Dějiny novověku II (přednášky)

Út 10.35–12.15, místnost: P1

Kurz sleduje dějiny novověku z perspektivy vývoje lidských a občanských práv v Evropě a ve světě od anglické revoluce až po deklarace lidských práv za americké a francouzské revoluce. Cvičení jsou rozdělena tak, aby pomohla hlouběji poznat některé aspekty tohoto vývoje v kontextu obecných dějin Evropy moderní éry. Semináře sledují vývoj ideje sociálního, politického a náboženského života evropských zemí od absolutismu po vznik republik a od etablovaných církví až nastolení náboženské tolerance.

 

Ke zkoušce: 10 titulů, tj. 7 titulů sekundární literatury ze seznamu doporučené literatury (tj. 4 ze seznamu B, 3 ze seznamu C) + 3 dobové texty (ze seznamu A).

 

Základní tematické okruhy přednášek

 1. Anglická občanská válka
 2. Slavná revoluce 1688 a politické myšlení (Hobbes, Locke)
 3. Francouzská absolutní monarchie Ludvíka XIV.
 4. Habsburská monarchie: rekatolizace, baroko, upevnění monarchie
 5. Evropská náboženská krize: anglický deismus, Spinoza, rané osvícenství
 6. Přirozené právo: společenská smlouva, lidská práva
 7. Francouzské osvícenství a Evropa
 8. Reformy Marie Terezie a Josefa II.
 9. Rusko Kateřiny Veliké
 10. Vznik USA a myšlenka lidských práv
 11. Francouzská revoluce a napoleonské války
 12. Zemědělská a průmyslová revoluce
 13. Utopický socialismus a romantismus

 

LITERATURA
Doporučená literatura

Internetové zdroje jsou hlavně na: Library of Liberty (oll.libertyfund.org) a www.archive.org

A Primární texty

Cesare Beccaria, O zločinech a trestech, Praha 1893 (angl. On Crimes and Punishments, Toronto 2009 nebo online)
Tommasso Campanella, Sluneční stát, Praha 1979 (nebo dřívější vydání).
Denis Diderot, Jeptiška, Jakub fatalista (různá vydání);
Denis Diderot - úryvky z encyklopedie v: Vybrané spisy, Praha 1953; nebo Výběr z díla, Praha 1990.
Fridrich II., Antimachiavell. Vyvrácení Machiavelliho vladaře, Bratislava 1999 (= český překlad)
Alexander Hamilton – John Jay – James Madison, Listy federalistů, Olomouc 2004.
James Harrington, Republika Oceána, Praha 1985.
Thomas Hobbes, Leviathan, Praha 2010.
David Hume, Dialogy o přirozeném náboženství, Praha 2013.
Immanuel Kant, Idea všeobecných dějin (online)
Immanuel Kant, Co je osvícenství? / Was ist Aufklärung? (německy online, česky online, nebo v Haubelt, České osvícenství, Praha 2001, s. 437–443; nebo Filozofický časopis 1993, č. 3)
Immanuel Kant, Základy metafyziky mravů, Praha 2014 (1990, 1976)
Jan Ámos Komenský, Labyrint světa a ráj srdce (různá vydání)
Jan Ámos Komenský, Didactica, in: Opera omnia 11, Praha 1973, s. 33-220 (nebo Didaktika, Praha 1849 – online, nebo Praha 1872; nebo Vybrané spisy JK sv. 4).
Jan Ámos Komenský, Všenáprava (část 6: Panorthosie), Praha 1950 (nebo Všeobecná porada o nápravě věcí lidských, 3 sv., Praha 1992 – jen část šest)
Maien, J. P., Odkaz bratrstva zlatého a růžového kříže. Příspěvek k dějinám rozenkruciánství v 17. a 18. století, Praha 2013 (Antologie původních alchymistických rukopisů z českých zámeckých knihoven, v českém překladu.)
John Locke, Druhé pojednání o vládě, přeložil Josef Král, Praha 1990 (Dvě pojednání o vládě, přeložil Josef Král, Praha 1965).
John Locke, Dopis o toleranci, Brno 2000.
Montesquieu, O duchu zákonů, Praha 2010 (nebo dřívější vydání)
Montesquieu, Perské listy, Praha 1989.
Thomas Paine, Zdravý rozum (Common Sense) (online)
Thomas Paine, Rights of Man (online)
Blaise Pascal, Myšlenky, Praha 2000 (i dřívější vydání)
Jean-Jacques Rousseau, Emil čili o vychování, Praha 1926 (nebo vyd. 1889, 1910).
Jean-Jacques Rousseau, O původu nerovnosti mezi lidmi, Praha 1949.
Jean-Jacques Rousseau, O společenské smlouvě, Praha 2002.
Adam Smith, Bohatství národů, Praha 2001.
Voltaire, Candide čili optimismus, Praha 2009 (nebo starší vydání).

