Česko-německá areálová studia


Název programu


Česko-německá areálová studia


Přijímací řízení


Informace ZDE


Typ programu


Navazující magisterský


Doba studia


2 roky


Forma studia


Prezenční


Titul


Mgr.


Charakteristika programu


Program je založen na areálovém přístupu, tj. na teritoriálně propojeném pojetí české a německé filologie s vědami sociálními. Jeho obsah tvoří tři bloky:

  1. Česká filologie: bohemistické předměty lingvistické, literárněvědné a obecně kulturní
  2. Německá filologie: germanistické předměty lingvistické, literárněvědné a obecně kulturní
  3. Sociální vědy: regionalistika, historie
     

Centrálním blokem je německá filologie.

V jazykovědné části studia si studenti rozšíří systémové znalosti obou jazyků týkající se vyšších jazykových rovin, především synchronní syntaxe a teorie textu. Kromě teoretických znalostí si vytvoří také kompetence v oblasti různých typů lingvistických analýz a vlastní textové produkce.

V části literárněvědné získají studenti vedle aktuálních znalostí literárněhistorických také nejnovější poznatky metodologické a literárněteoretické uplatnitelné zejména při interpretaci textů.   

Ve společenskovědné části studia si studenti osvojí znalosti o historii soužití Čechů a Němců ve střední Evropě, dovednost orientovat se v problematice evropského regionalismu a schopnost aplikovat poznatky o nejnovějších vědeckých přístupech z této oblasti v česko-německém areálu. Dále poznají názvosloví politické geografie v kontextu střední Evropy s důrazem na ČR a německy mluvící země a způsoby orientace v principech regionální politiky EU. Naučí se rovněž aplikovat teoretické regionální modely na demokratický rozhodovací proces na nadnárodní a sub-státní úrovni a získají přehled o česko-německé a česko-rakouské spolupráci v oblasti vědy, ekonomiky, kultury a práce s mládeží.

Studentům je rovněž nabízena povinně volitelná dvouměsíční praxe, příp. semestrální studijní pobyt, v některé z německy mluvících zemí.


Profil absolventa


Základní profil absolventa vycházející z absolvovaných povinných studijních předmětů je následující:

Odborné znalosti: Absolvent disponuje na pozadí znalostí politického, sociálního, a kulturního vývoje středoevropského areálu systémovými teoretickými a metodologickými filologickými a společenskovědnými znalostmi uplatnitelnými v česko-německém areálu.

Odborné dovednosti a způsobilosti: V jazykovědné části studia rozšiřuje systémové znalosti obou jazyků týkající se vyšších jazykových rovin. Kromě teoretických znalostí získávají studenti také kompetence v oblasti různých typů lingvistických analýz a vlastní textové produkce.

Cílovou úrovní praktických jazykových a komunikativních dovedností v německém jazyce je úroveň C2, u studijního plánu A2 (minor) C1 Společného evropského referenčního rámce a zvýšení překladatelské a tlumočnické kompetence, zejména v oblasti veřejné správy.

V části literárněvědné (především v předmětech povinně volitelných) získává student vedle aktuálních znalostí literárněhistorických také nejnovější poznatky metodologické a literárněteoretické uplatnitelné hlavně při interpretaci textů.


Garantující pracoviště


Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU


Studijní plán


ZDE