Nové a nejnovější dějiny II - seminář

Seminář (LS AR 2020/2021)

Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.

 

18. 2. - 1. Úvodní seminář. Příběhy dvacátého století.

 

25. 2. - 2. Dvacáté století v historiografii. Základní problémy studia. Seznámení s badatelskými tématy českých historiků 20. století.

Václav Kural, Jan Křen, Vilém Prečan, Karel Kaplan, Věra Olivová, Robert Kvaček, Antonín Klimek

Ústav pro studium totalitních režimů, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Historický ústav AV ČR, Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Čechurová, J. - Randák, J., Základní problémy studia moderních a soudobých dějin, Praha 2014.

 

4. 3. - 3. Populární kultura jako fenomén 20. století

Osobnosti a díla populární kultury v hudbě, filmu a výtvarném umění.

Adorno, Theodor W., Schéma masové kultury, Praha 2009.

Eco, Umberto, Skeptikové a těšitelé, Praha 2006.

 

11. 3. - 4. Věk masových medií. Rozhlas a televize.

Role televize v komunistickém Československu. Rozhlas jako nástroj odboje a odporu v českých zemích.

McLuhan, Marshall. Člověk, média a elektronická kultura: výbor z díla, Brno 2000.

Bren, Paulina, Zelinář a jeho televize: kultura komunismu po pražském jaru 1968, Praha 2013.

Cysařová, Jarmila, Československá televize a politická moc 1953-1989, Soudobé dějiny 9, 2002, s. 521-537.

Cysařová, Jarmila, Československá televize v období zániku komunistického režimu a vítězství demokratické revoluce (1985-1990), Praha 1999.

Klimeš, Ivan, Písně pro zasněného řezníka (a lid této krajiny). Televize a pop-kultura v Československu 60. let. Klimeš, Ivan, Dějiny a současnost 27, 2005, č. 3, s. 30-34.

Köpplová, Barbara a kol., Dějiny českých médií v datech. Rozhlas - televize - mediální právo. Praha 2003.

Koutek, Ondřej, Zahraniční odboj na vlnách BBC: Československé vysílání z Londýna 1939-1945, Paměť a dějiny 8, 2014, s. 30-44.

Křesťan, Jiří, Hovoří Moskva - Moskva hovoří! Československé rozhlasové vysílání ze Sovětského svazu v letech 1939-1945, Paměť a dějiny 8, 2014, s. 18-29.

Tomek, Prokop, Československá redakce Radio Free Europe: historie a vliv na československé dějiny, Praha 2015.

Vodičková, Stanislava, Slyšte to, všichni lidé, všichni obyvatelé světa, naslouchejte: o vysílání české redakce Vatikánského rozhlasu, Paměť a dějiny 8, 2014, s. 45-57.

 

18. 3. - 5. Totalitní ideologie - komunismus, nacismus, fašismus.

Stalin, Hitler, Mussolini

Bullock, Alan, Hitler a Stalin, Praha 2005.

Goldhagen Daniel Jonah, Hitlerovi ochotní katani: obyčejní Němci a holokaust, Praha1997.

Chlevňuk, Oleg, Stalin: nový životopis, Praze 2016.

Milza, Pierre Mussolini, Praha 2013.

Zitelmann, Rainer, Adolf Hitler a jeho cesta k moci, Praha 2017.

 

25. 3. - 6. Šlechta v českých zemích ve 20. století.

Zdeněk Bořek Dohalský, Max Lobkowicz, Karel VI. Schwarzenberg, Adolf Schwarzenberg, Oldřich (Ulrich) Kinský

Glassheim, Eagle, Urození nacionalisté: česká šlechta a národnostní otázka v 1. pol. 20. století, Praha 2012.

Hazdra, Zdeněk – Horčička, Václav – Županič, Jan (edd.), Šlechta střední Evropy v konfrontaci s totalitními režimy 20. století, Praha 2011.