B Literatura povinně volitelná

François Bluche, Za časů krále Ludvíka XIV. Král slunce a jeho století, Praha 2006.
Belling, Vojtěch, Zrození suveréna. Pojem suverenity a jeho kritika v moderní politické a právní filozofii, Brno 2014.
Marie Beránková, Dějiny československé žurnalistiky I. Český periodický tisk do roku 1918, Praha 1981.
Václav Černý, Generační periodizace českého baroka, Literární archiv 27, 1994, s. 5–60. (přetisknuto v Až do předsíně nebes. Čtrnáct studií o baroku našem i cizím, Praha 1996).
Ivo Cerman (ed.), Habsburkové 1740–1918. Vznikání občanské společnosti, Praha 2016.
Ivana Čornejová (ed.), Dějiny univerzity Karlovy II, 1622–1802, Praha 1996.
Ivana Čornejová, Tovaryšstvo Ježíšovo v Čechách, Praha 1995.
Jaroslav Dibelka, Obranné strategie mužů a žen obviněných ze smilstva a cizoložství. Panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století, České Budějovice 2012.
Richard Dülmen van, Divadlo hrůzy. Soudní praxe a právní rituály raného novověku, Praha 2001.
Robert J. W. Evans, Vznik habsburské monarchie 1550-1700, Praha 2003
Francois Furet, Francouzská revoluce I. Od Turgota k Napoleonovi 1770–1814. Praha, 2004.
Georg Jellinek, The Declaration of the Rights of Man and Citizen. A Contribution to Modern  Constitutional History (1901) - online
Jan Halada, Osvícenství – věk rozumu, Praha 1984.
Peter Herrsche, Der Spätjansenismus in Österreich, Wien 1977.
Miroslav Hroch, Na prahu národní existence, Praha 1999.
Jonathan Israel, The Revolution of the Mind, Oxford 2009.
Jaroslav Kašpar, Nevolnické povstání v Čechách roku 1680, Praha 1965.
Jiří Klabouch, Osvícenské právní nauky v českých zemích, Praha 1958.
František Kutnar, Obrozenské vlastenectví a nacionalismus, Praha 2003.
Jan Kumpera, Jan Ámos Komenský, Ostrava 1992.
Lochman Jan Milíč, Náboženské myšlení českého obrození, Praha 1952.
Eva Melmuková, Patent zvaný toleranční, Praha 1999 (2. vyd. 2013).
James Van Horn Melton, The Rise of the Public in Enlightenment Europe, Cambridge 2001. (online)
Jiří Mikulec, Poddanská otázka v barokních Čechách, Praha 1993.
Roland Mousnier, Peasant Uprisings in 17th-Century France, Russia and China, London 1971.
Zdeněk Nešpor, Víra bez církve? Východočeské toleranční sektářství v 18. a 19. století, Ústí nad Labem 2004.
Zdeněk Nešpor, Náboženství na prahu nové doby, Ústí nad Labem 2006. 
Gerhard Oestreich, Strukturprobleme des europäischen Absolutismus, Vierteljahrschrift für Wirtschafts- und Sozialgeschichte 55, 1968, č. 3, s. 329-347. (přetisk v Geist und Gestalt des frühmodernen Staates, Berlin 1969)
Josef Petráň, Nevolnické povstání 1775. Prolegomena edice pramenů, Praha 1972.
Josef Petráň (ed.), Počátky českého národního obrození. Společnost a kultura v 70. až 90. letech 18. století, Praha 1990.
Benjamin Quarles, The Negro in the American Revolution, Williamsburg 1961; reprint 1996; online)
Conrad Russell, The Causes of the English Civil War, Oxford 1971.
Peltonen Markuu, Classical Humanism and Republicanism in English Political Thought 1570-1640, Cambridge 1995.
Stanislav Sousedík, Svoboda a lidská práva. Jejich přirozenoprávní základ, Praha 2010.
Stanislav Sousedík, Filozofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím, Praha 1997 (část II)
Zdeněk Šimeček, Počátky novinového zpravodajství. Do devadesátých let 18. století, Brno 2011.
Milan Švankmajer, Kateřina II. Lesk a bída impéria, Praha 2001.
Miroslav Táborský, Reformní katolík Josef Dobrovský, Brno 2007.
Eduard Winter, Barock, Absolutismus und Aufklärung in der Donaumonarchie, Wien 1971.
Gordon S. Wood, The Origins of the Bill of Rights, American Antiquarian Society 1991, s. 255-274
Rudolf Zuber, Osudy moravské církve v 18. století, sv. I, Praha 1987.

