Dějiny vědy a techniky

Vyučující: PhDr. et PaedDr. Jiří Dvořák, Ph.D.

 

ZS 2020 / 2021

1-2) Hospodářské a sociální dějiny

3) Pravěká a starověká technika

4) Věda ve starověku

5) Arabská věda. Byzantská vzdělanost

6) Středověká věda a technika

7) Věda 16. století

8) Věda 17. a 18. století

9) Věda 19. století

10-11) Průmyslová a vědeckotechnická revoluce

12) Jaderná technika. Dobývání a výzkum kosmu

13) Vztah člověka k přírodě. Technika × příroda. Dnešní problémy vědy, filosofie vědy.

 

LS: 2020 / 2021

1-2) Technika, kultura, civilizace, společnost a věda - základní pojmy. Charakter vědy, T. S. Kuhn a jeho pojetí vědeckých revolucí. Význam dějin vědy a techniky, přínos DVT dějinám kultury. Tradice dějin věd a techniky. Odborná periodika. Literatura k DVT. Věda a společnost, věda a dějiny

4) Názory na fungování společnosti. Systémové teorie společnosti

5) David Riesman a jeho teorie společnosti

6) Norbert Elias a jeho teorie civilizačního procesu

7) Ekonomické názory novověku. Problémy výroby a spotřeby

8) Vynálezy a vývoj produktivity práce, Nástin vývoje organizovaného vědeckého bádání

9) Organizační vývoj české vědy. Societas incognitorum, Vlastenecko-hospodářská společnost, Jednota pro povzbuzení průmyslu, Česká akademie věd a umění, ČSAV

10) Vývoj dopravy (s důrazem na 19. a 20. století)

11) Přírodní národy - společnost, mýty, umění, myšlení a vztah k technice. Teorie vzniku zemědělství, Americké indiánské civilizace a jejich vztah k technice

12) Hospodářský a sociální život Mezopotámie jako příklad života nejstarších civilizací

 

 

Literatura:

ADAMOVÁ, L. – DUDÁK, V. – JELEN, J., a KOL., Kapitoly z filosofie vědy, Praha 1993.

ARENDTOVÁ, H., Krize kultury, Praha 1994.

BARROW, J. D., Nové teorie všeho, Praha 2008.

BLÜMLOVÁ, D. – RAUCHOVÁ, J. (edd.), Čas výstavního ruchu, České Budějovice 2005.

BLÜMLOVÁ, D. – RAUCHOVÁ, J. A KOL., Čas rychlých kol a křídel, České Budějovice 2008.

BURIAN, J. – OLIVA, P., Civilizace starověkého Středomoří, Praha 1984.

BERNAL, J. D., Věda v dějinách I - II, Praha 1960.

BUREŠ, V. – ČECH, P., Systémové vědy a teorie, Hradec Králové 2008.

CAMERON, R., Stručné ekonomické dějiny světa, Praha 1996.

CERAM, C. W., Bohové, hroby a učenci, Praha 1965.

CERAM, C. W., První Američan, Praha 1977.

DANÍČKOVÁ, S., Skrytá poselství vědy. Rozhovory s vědci, Praha 2009.

DRAPER, J. W., Dějiny duchovního vývoje v Evropě I - III, Praha 1908 - 1910.

FAJKUS, B., Současná filosofie a metodologie vědy, Praha 1997.

FOLTA, J. (ed.), Studie o technice v českých zemích VII-IX, 1945-1992, Praha 2003.

FOLTA, J. – DRÁBEK, P., Přírodní vědy, technika a lékařství ve 20. století v datech, Dějiny věd a techniky 33, 2000, zvláštní č. 5.

FRAZER, J. G., Zlatá ratolest, Praha 1994.

HAUBELT, J., České osvícenství, Praha 1986, 2. vydání 2004.

HEYERDAHL, T., Staré civilizace a oceán, Praha 1983.

HOCH, A. A., Vynálezy, které změnily svět, Praha 1941.

