Dějiny umění (přijímací řízení 2021/2022)


Dějiny umění


 Jak se stát studentem?


Přijetí bez přijímacích zkoušek

Celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90.

 (Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde)

 

Přijetí na základě ústního pohovoru

Hodnocení (celkem uchazeč může získat 100 bodů)

 • Orientace v dějinách umění podle doporučené literatury (viz níže) – max. 50 bodů
 • Prokázání vizuálního nadání uchazeče – měl by být schopen komentovat obrazovou ukázku díla z dějin umění od středověku do závěru 20. století a diskutovat o jeho námětu, kompozici, symbolice, příp. technologii – max. 30 bodů.
 • Základní znalost některého světového jazyka (aj., nj., na úrovni maturitní zkoušky) – max. 10 bodů.
 • Prokázání motivace uchazeče ke studiu dějin umění – max. 10 bodů.

 

Povinná literatura k přípravě na přijímací pohovor:

→ základní příručky

 • Jaroslav Herout, Slabikář návštěvníků památek, Praha, různá vydání od 1978
  nebo
 • Oldřich J. Blažíček – Jiří Kropáček, Slovník pojmů z dějin umění, Praha 1991, 2013


→ světové umění

 • Ernst Hans Gombrich, Příběh umění, Praha, různá vydání od 1992


→ české umění

 • Taťána Petrasová - Rostislav Švácha (ed.), Dějiny umění v českých zemích 800-2000, Praha 2018.

nebo

 • vybrané kapitoly z knižní řady Dějiny českého výtvarného umění:

Díl I/Od počátků do konce středověku

Dobroslav Líbal, Gotická architektura, s. 145-215

Albert Kutal, Gotické sochařství, s. 216-283

Vlasta Dvořáková, Karlštejn a dvorské malířství doby Karla IV., s. 311-327

Karel Stejskal, Klášter Na Slovanech, pražská katedrála a dvorská malba doby Karlovy, s. 328-342

Jaroslav Pešina, Desková malba, s. 355-404

 • Díl II/Od počátků renesance do závěru baroka:

Michal Šroněk, Barokní malířství 17. století v Čechách, s. 324-356

Věra Naňková, Architektura vrcholného baroka v Čechách, s. 391-454

Oldřich J. Blažíček, Sochařství vrcholného baroka v Čechách, s. 481-509

Pavel Preiss, Malířství vrcholného baroka v Čechách, s. 540-611

 • Díl III./1780-1890:

Mojmír Horyna, Architektura přísného a pozdního historismu, s. 133-202

 • Díl IV./1890-1938

Vojtěch Lahoda, Malířství v Čechách 1907-1971. Osma, Skupina výtvarných umělců a jejich generační druhové, s. 233-294

 • Čornej, Petr et al., Dějiny zemí Koruny české. I., Od příchodu Slovanů do roku 1740
 • Čornej, Petr et al., Dějiny zemí Koruny české. II., Od nástupu osvícenství po naši dobu; opakovaná vydání, např. 3. vyd. Praha: Paseka, 1995

 


 Co tento program nabízí?

 

 • Získání přehledu o dějinách výtvarného umění od antiky až po současné umělecké trendy na evropském a českém materiálu a dovednosti práce s nejrůznějšími typy pramenů, literatury a informačních zdrojů. Důraz je zde kladen zejména na samostatné a kritické uvažování o pramenech i dílech samotných.
 • Získání metodologické výbavy opírající se o dějiny oboru a zejména o moderní přístupy k výtvarnému dílu.
 • Získání praktických dovedností potřebných ke kvalifikovanému výkonu práce historika umění v muzeích a galeriích, památkové péči, kulturních institucích, uměleckém obchodě i v uměleckohistorické publicistice.
 • Získání dovednosti analyzovat umělecké dílo a porozumět jeho formě a obsahu v širokých společenských a kulturních souvislostech.
   

 S čím lze tento program kombinovat?
 


V rámci sdruženého studia s libovolným „volně kombinovatelným“ studijním programem – např. Estetika, Kulturní studia, Historie, Bohemistika, Anglický jazyk a literatura aj.

Přidružený program si studenti volí až v průběhu prvního ročníku.


 Garantující pracoviště


Ústav věd o umění a kultuře FF JU


 Další informace o programu
 


Dostupné ZDE