Granty

  • Aristokratická rezidence a poddanské město v raném novověku; postdoktorandský grantový projekt Grantové agentury Akademie věd České republiky (č. B 9142901) [1999-2001].
  • Geneze raně novověkého aristokratického dvora; postdoktorandský grantový projekt Grantové agentury České republiky (č. 404/00/P017) [2000-2002]
  • Evangelické církevní řády v Čechách a na Moravě 1520-1620. Příspěvek k poznání multikonfesionality a šlechtické konfesionalizace v českých zemích. Grantový projekt Grantové agentury České republiky, č. 14-23509S (2014-2016).