udělení výjimky rozhodne ředitel KaM.

Od 14. října. 2020 bude otevřena pouze hlavní budova menzy JU v areálu kampusu JU, a to pouze pro studenty a zaměstnance JU. JU café, výdejna na TF JU a na ZSF JU bude uzavřena. Aktuální otevírací doby naleznete na www.kam.jcu.cz. Výdej jídel je zajištěn.

Vzhledem ke změně situace prosím sledujte také aktuální informace k vyhlášení voleb do Akademického senátu JU (průběh a termíny voleb se řídí pokyny volební komise).

V případě, že se změní okolnosti a spolu s tím i závazná pravidla, jimiž se JU musí řídit, budeme Vás o tom opět informovat. Pokud se aktuálně vyhlášené podmínky nezmění, od pondělí 2. listopadu se JU opět vrátí k současnému režimu výuky.

 

V Českých Budějovicích dne 13. 10. 2020

 

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.                                        PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.

rektor                                                                                    prorektor pro studium

 


Vážené kolegyně a kolegové,
Vážené studentky a studenti,

na základě usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 997 o přijetí krizového opatření se s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 omezuje provoz vysokých škol tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Povolena je účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů zdravotnických studijních programů.

Pro podmínky JU toto nařízení aplikujeme tak, že budovy JU zůstávají otevřeny, pouze v uvedeném období bude hromadná prezenční výuka nahrazena jiným způsobem výuky. Povoleny jsou zkoušky a také individuální studijní a vzdělávací aktivity a aktivity související s výkonem pracovní činnosti studentů na pracovištích JU (konzultace, samostudium v knihovně, řešení badatelských projektů a závěrečných prací, práce v laboratořích apod.), přičemž je třeba respektovat aktuálně platná nařízení (ochrana dýchacích cest).

V provozu zůstává také Akademická knihovna JU i Koleje a menzy JU (aktuální režim provozu se řídí pokyny ředitelky AK a ředitele KaM).

V platnosti zůstává také vyhlášení voleb do Akademického senátu JU. Volby se uskuteční ve čtvrtek 15. října 2020 od 10.00 do 16.00 hodin a v pátek 16. října 2020 od 8.00 do 14.00 hodin za dodržení stanovených hygienických opatření.

V návaznosti na dříve vyhlášené obecné zásady pro zajištění výuky v ZS 2020/21 připomínáme, že:

  • Za nalezení vhodného náhradního způsobu výuky odpovídá vyučující, po případné konzultaci s garantem předmětu, vedoucím garantující katedry a garanty dotčených studijních programů.
  • Je nezbytné, aby vyučující neprodleně písemně informovali studenty (formou hromadného e-mailu prostřednictvím IS STAG nebo jiným pro daný předmět zavedeným a spolehlivým způsobem) o náhradním způsobu výuky a o případné aktualizaci příslušných požadavků.
  • Časový rozvrh náhradního způsobu výuky by měl odpovídat standardnímu rozvrhu výuky, není-li pro změnu objektivní důvod. V každém případě je nutné vyloučit kolizní časové požadavky na studenty.
  • Pro uskutečňování distanční výuky jsou určeny univerzitní systémy LMS Moodle (elearning) a MS Teams. Vyučují by neměli zatěžovat studenty dalšími systémy pro podporu výuky, pokud lze výuku zajistit s podporou uvedených systémů a pokud pro využívání dalšího systému není podstatný důvod související s povahou studovaného předmětu. Je třeba zajistit, aby nedocházelo k nepřiměřenému zahlcování studentů různými technickými nároky více paralelně studovaných předmětů.


Klinická a praktická výuka a praxe studentů zdravotnických studijních programů zůstává ve stávajícím režimu, tj. probíhá při respektování příslušných nařízení (ochrana dýchacích cest). V případě nutnosti o náhradním způsobu výuky rozhodují dle aktuálních možností vyučující (viz výše).

V případě, že se změní okolnosti a spolu s tím i závazná pravidla, jimiž se JU musí řídit, budeme Vás o tom opět informovat. Pokud se aktuálně vyhlášené podmínky nezmění, od pondělí 26. října se JU opět vrátí k současnému režimu výuky.

 

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.                            PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.
rektor                                                                       prorektor pro studium