 

C – doplňující specializované monografie

Karolína Adamová a kol., Právníci doby osvícenské, Praha 2014.
Luboš Antonín, Zlatý věk svobodného zednářství v Čechách, Praha 2010.
Derek Beales, Joseph II, sv. 1-2, Cambridge 1987, 2009.
Alessandro Catalano, Zápas o svědomí. Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu a protireformace v Čechách, Praha 2008.
Ivo Cerman, Susan Reynolds, Rita Krueger (edd.), The Enlightenment in Bohemia, Oxford 2011.
Ivo Cerman, Chotkové. Příběh úřednické šlechty, Praha 2008.
Ivo Cerman, Šlechtická kultura v 18. století. Filozofové, mystici, politici, Praha 2011.
Marek Ďurčanský, Česká města a jejich správa za třicetileté války, Praha 2014.
Michel Foucault, Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení, Praha 2000.
Martin Gaži a kol., Opat Bylanský a obrazy zlatokorunské školy, České Budějovice 2013.
Lynn Heller – Karl Vocelka, Soukromý svět Habsburků, Praha 2011.
Miroslav Hroch – Vlasta Kubišová, Velká francouzská revoluce a Evropa, Praha 1990.
Zdeněk Kalista, České baroko, Praha 1941.
Zdeněk Kalista, Cesty ve znamení kříže, Praha 1941.
Zdeněk Kalista, Století andělů a ďáblů. Jihočeský barok, Jinočany 1994.
Božena Komárková, Původ a význam lidských práv, Praha 1990.
Jiří Kroupa, Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1810, Brno 2006.
Jiřá Kuthan, Aristokratická sídla v českých zemích 1780-1914, Praha 2014.
Ulrich Lehner, ed., The Catholic Enlighetnment in Europe, Leiden 2010.
Milena Lenderová, Tragický bál. Život a smrt Pavlíny ze Schwarzenbergu, Praha – Litomyšl 2004.
Eugen Lennhoff, Svobodní zednáři, Praha 1931.
Tomáš Malý, Smrt a spása mezi tridentinem a sekularizací, Brno 2010.
Květa Mejdřická, Listy ze stromu svobody, Praha 1989.
Jiří Mikulec, Leopold I. Život a vláda barokního Habsburka, Praha-Litomyšl 1998.
Jaroslav Miller, Opožděný zrod Leviatana. Krize raněnovověké stuartovské monarchie 1603-1641, Praha 2006.
Josef Petráň, Kalendář, Praha 1988 (reprint 2004).
Josef Petráň, Rebelie, Praha 1975.
Jan Podškubka, České svobodné zednářství v průběhu XVIII. století, Praha 2004.
Josef Polišenský, Casanova a jeho svět, Praha 1997.
Pavel Preis, František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách, Praha – Litomyšl 2003 (1. vyd. 1981).
Karel Schelle, Jaromír Tauchen a kol., Stát a právo v době Metternichově, Brno 2009.
Svatava Raková, Dobrodruzi, puritáni a indiáni. Angličané v Novém světě, Praha 1998.
Svatava Raková, Podivná revoluce. Dlouhá cesta Američanů k nezávislosti (1763-1783). Praha, 2005.
Quentin Skinner, Foundations of Modern Political Thought, vol. I-II, Cambridge 1979.
Quentin Skinner, Visions of Politics, vol. I-III, Cambridge 2002.
Rostislav Smíšek, Císařský dvůr a dvorská kariéra Ditrichštejnů a Schwarzenberků za vlády Leopolda I., České Budějovice 2009.
Hana Svátková (ed.), Praha Mozartova. Kulturní a společenský život v Praze 1780–1800, Praha 2006.
Marie Šedivá-Koldinská – Ivo Cerman (edd.), Základní problémy studia raného novověku, Praha 2013 (uvést konkrétní nastudované kapitoly).
Milan Švankmajer, Čechy na sklonku napoleonských válek, Praha 2004.
Milan Švankmajer a kol., Dějiny Ruska, Praha 2010.
Victor-Lucien Tapié, Marie Terezie a Evropa. Od baroka k osvícenství, Praha 1997.
Daniela Tinková, Francouzská revoluce, Praha 2008.
Vít Vlnas, Jan Nepomucký. Česká legenda, Praha 1993.
Petra Vokáčová, Příběhy o hrdé pokoře, Praha 2014.
Eduard Winter, Der Josephinismus, Brno 1943 (nově Der Josephinismus. Die Geschichte des österreichischen Reformkatholizismus 1740-1848, Berlin/Ost 1962).
Jakub Zouhar, František Pubička. Barokní historik ve století rozumu, Hradec Králové 2014.

