Překladatelství italského jazyka


Název programu


Překladatelství italského jazyka


Přijímací řízení


Informace ZDE


Typ programu


Navazující magisterský


Doba studia


2 roky


Forma studia


Prezenční


Titul


Mgr.


Charakteristika programu


Program obsahuje obecně translatologický a metodologický základ (teorie překladu, dějiny překladu, korpusová a komputační lingvistika pro překladatele, čeština pro překladatele), na který navazují filologické předměty specifické pro daný cizí jazyk. Ty zahrnují tradičně jazykovědnou a literárněvědnou složku, ale obsahují také překladatelské semináře a předměty zaměřené na odborný překlad. Studenti tak získají široký základ, aby se mohli ve vlastní překladatelské praxi dále specializovat buďto na překlad literárních nebo odborných textů.


Profil absolventa


Absolvent bude ovládat anglický jazyk na úrovni C2 a italský jazyk na úrovni C1+. Bude vybaven znalostmi z dějin a teorie překladu, bude se rovněž dobře orientovat v moderních technikách komputační a korpusové lingvistiky, včetně práce s nástroji CAT. Seznámí se s moderními metodami jazykovědné analýzy, které bude umět uplatnit v kontrastivní perspektivě. Bude si vědom systémových rozdílů mezi studovaným jazykem
a češtinou, přičemž bude na základě fundované jazykové analýzy schopen volit adekvátní překladatelská řešení. Bude ovládat rozmanité překladatelské postupy, a to jak po stránce teoretické, tak po stránce praktické. Získá i důležité kompetence v oblasti stylistiky češtiny, zejména pokud jde o volbu prostředků typických pro jednotlivé funkční styly. Absolventi se uplatní jako překladatelé v soukromé sféře i v rámci národních či evropských státních (veřejných) institucí. Díky širší teoretické průpravě v oboru získají absolventi potenciál pro rozvoj dovedností podle požadavků zaměstnavatele i pro další potřeby odborného i profesního růstu. Budou rovněž připraveni k tomu, aby mohli pokračovat v doktorských studijních programech obecně filologického či speciálně translatologického zaměření.


Možné kombinace


Lze studovat výhradně v pevné kombinaci dvou specializací:


Garantující pracoviště


Ústav romanistiky FF JU


Studijní plán


ZDE