HOLZBACHOVÁ I., Filozofické a metodologické problémy vědy, Brno 1996.

CHASE, S., Člověk a stroj, Praha 1931.

JANÁČEK, J., Přehled vývoje řemeslné výroby v českých zemích za feudalismu, Praha 1963.

JANÁČEK, J., Století zámořských objevů, Praha 1959.

JANOVSKÝ, I. – KLEINOVÁ, J. – STŘÍTESKÝ, H. (edd.), Věda a technika v Československu v letech 1945-1960, Praha 2010.

JÍLEK, F. A KOL., Studie o technice v českých zemích 1800 - 1918 I - IV, Praha 1983 - 1986.

JÍLEK, F., T. A. Edison, Praha 1995.

JÍLEK, F., Zrození velkých vynálezů, Praha 1988.

KATZ, F., Staré americké civilizace, Praha 1989.

KÉKI, B., 5000 let písma, Praha 1984.

KELLER, J., Až na dno blahobytu, Brno 1993.

KELLER, J., Šok z ekologie, Praha 1996.

KLÍMOVÁ, N., KUDLÁČKOVÁ, L., a WAISOVÁ, Š., Environmentální spolupráce jako nástroj řešení konfliktů, Praha 2017.

KOSTLÁN, A., Societas incognitorum. První učená společnost v českých zemích, Praha 1996.

KRAMEŠ, J., Kameralismus a klasická ekonomie v Čechách. Praha 1998 (Studie z hospodářských dějin č. 4.).

KUHN, T. S., Struktura vědeckých revolucí, Praha 1997.

LÉVI-STRAUSS, C., Myšlení přírodních národů, Liberec 1996.

LÉVI-STRAUSS, C., Smutné tropy, Praha 1966.

LILLEY, S., Stroje a lidé v dějinách, Praha 1973.

LIPS, J., O původu věcí, Praha 1960.

LODGE, O., Věda a pokrok lidstva, Praha 1933.

MENDL, B., Hospodářský vývoj Evropy, Praha 1948.

MUMFORD L., Technika a civilizace, Praha 1947.

NOVÝ, L. a KOL., Dějiny techniky v Československu do konce 18. století, Praha 1974.

NOVÝ, L. a KOL., Dějiny exaktních věd v českých zemích do konce 18. století, Praha 1961.

PAULINYI, Á., Průmyslová revoluce. O původu moderní techniky, Praha 2002.

PULLMANN, M., Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu, Praha 2011.

PURŠ, J., Průmyslová revoluce, Praha 1973.

PURŠOVÁ, J., Vývoj systémových teorií společnosti, Praha 1984.

SMOLKA, I. (ed.), Studie o technice v českých zemích V-VI, 1918-1945, Praha 1995.

SPENGLER, O., Člověk a technika. Příspěvek k jedné filozofii života, Praha 1997.

STÖRIG, H. J., Malé dějiny filosofie, Praha 1991.

ŠMAJS, J., Kultura proti přírodě, Brno 1994.

ŠTAIF, J., Obezřetná elita, Praha 2005.

ŠTAIF, J. (ed.), Moderní podnikatelské elity. Metody a perspektivy bádání, Praha 2007.

ŠUBRT, J., Civilizační teorie Norberta Eliase, Praha 1996.

ŠPELDA, D., Proměny historiografie vědy, Praha 2009.

HLUŠIČKOVÁ, H. a KOL., Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I-IV, Praha 2001-2004.

TISSANDIER, G., Mučedníci vědy, Praha 1908.

URBAN, O., Kapitalismus a česká společnost, Praha 1978, 2. vydání Praha 2003.

VEBER, V., Dějiny sjednocené Evropy, Praha 2012.

WINTER, Z., Dějiny řemesel a obchodu v Čechách ve XIV. a XV. století, Praha 1906.

ZWETTLER, O., Historickogeografický obraz jižních Čech v letech 1900-1914, Brno 1984.

