Životopis

doc. PhDr. JOSEF HRDLIČKA, Ph.D.
 

▫️ 1990 - 1995: Pedagogická fakulta Jihočeské university v Českých Budějovicích, obor Český jazyk - dějepis, diplomová práce "Dvůr pánů z Hradce ve druhé polovině 16. století a jeho jídelníček" (vedoucí: prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.)

▫️ 1995: Mgr.

▫️ 1995 - 1998: Historický ústav Jihočeské university v Českých Budějovicích, interní studium doktorského studijního programu České dějiny, disertační práce "Strava na aristokratických dvorech v raně novověkých českých zemích (1550 - 1650)" (školitel: prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.)

▫️ 1998: Dr. (změněno na Ph.D.)

▫️ 2003: PhDr. (rigorózní práce "Autobiografie Mařanů Bohdaneckých z Hodkova")

▫️ 1998 - 2006: Historický ústav JU, resp. FF JU - odborný asistent

▫️ 2002 - 2004: spoluřešitel české části mezinárodního vědeckého projektu "Frühneuzeitliche Institutionen in ihrem sozialen Kontext", podpořeného nadací Volkswagen-Stiftung

▫️ Od 1. 4. 2006: Ústav archivnictví a pomocných věd historických FF JU - zástupce ředitelky, odborný asistent, od 1. 12. 2009 docent


Zahraniční pobyty a stipendia:

Heinrich Heine Universität Düsseldorf (SRN), únor 1994
Geistenwissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Berlin (SRN), červenec - září 1995
Universität Wien (nadace Aktion Tschechische Republik - Österreich), červenec 2000
spoluřešitel české části mezinárodního vědeckého projektu Frühneuzeitliche Institutionen in ihrem sozialen Kontext podpořeného nadací Volkswagen-Stiftung (SRN), 2002 - 2004
 

Působení v odborných grémiích

Akademický senát Filosofické fakulty Jihočeské university (2008 - 2010)

Sněm Rady vysokých škol (od 2009)

Hodnotící panel Grantové agentury ČR (od 2009)
 

Účast na kolektivních výzkumných projektech

Šlechta v novověkých dějinách českých zemí (16.-19. století); výzkumný záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (CEZ J 06/98-MSM č. 124100005), [1999-2004]

Frühneuzeitliche Institutionen in ihrem sozialen Kontext. Praktiken lokaler Politik, Justiz und Verwaltung im internationalen Vergleich; mezinárodní německo-česko-maďarský srovnávací projekt podporovaný Volkswagen-Stiftung; spoluřešitel české části projektu [2002-2004].

Společnost raného novověku v 16.-18. století (Teorie, metodologie, prameny); doktorský projekt Grantové agentury České republiky (č. 404/03/H039), člen vedení doktorského týmu [2003-2007]

Společnost českých zemí v raném novověku - struktury, individua, vztahy, instituce moci; výzkumný záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MSM 6007665807), vedoucí modulu města a měšťané [2005-2009]

 Konceptáře Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka (1622-1650) a farářská relace Bechyňského kraje (1677). Individuum a společnost v českých zemích poloviny 17. století v písemných pramenech. Grant JU č. 101/2010/H 

Inscenace moci Habsburků v raném novověku a jejich obrazy. Vědecký projekt Centra raněnovověkých studií HÚ FF JU

Evangelické církevní řády v Čechách a na Moravě 1520 - 1620. Příspěvek k poznání multikonfesionality a šlechtické konfesionalizace v českých zemích, grant GA ČR č. 14-23509S