Anglická a americká literatura


Název  programu


Anglická a americká literatura


Přijímací řízení


Informace ZDE


Typ  programu


Navazující magisterský


Doba studia


2 roky


Forma studia


Prezenční


Titul


Mgr.

Charakteristika  programu


Studium je koncipováno jako rozšíření a prohloubení znalostí a dovedností, které studenti získali během bakalářského studia v oblasti anglicky psané literatury. Hlavní důraz je položen na literaturu vznikající na britských ostrovech od reformace po současnost a na literaturu psanou na území Spojených států, nicméně stranou nezůstává ani literatura vznikající na území bývalých britských kolonií. Studenti během studia absolvují povinné kursy z dějin anglické a americké literatury, literární vědy a seznámí se i s dějinami anglosaského kritického myšlení (filosofie, literární kritika, esejistika od romantismu do současnosti). Na povinné kursy navazuje široká nabídku kursů povinně-volitelných a volitelných. Povinně volitelné kursy jsou zaměřeny literárně-historicky a zaměřují se vždy na nějakou konkrétní, literárně-historicky vymezenou oblast. Probíhají formou detailního čtení a analýz klíčových děl, přičemž je zohledňována recepce těchto děl v literárně-teoretickém rámci (strukturalismus, post-strukturalismus, anglosaská nová kritika, nový historismus, pragmatismus). Jelikož nedílnou součástí anglistické praxe je i překlad, bude literárně-teoretická a literárně-historická složka doplněna ještě o část překladatelskou. Studenti budou rozvíjet své schopnosti získané v bakalářském cyklu a budou moci volit z několika specializovaných překladatelských seminářů. Studium bude uzavřeno státní závěrečnou zkouškou z předmětů: anglická literatura, americká literatura a literární teorie. Z těchto okruhů mohou studenti vybírat i témata pro své diplomové práce.


Profil absolventa


Absolvent by měl prokázat komunikační (písemný + ústní projev) schopnost v anglickém jazyce na úrovni C2 SERR, zároveň by měl prokázat schopnost samostatného, logického a kritického myšlení, stejně jako schopnost prezentovat své názory a znalosti jasně, přesvědčivě a přístupnou formou. Absolvent by měl disponovat důkladnými znalostmi anglicky psané literatury, měl by být schopen o těchto dílech kriticky přemýšlet, své interpretace zasazovat do tradice kritického myšlení, jak se v anglosaském světě vyvíjelo od pozdní renesance, a měl by mít přehled o současné literární vědě nejen v anglosaském světě. Zároveň absolvent bude disponovat schopnostmi písemného projevu v angličtině, jež bude odpovídat anglosaským akademickým standardům. Díky takto získaným znalostem a schopnostem najdou absolventi programu uplatnění buď jako literární vědci a kritici nebo v nakladatelském průmyslu jako překladatelé a redaktoři. Zejména překladatelské semináře jsou orientovány prakticky a studenti budou v kontaktu s nakladateli. Získají tak první kontakty s nakladatelskými domy specializujícími se na překlady titulů anglosaské provenience.  


Garantující pracoviště


Ústav anglistiky FF JU


Studijní plán


ZDE