Příručky a skripta:

NEČAS, C. – ZWETTLER, O., Dějiny věd a techniky I - II, Praha 1985 - 1987.

HOCH, A. A., Slovníček dějin techniky a vynálezů, Praha 1947.

JÍLEK, F., Světové vynálezy v datech, Praha 1977.

Studie z dějin hornictví 1-34. Praha 1971-2006.

Studie o technice v českých zemích 1800-1918, 1. díl, Praha 1983, 2. díl, Praha 1984, 3. díl, Praha 1985, 4. díl, Praha 1986.

Studie o technice v českých zemích 1918-1945, 5., 6. díl, Praha 1995.

Studie o technice v českých zemích 1945-1992, 7., 8., 9. díl, Praha 2003.

Zemědělství a rybářství:

ANDRESKA, J. Rybářství a jeho tradice, Praha 1987.

ANDRESKA, J., Lesk a sláva českého rybářství, Pacov 1997.

BERANOVÁ, M., KUBAČÁK, A., Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě, Praha 2010.

CAMBEL, S., Päťdesiate roky na slovenskej dedine. Najťažšie roky kolektivizácie, Prešov UNIVERSUM 2005.

FIŠER, J., ŠTOCHL, S., Rybářství v Československu, Praha 1964.

GREGORA, J., Rybníkářství, Písek 1914.

HULE, M., Rybníkářství na Třeboňsku. Historický průvodce. Druhé upravené a doplněné vydání Povodeň r. 2002, Třeboň 2000, 2003.

JIROUŠEK, B., Nestor cechu sv. Petra. Rybníkář Josef Šusta, České Budějovice 1998.

JIROUŠEK, B., Josef Šusta, nestor českého rybníkářství, Historický obzor 9, 1998, č. 1-2, s. 33-34.

KAHUDA, J., KUBŮ, E., JUNĚCOVÁ, J., NOVOTNÝ, J., (edd.), Jiří Šouša. Mezi brázdou a bankovních úvěrem. O agrárních a peněžních dějinách 19. a 20. století, Výbor prací k 60. narozeninám, Praha - Pelhřimov, Národní archiv v Praze - Nová tiskárna Pelhřimov, 2012.

KALNÝ, A., Jihočeské rybníky na starých mapách, České Budějovice 1989.

KOLEKTIV, Lidé, krajina a zemědělství, Praha 2006.

KUBÁČEK, A., Dějiny zemědělství v českých zemích, Praha 1994.

KUTNAR, F., Malé dějiny brambor, Havlíčkův Brod 1963.

NOVOTNÝ, J., ŠOUŠA., J., Banka ve znamení zeleného čtyřlístku. Agrární banka 1911-1938 (1948), Praha, Karolinum, 1996.

MÍKA, A., Slavná minulost českého rybníkářství, Praha 1955.

MOKRÝ, T., Hospodářství rybniční, Písek 1935.

PETRÁŇOVI, J. a L., Rolník v evropské tradiční kultuře, Praha 2000.

PŠENIČKOVÁ, J., ROHÁČOVÁ, O., ŠOUŠA, J., (edd.), Pocta nestoru české agrární historiografie. K jubileu PhDr. Josefa Tlapáka, CSc., vydal Spolek zemědělského muzea ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem, Praha 2003.

VILIKOVSKÝ, V., Dějiny průmyslu zemědělského v Československu, Praha 1936.

ROKOSKÝ, J., Rudolf Beran a jeho doba. Vzestup a pád agrární strany, Praha 2011.

ROKOSKÝ, J., URBAN, J., a kol., František Udržal. Sedlák a politik, Praha 2016.

STOCKÝ, J., Zemědělství v Československu. Vývoj, stav a hospodářsko-politické předpoklady jeho udržení a rozvoje, Praha 1935.

STOCKÝ, J., Myšlenky A. Švehly a řešení současných úkolů agrární politiky, Praha 1936.

ŠUSTA, J., Pět století rybničního hospodářství v Třeboni, Třeboň 1995.

