Kulturální studia (přijímací řízení 2021/2022)


Kulturální studia


 Jak se stát studentem?


Přijímací řízení

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního programu Kulturální studia spočívá v ústním pohovoru, během něhož prokáže uchazeč/ka znalosti z dějin moderní kultury, teorií kultury a také svou schopnost analýzy a interpretace kulturního materiálu v celé jeho šíři od děl „vysoké" kultury přes díla popkulturní až po díla masové produkce.

U přijímacího pohovoru uchazeč/ka předloží strukturovaný seznam přečtené odborné literatury z oblasti teorie a dějin moderní kultury, ze kterého bude vycházet téma pohovoru. Předmětem pohovoru bude rovněž téma bakalářské práce uchazeče/uchazečky a předběžné téma práce diplomové.

Výsledek ústního pohovoru je hodnocen bodově v rozsahu 0-100 bodů. Ke studiu výše zmíněného programu může být přijat uchazeč, který získá minimálně 30 bodů.
 

Hodnocení:

 • znalosti dějin moderní kultury a teorie kultury = max. 30 bodů
 • schopnost analýzy a interpretace konkrétního kulturního jevu/produktu = max. 30 bodů
 • seznam literatury a následná rozprava = max. 20 bodů
 • diskuze vycházející z bakalářské práce uchazeče/uchazečky a předběžného tématu diplomové práce = max. 20 bodů
   


 Co tento program nabízí?

 

 • Znalosti moderních sociokulturních dějin Evropy, dějin každodenní kultury i dějin moderního a současného umění. Orientace v proměnách identit v moderní a soudobé kultuře.
 • Znalosti teoretických konceptů a pojmů nezbytných pro kritickou analýzu a interpretaci moderní kultury a mechanismů jejího fungování.
 • Obeznámenost se soudobými evropskými a světovými trendy interdisciplinarity pojatými napříč celou škálou humanitních oborů, metodologicky se opírajícími o anglofonní tradici i současnost studia moderních kultur v historicky pojatých kontextových vazbách.
 • Pokročilou schopnost kritické analýzy a interpretace moderní kultury a civilizace jako mediálně diverzifikovaných kulturních fenoménů (dějiny idejí, moderní a tradiční kultura a popkultura, vztah člověka ke světu a přírodě, včetně vizuálních interpretací kultury).
 • Vzdělání, která dává absolventovi znalosti a kompetence umožňující samostatnou tvůrčí práci v řadě kulturních oborů a institucí zabývajících se kulturou v nejširším slova smyslu. Nejlepším absolventům pak otevírá možnost ucházet se o doktorské studium v blízkých oborech (moderní dějiny, teorie kultury, literární věda apod.).
   

 S čím lze tento program kombinovat?
 


Program je možno studovat samostatně nebo v rámci sdruženého studia kombinovat s ostatními programy FF JU, např. Dějiny umění a vizuální studia, Bohemistika, Historie, Anglický jazyk a literatura aj.


 Garantující pracoviště


Ústav věd o umění a kultuře FF JU


 Další informace o programu
 


Dostupné ZDE