Hazdra, Zdeněk, Šlechta ve službách Masarykovy republiky: mezi demokracií a totalitními režimy, Praha 2015.

Hazdra,  Zdeněk - Jelínková, Dita, Ve znamení tří deklarací: Šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu, Praha 2014.

Horčička, Václav – Županič, Jan, Šlechta na křižovatce: Lichtenštejnové, Schwarzenbergové a Colloredo-Mannsfeldové v první polovině 20. století, Praha 2017.

Schwarzenberg, Karel (Martin C. Putna ed.), Torzo díla, Praha 2007.

Valenta, Aleš, Dějiny rodu Kinských. České Budějovice 2004.

 

1. 4. – 7. Češi a Němci ve 20. století.

Němci z českých zemí a vznik Československa. Německá politika v Československu mezi negativismem a aktivismem. Sudetoněmecké hnutí ve 30. letech. Mnichov. Sudetští Němci v protektorátu a říši. Odsun.

Beneš, Zdeněk a kol., Rozumět dějinám: vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848-1948, Praha 2002. 

Brandes, Detlef, Cesta k vyhnání: 1938-1945,  Praha 2002. 

Brandes, Detlef, Sudetští Němci v krizovém roce 1938, Praha 2012. 

Broklová, Eva, Politická kultura německých aktivistických stran v Československu 1918-1938, Praha 1999. 

Brügel, Johann Wolfgang, Češi a Němci 1918-1938, Praha 2006.

Gebel, Ralf, "Domů do říše": Konrád Henlein a Říšská župa Sudety (1938-1945),  Praha 2018.

Hahnová, Eva - Hahn, Hans Henning, Sudetoněmecká vzpomínání a zapomínání, Praha 2002. 

Hahnová, Eva, Sudetoněmecký problém: Obtížné loučení s minulostí. Hahnová, Ústí nad Labem 1999. 

Kural, Václav, Konflikt místo společenství? Češi a Němci v československém státě (1918-1938), Praha 1993. 

Kural, Václav, Místo společenství konflikt! Češi a Němci ve Velkoněmecké říši a cesta k odsunu (1938-1945), Praha 1994.

Padevět, Jiří, Krvavé léto 1945: poválečné násilí v českých zemích, Praha 2016. 

Staněk, Tomáš, Poválečné "excesy" v českých zemích v roce 1945 a jejich vyšetřování, Praha 2005. 

Šebek, Jaroslav, Mezi křížem a národem: politické prostředí sudetoněmeckého katolicismu v meziválečném Československu, Brno 2006. 

Zimmermann, Volker, Sudetští Němci v nacistickém státě. Politika a nálada obyvatelstva v říšské župě Sudety (1938-1945), Praha 2001.

Staněk, Tomáš, Odsun Němců z Československa 1945-1947, Praha 1991.

 

8. 4. - 8. Židé v českých zemích ve 20. století.

Židé ve společnosti první a druhé republiky. Genocida Židů z českých zemí v letech 1939-1945. Ghetto Terezín. Židé v komunistickém Československu.

Čapková, Kateřina, Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách 1918-1938, Praha 2005.

Čapková, Kateřina, Uznání židovské národnosti v Československu 1918–1938, Český časopis historický102, 2004, str. 77–103.

Hartmann, Karel, Terezínská epopej. To je ghetto, Praha 2017.

Heitlingerová, Alena. Ve stínu holocaustu a komunismu. Čeští a slovenští židé po roce 1945, Praha 2007. 

Jelínek, Tomáš – Soukupová, Blanka (eds.), Bílá místa ve výzkumu holokaustu, Praha 2014.

Jesenská, Milena. Nad naše síly: Češi, Židé a Němci 1937-1939, Olomouc1997.

Kárný, Miroslav, „Konečné řešení“: Genocida českých židů v německé protektorátní politice, Praha 1991.