D Obecné práce, příručky

Stanislav Balík, Právní dějiny evropských zemí a USA, Praha 2010.
Pavel Bělina – Jiří Kaše – Jan  P. Kučera, Velké dějiny zemí Koruny české, sv. X. (1740–1792), Praha-Litomyšl, 2001.
Jeremy Black, Evropa XVIII. století. Praha, 2003.
Václav Bůžek a kol., Společnost v českých zemích v raném novověku, Praha 2010.
Arnošt Denis, Čechy po Bílé hoře, I, Praha 1921 (nebo jiná vydání).
Ludmila Hlaváčová – Petr Svobodný, Dějiny lékařství v českých zemích, Ústí nad Labem 2004.
Ernst H. Gombrich, Příběh umění, Praha 1993.
Petra Jánošíková – Vilém Knoll – Alena Rundová, Mezníky českých právních dějin, Plzeň 2010.
Josef Kopal, Dějiny francouzské literatury, Praha 1949.
Jaroslav Kadlec, Přehled českých církevních dějin, sv. 2, Řím 1987.
Arnošt Klíma, Čechy v období temna, Praha 1961.
Jiří Mikulec – Jiří Kaše – Vít Vlnas – Ivana Čornejová, Velké dějiny zemí koruny české, sv. VIII (1618–1683), Praha 2008.
Jiří Mikulec – Jiří Kaše – Pavel Bělina – Vít Vlnas – Irena Veselá, Velké dějiny zemí koruny české, sv. IX (1683–1740), Praha 2011.
Tyllner Lubomír a kol., Velké dějiny zemí koruny české – Lidová kultura, Praha-Litomyšl 2014.
Keneth O. Morgan a kol, Dějiny Británie, Praha 2011.
Thomas Munck, Evropa v XVII. století (1598-1700). Praha, 2002.
Jaromír Neumann, Český barok, Praha 1970.
Jaroslav Purš–Miroslav Kropilák (edd.), Přehled dějin Československa sv. I/2 (1526–1848), Praha 1982.
Andrej Romaňák – Vojtěch Dangl (edd)., Vojenské dějiny Československa II (1526–1918), Praha 1986.
Wolfgang Röd, Novověká filozofie II. Od Newtona po Rousseaua, Praha 2004.
Marie Ryantová – Petr Vorel (edd.), Čeští králové, Praha – Litomyšl 2009.
Karel Schelle a kol., Právní dějiny, Praha 2007 (o obecných dějinách od starověku po současnost)
Karel Schelle a kol., Velké dějiny zemí koruny české – Stát, Praha – Litomyšl 2015.
George Tindall – David E. Shi, Dějiny Spojených států amerických, Praha 1996.