Dějiny každodenní kultury 20. století II

Přednáška (LS AR 2020/2021)

Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.

 

Témata přednášek:

 1. Proměny bydlení a domácnosti
 2. Město a venkov
 3. Sport
 4. Turistika, tramping, cestování
 5. Doprava
 6. Fenomén tisku (noviny, časopisy, knihy)
 7. Nová média (rozhlas, televize, internet)
 8. Proměny vzdělanosti
 9. Proměny práce ve 20. století – sociální politika, průmysl služeb, postindustriální společnost
 10. Církve a religiozita ve 20. století
 11. Kriminalita
 12. Válka ve 20. století
 13. Totalitní režimy
 14. Globalizace

 

Literatura:

Chris Barker, Slovník kulturálních studií, Praha 2006.

Zygmunt Bauman, Globalizace. Důsledky pro člověka, Praha 1999.

Jean-Claude Bologna, Svatby. Dějiny svatebních obřadů na Západě, Praha 1997.

Joanna Bourkeová, Znásilnění. Dějiny od roku 1860 do současnosti, Praha 2010.

Deborah Brunton (ed.), Health, Disease and Society in Europe 1800-1930. A source book, New York 2004.

Bruno Břečka, Kronika čs. skautského hnutí do roku 1990, Brno 1999.

Jana Burešová, Proměny společenského postavení českých žen v první polovině 20. století, Olomouc 2001.

André Burguiére – Christiane Klapisch-Zuber – Martine Segalen – Françoise Zonabend (Hg,), Geschichte der Familie. 20. Jahrhundert, Frankfurt/Main 2005.

Kateřina Čadková – Milena Lenderová – Jana Stráníková (edd.), Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie, Pardubice 2006.

Karel Černý – Petr Svobodný (edd.), Historia, Medicina, Kultura. Sborník k dějinám medicíny, Praha 2006.

Norbert Elias, O osamělosti umírajících, Praha 1998.

Norbert Elias, O procesu civilizace I., II., Praha 2006, 2007.

Lukáš Fasora – Jiří Hanuš – Jiří Malíř – Libor Vykoupil (edd.), Člověk na Moravě v první polovině 20. století, Brno 2006.

Michel Foucault, Dějiny sexuality I.-III., Praha 1999, 2003.

Michel Foucault, Moc, subjekt a sexualita, Bratislava 2000.

Martin Franc, Řasy, nebo knedlíky. Praha 2003.

Jack Goody, Proměny rodiny v evropské historii, Praha 2006.

Dagmar Hájková - Pavel Horák, Oslavy narozenin prezidentů v meziválečném Československu, Střed: časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století. = Centre. Journal for Interdisciplinary Studies of Central Europe in the 19th and 20th Centuries 7, 2015, č. 2, s. 32-58.

Ludmila Hlaváčková – Petr Svobodný, Dějiny lékařství v českých zemích, Praha 2004.

Martina Halířová, Sociální patologie a ochrana dětství v Čechách od dob osvícenství do roku 1914: disciplinace jako součást ochrany dětství, Pardubice 2012.

Eric J. Hobsbawm, Národy a nacionalismus od roku 1780, Brno 2000.

Pavla Horská – Milan Kučera – Eduard Maur – Milan Stloukal, Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy, Praha 1990.

Icons of Fashion. The 20th century, Mnichov-Londýn-New York 1999.

Blanka Jedličková - Milena Lenderová - Miroslav Kouba - Ivo Říha, Krajiny prostřených i prázdných stolů I., II., Evropská gastronomie v proměnách staletí, Pardubice-Polabiny 2016, 2017.

Tomáš Jelínek, Od Sokola k Pionýru. Tělocvičné a skautské hnutí v městské společnosti a jeho sociální úloha, in: Od středověkých bratrstev k moderním spolkům, Praha 2000, s. 315-324.

Tomáš Jiránek – Jiří Kubeš (edd.), Dítě a dětství napříč staletími, Pardubice, 2003 (=Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice. Série C. Suppl. 5).

Lenka Kalinová, Společenské proměny v čase socialistického experimentu, Praha 2007.

Christina Kiaer – Eric Najman (edd.), Everyday Life in Early Societ Russia. Taking the Revolution Inside, Bloomington 2006.

Michael Kerringan, Historie smrti. Pohřební zvyky a smuteční obřady od starověku po současnost, Praha 2008.

Jiří Knapík, Tzv. práce s dětmi jako součást socialistické mimoškolní výchovy v 50. a 60. letech, Historica : Revue pro historii a příbuzné vědy Ostrava 8, 2017, č. 2, s. 197-215.

Jiří Knapík – Martin Franc a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967 (I.-II.) Praha Academia 2011.

Alžběta Kratinová, Závodní stravování mezi lety 1938-1953, Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 2016, Sv. 9, s. 161-174.

Milena Lenderová, Chytila patrola aneb Prostituce za Rakouska i republiky, Praha 2002.

Milena Lenderová, S pietou popel shrnouce ….aneb kremace v Čechách, Dějiny a současnost 23, 2001, č. 1, s. 23-27.

Milena Lenderová - Martina Halířová - Tomáš Jiránek, Vše pro dítě: válečné dětství 1914-1918, Praha – Litomyšl 2015.

Gilles Lipovetsky, Říše pomíjivosti. Móda a její úděl v moderních společnostech, Praha 2002.

Vladimír Macura, Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře), Praha 2008.

Móda. Z dějin odívání 18., 19. a 20. století. Sbírka Kyoto Costume Institute, Bratislava 2003.

Olga Nešporová, Na věčnost bez patosu. Pohřební rituály za komunismu a dnes, Dějiny a současnost 11, 2008, s. 40-43.

Pavel Novák - Marie Buňatová - Přemysl Reibl - Vladimíra Růžičková - Dana Strnadová - Alena Štecherová - Klára Míčová - Martin Vlček, Dějiny hmotné kultury a každodennosti českého venkova devatenáctého a první poloviny dvacátého století, Praha 2007.

Doubravka Olšáková, Pohyblivé svátky. Kalendáře a významná výročí let 1945-1960, Dějiny současnost 30, 2008, č. 8, s. 34-36.

Antoine Prost – Gérard Vincen, (Hg.), Geschichte des privaten Lebens V. Vom Ersten Weltkrieg zur Gegenwart, Frankfurt am Main 1992.

Oznamuje se láskám vašim… aneb svatební zvyky v českých zemích v průběhu staletí, Pardubice 2007.

Jaroslav Pažout (ed.), Každodenní život v Československu 1945/48-1989, Praha – Liberec, 2015.

Josef Petráň, Dvacáté století v Ouběnicích, Praha 2009.

Roy Porter, Největší dobrodiní lidstva. Historie medicíny od starověku po současnost, Praha 2001.

Jana Skarlantová, Oděv jako znak. Sémiotické funkce oděvu a jejich axiologické proměny, Praha 2007.

Jana Skarlantová, Od fíkového listu k džínům, Praha 1999.

Markéta Svobodová, Krematorium v procesu sekularizace českých zemí 20. století: ideové, stavební a typologické proměny, Praha 2013.

Roman Šantora, Skautské století: dobrodružný příběh 100 let českého skautingu, Praha 2012.

Eva Uchalová -  Marzia Paton - Derek Paton - Helena Mautnerová, Modelový dům Arnoštka Roubíčková Praha 1909-1943, Praha 2016.

Richard Vinen, Evropa dvacátého století, Praha 2007.