Specializační seminář k hospodářských a sociálním dějinám 18. až 20. století II

Garant: Doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

Letní semestr 2020-2021

 

 

doc. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

1. „Cesta je cíl“. Okolnosti migrace a mobility městského a venkovského obyvatelstva v období raného novověku a během 19. století

Grulich, J.: Migrace městského a vesnického obyvatelstva. Farnost České Budějovice 1750-1824, České Budějovice 2013.

Grulich, J. – Zeitlhofer, H.: Migration of the South Bohemia Population Before and After the Thirty Years War, in: J. R. Palmitessa (ed.), Between Lipany and White Mountain. Essays in Late Medieval and Early Modern Bohemian History in Modern Czech Scholarship, Leiden-Boston 2014, s. 269-299.

 

2. Venkovské ženy v raném novověku a jejich životní úděl (17.-19. století)

Moring, B. (ed.), Female Economic Strategies in the Modern World, London 2012.

Velková, A.: Venkovské ženy v letech 1650-1850. Perspektivy výzkumu s využitím historické demografie, mikrohistorie, historické antropologie a dějin každo-dennosti, in: K. Čadková – M. Lenderová – J. Stráníková (edd.), Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie, Pardubice 2006, s. 125-143.

 

3. Venkovská domácnost a rodina v socioekonomický souvislostech

Velková, A.: Krutá vrchnost, ubozí poddaní? Proměny venkovské rodiny a společnosti v 18. a první polo­vině 19. století na příkladu západočeského panství Šťáhlavy, Praha 2009.

Petráň, J.: Dějiny českého venkova v příběhu Ouběnic, Praha 2011.

 

4. Po Bohu a po rodičích. Kmotři a kmotry na venkově

Mitterauer,M.: Historisch-anthropologische Familienforschung. Fragestellung und Zugangsweisen, Wien-Köln 1990.

Skořepová, M.: Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov (1785-1855), České Budějovice 2016.

 

PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

1. Zemědělská výroba a další možnosti obživy venkovanů raného novověku a 19. století

Beranová, M. – Kubačák, A.:  Dějiny zemědělství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2010.

Petráň, J.: Poddaný lid v Čechách na prahu třicetileté války, Praha 1964.

 

2. Lidová kultura českého venkova a možnosti jejího studia

Burke, P.: Lidová kultura v raně novověké Evropě, Praha 2005.

Kolektiv autorů: Velké dějiny zemí Koruny české – Lidová kultura, Praha 2014.


3. Život maloměsta 19. století

Kolektiv autorů: Biedermeier: Umění a kultura v českých zemích 1814–1848, Praha 2008.

Horská, P. – Maur, E. – Musil J.: Zrod velkoměsta: Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha 2002.

 

4. Lidová literatura, písmáctví a folklor

Holubová, M.: Jednolisty. Kramářské tisky. Knížky lidového čtení. Výběrová bibliografie, Praha 2007.

Vavák, F. J.: Paměti Františka J. Vaváka souseda a rychtáře milčického z let 1770–1816, I-VII. Praha 2009.

 

Podmínky udělení zápočtu:

1. Aktivní účast v semináři.

2. Prezentace vlastního výzkumu

2. Příprava bakalářské nebo seminární práce v rozsahu, který bude stanoven vedoucím.