Italský jazyk a kultura


Název programu


Italský jazyk a kultura


Přijímací řízení


Informace ZDE


Typ programu


Bakalářský


Doba studia


3 roky


Forma studia


Prezenční


Titul


Bc.


Charakteristika programu


Studijní program Italský jazyk a kultura představuje nezbytný základ pro získání komplexního filologického vzdělání v budoucím navazujícím studiu. Bakalářský stupeň však svým zaměřením na celé spektrum jazykových rovin v synchronním pohledu představuje ucelenou filologickou kvalifikaci pro povolání, která vyžadují hlubší než uživatelskou znalost současného jazyka. Současně poskytuje program „Italský jazyk a kultura“ studentům dobrou orientaci v kulturních dějinách Itálie, které zahrnují také dějiny italské literatury s přesahy do blízkých románských literatur. Součástí studia je také intenzivní jazyková příprava, během níž se uchazeči se vstupní znalostí A0-A1 dostávají na výstupní znalost B2 (studijní plány A a A1 „maior“), resp. B1+ (studijní plán A2 „minor“).


Profil absolventa


Absolvent bude ovládat italský jazyk minimálně na úrovni B2 (studijní plány A a A1 „maior“), resp. B1+ (studijní plán A2 „minor“). Současně získá pokročilejší teoretické znalosti italské lingvistiky (tj. fonetiky, morfosyntaxe a lexikologie), které mu poskytnou optimální základ jak pro efektivní praktické zvládnutí vyšší jazykové úrovně v budoucnu, tak pro další odbornou filologickou profilaci např. v oblasti překladu, tlumočení, apod.  Absolvent bude mít také dobrou orientaci v kulturních dějinách Itálie a v dějinách italské literatury.

Absolvent najde přímé uplatnění především v oborech, které vyžadují hlubší znalost současného italského jazyka, např. v redakcích, v neziskových organizacích či podnicích zaměřených na mezinárodní spolupráci v oblasti kultury, v cestovním ruchu (např. jako průvodce) apod. Vedle přímého uplatnění získá absolvent programu základ pro navazující filologické studium italianistiky, resp. příbuzných studijních programů zaměřených na kulturní dějiny, knižní kulturu a edici, výzkum starých tisků, apod.


Garantující pracoviště


Ústav romanistiky FF JU


Studijní plán


ZDE