Bohemistika


Název programu


Bohemistika


Přijímací řízení


Informace ZDE


Typ programu


Navazující magisterský


Doba studia


2 roky


Forma studia


Prezenční


Titul


Mgr.


Charakteristika programu


Magisterské studium Bohemistika rozšiřuje vzdělání nabyté v bakalářském stupni studia o další poznatky z literární vědy, včetně literární historie, a o poznatky moderních metod lingvistických i literárně teoretických. Studium vede studenty ke kritické tvůrčí práci, především ke kritické reflexi teoretických poznatků a jejich využívání při interpretaci uměleckých textů. Velký výběr předmětů povinně volitelných umožňuje studentům hlouběji se orientovat v konkrétních aspektech oboru.

Daný program je možné studovat samostatně, nebo ve variantě studijního plánu maior či minor.


Profil absolventa


Absolvent je odborně teoreticky a také prakticky připraven v oboru svého studia. Je schopen dobře se orientovat v metodologických aspektech lingvistických či literárně teoretických. Dostane se mu rozšiřujícího vzdělání v oblasti literární historie, synchronní a diachronní lingvistiky. Literárně teoretické poznatky využívá při interpretaci uměleckých textů a vnímá je jako reprezentaci dobového dění a myšlení. V lingvistice ovládá logický systém mateřského jazyka, uplatňuje získané komunikační dovednosti a stylistické kompetence ve formě mluvené i psané, včetně znalostí ortografických a ortoepických.

Absolvent se uplatní v médiích, v nakladatelské praxi, v oblasti PR či na pozicích odborníků zabývajících se kulturním dědictvím. Absolventi magisterského programu jsou také připraveni i k dalšímu vzdělávání v doktorském studiu. Ústav bohemistiky má akreditovaný doktorský program Teorie a dějiny novější české literatury.


Garantující pracoviště


Ústav bohemistiky FF JU


Studijní plán


ZDE