Sdělení SO č. 8/2018 (přihlášky k SZZ - zimní termín)


Sdělení studijního oddělení FF JU č. 8/2018


Přihlášky k SZZ (zimní termín)

 


Sdělujeme všem studentům posledního roku studia, že na webových stránkách fakulty je od 7. 11. 2018 k dispozici formulář přihlášky ke státní závěrečné zkoušce (jednak v podobě ke stažení, jednak v podobě k odeslání přes webové rozhraní).

 


Od středy 7. 11. 2018 je možné přihlášku k SZZ vyzvednout i v otočném stojanu před studijním oddělením FF JU.

 


Přihlášku k SZZ je třeba podat nejpozději do 7. 12. 2018.

 


Další důležité termíny:

 


odevzdání BP/DP na sekretariát ústavu, na němž byla kvalifikační práce zadána

nejpozději do 10. 12. 2018


odevzdání výkazu o studiu (= indexu) na studijní oddělení FF JU k uzavření

nejpozději do 11. 1. 2019


zveřejnění harmonogramu SZZ

nejpozději do 11. 1. 2019


termín konání SZZ

28. 1. - 1. 2. 2019

 


Upozornění na ustanovení čl. 27 SZŘ JU vztahující se na tzv. „čekatele na SZZ“, kteří v AR 2017/2018 splnili všech 180 (bc. studium), resp. 120 (navazující studium) kreditů:

  • odst. (5): Student, který v daném akademickém roce splnil všechny podmínky pro konání poslední části státní závěrečné zkoušky, musí tuto složit nejpozději v následujícím akademickém roce a současně v rámci maximální doby studia stanovené podle čl. 7 odst. 2 SZŘ JU.