Historie


Název programu


Historie


Přijímací řízení


Informace ZDE


Typ programu


Navazující magisterský


Doba studia


2 roky


Forma studia


Prezenční


Titul


Mgr.


Charakteristika programu


Magisterský studijní program Historie výrazným způsobem prohlubuje znalosti a dovednosti získané během studia bakalářského stupně studijního programu Historické vědy tak, aby se jeho absolventi byli schopni uplatnit ve vědeckých institucích zabývajících se historickým výzkumem i v institucích zaměřených na ochranu pozůstatků minulosti a jejich prezentaci. Magisterský program, vedle nezbytné praktické aplikace získaných teoretických poznatků, připravuje studenty k případnému dalšímu vzdělávání.


Profil absolventa


Cílem studia programu je příprava vysokoškolsky vzdělaných odborníků schopných samostatné vědecké práce v oboru historie, orientujících se v historiografii, současné metodologii historické vědy a schopných praktické aplikace získaných poznatků. Absolventi budou připraveni pro práci ve vědeckých institucích zabývajících se základním historickým výzkumem a v institucích zaměřených na ochranu a prezentaci kulturního dědictví (muzea, galerie, památkové ústavy, oblast cestovního ruchu), ale i v úřadech státní správy a samosprávy (odbory kultury, památkové péče a regionálního rozvoje krajských a městských úřadů, regionální rozvojové agentury apod.).


Garantující pracoviště


Historický ústav FF JU


Studijní plán


ZDE