Osterloh, Jörg. Nacionálněsocialistické pronásledování Židů v říšské župě Sudety 1938–1945, Praha 2010.

Pěkný, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě, Praha 2001. 

Rothkirchnenová, Livie - Schmidt-Hartmannová,Eva - Dagan, Avigdor. Osud Židů v protektorátu 1939–1945, Praha 1991.

 

15. 4. – 9. Blízký východ ve 20. století.

Irák, Írán, Izrael

Axworthy, Michael, Dějiny Íránu, Praha 2014.

Čejka, Marek, Dějiny moderního Izraele, Praha 2011.

Čejka, Marek, Izrael a Palestina: minulost, současnost a směřování blízkovýchodního konfliktu, Brno 2015.

Gombár,  Eduard – Pecha, Lukáš, Dějiny Iráku, Praha 2013.

Gombár, Eduard, Moderní dějiny islámských zemí. Praha 1999.

Krupp, Michael, Dějiny státu Izrael: od založení do dneška (1948-2013), Praha 2013.

Lewis, Bernard. Dějiny Blízkého východu. Praha 1997.

Pojar, Miloš Izrael, Praha 2009.

Ponížilová, Martina, Irák, Praha 2010.

 

29. 4. - 10. Ukrajina a Ukrajinci ve 20. století.

Podkarpatská Rus. Od Ukrajinské lidové republiky k Ukrajinské sovětské republice (1917-1922). Hladomor a stalinský teror (30. léta).  Stepan Bandera a ukrajinské nacionalistické hnutí za 2. světové války. Ukrajina a Ukrajinci od roku 1945 do vzniku samostatného státu.

 

Applebaumová, Anne, Rudý hladomor. Stalinova válka na Ukrajině, Praha 2018.

Applebaumová, Anne, Mezi Východem a Západem: Napříč pohraničím Evropy, Praha 2014.

Bojko, Olexandr, Nejnovější dějiny Ukrajiny, Brno 1997.

Magocsi,  Pavel Robert - Rychlík, Jan – Zylinskij, Bohdan, Dějiny Ukrajiny, Praha 2015.

Mlynárik, Ján, Osud banderovců a tragédie řeckokatolické církve, Praha 2005.

Pop, Ivan, Podkarpatská Rus, Praha 2005.

Rychlík, Jan – Rychlíková, Magdaléna, Podkarpatská Rus v dějinách Československa 1918-1946,    Praha 2016.

Snyder, Timothy, Krvavé země. Evropa mezi Hitlerem a Stalinem, Praha 2013.

Snyder, Timothy, Obnova národů. Polsko, Ukrajina, Litva, Bělorusko 1569-1999, Polanka nad Odrou 2018.

 

6. 5. – 11. Čína ve 20. století

Čankajšek (Chiang Kai-shek), Mao Ce-tung (Mao Zedong), Teng Siao-pching (Deng Xiaoping), Tändzin Gjamccho

Fairbank, John King, Dějiny Číny, Praha 1998.

Kapstein, Matthew T., Dějiny Tibetu, Praha 2011.

Liščák, Vladimír, Čína, Praha 2002.

Liščák, Vladimír, Dějiny Číny, Taiwanu a Tibetu v datech, Praha 2008.

Shakabpa, Tsepon W. D., Dějiny Tibetu, Praha 2008 .

Short, Philip, Mao, Praha 2001 .

Skřivan, Aleš ml., Teng Siao-pching. První muž Říše středu, Praha 1996.

 

13. 5. - 12. Závěrečný seminář

 

Podmínky pro udělení zápočtu:

1. Aktivní účast v semináři (diskuse, kvalitní písemné a PPT přípravy), nejvýše tři absence.

2. Dva zápočtové testy (minimální úspěšnost 70%, dva opravné testy)

3. Odevzdání excerpt k 15 titulům prostudované odborné literatury. Excerpta je nutné zaslat e-mailem minimálně 3 dny před udělením zápočtu.