ŠUSTA, J., Výživa kapra a jeho družiny rybničné, Třeboň 1997.

TEPLÝ, F., Příspěvky k dějinám českého rybníkářství, Praha 1937.

NĚMEC, J. – HRIB, M. a KOL., Lesy v České republice, Praha 2009.

ŠPATNÝ, F., Rybníkářství, čili hospodaření na rybnících, Praha 1870.

Pivovary a mlýny:

CHLÁDEK, L., Pivovarnictví, Praha 2007.

JÁKL, P., Encyklopedie pivovarů Čech, Moravy a Slezska, II. díl, Jižní Čechy, Praha 2010.

JANOŠKA, M., Větrné mlýny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2003.

KARAS, J., Historický vývoj mlynářství, Praha 1919.

KLEMPERA, J., Vodní mlýny v Čechách, díl I-IX., Praha 2002-2005.

PÁRIS, F., Dějiny mlynářství, Praha 1913.

SOLICKÝ, P., Vodní mlýny na Moravě a ve Slezsku, I. díl, Praha 2007.

ŠTĚPÁN, L. – KŘIVANOVÁ, M., Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách. Historie a technika vodních a větrných mlýnů, hamrů, pil, valch, olejen, stoup, díl I, Praha 2000.

ŠTĚPÁN, L., URBÁNEK, R., KLIMEŠOVÁ, H., a KOL., Dílo a život mlynářů a sekerníků v Čechách II, Praha 2008.

ZÍBRT, Č., Z dějin piva a pivovarnictví v zemích českých, Praha 1894.

Hornictví a hutnictví:

BAMBAS, J., Březohorský rudní revír, Příbram 1991.

BERAN, P., PROKOP, V., 1 000 let hornictví cínu ve Slavkovském lese, Sokolov: Okresní muzeum, 1996.

BÍLEK, J., Historický přehled dolování v Kutné Hoře, in: Kutná Hora v báňské historii, Kutná Hora 1968, s. 5-21.

BALÍK, S., a kol., Jílové u Prahy. Historie a současnost, Jílové u Prahy 1987.

CÍCHA, J., Jeskyně a historická důlní díla v jižních Čechách a na Šumavě. Höhlen und Historische Grubenbauten in Südböhmen und Böhmerwald. Caves and Historical Mine in South Bohemia and in the Šumava Moutains, Plzeň 1999.

CÍLEK, V., KORBA, M., MAJER, M., Podzemní Čechy. Dvanáct knih o tom, jak české hornictví utvářelo osud země, Praha: Eminent 2015.

CÍLEK, V., KORBA, M., MAJER, M., Podzemní Praha. Jeskyně, doly, štoly, krypty a podzemní pískovny Velké Prahy, Praha: Eminent 2015.

ČIHÁK, V., Paměti královského horního města Jílového a jeho zlatých dolů, Praha 1948.

DIVIŠ, J., Státní doly na stříbro a olovo v Příbrami, Praha 1926.

DVOŘÁK, J., K historii schwarzenberských tuhových dolů v Černé v Pošumaví (Schwarzbach), České Budějovice 2007.

FRÖHLICH, J., Zlato na Prácheňsku. Kapitoly z historie těžby a zpracování zlata, Písek 2006.

HOFMANN, F., Jihlavské právo, Havlíčkův Brod 1959.

HORPENIAK, V., Hornické Kašperské Hory v době předhusitské. Sborník vlastivědných prací o Šumavě k 650. výročí města Kašperské Hory, Kašperské Hory 1980, s. 75-79

HORPENIAK, V., O ukradené hroudě zlata, Vlastivědné zprávy Muzea Šumavy 3, 1995, s. 186-189.

HRABÁK, J., Průvodce po Příbrami a okolí, hlavně též po příbramských dolech, Příbram 1893.

JANGL, L., Nejstarší přímé i nepřímé doklady o provozu cínových dolů u Krupky, StDH 6, 1975, s. 65-86.

JEŽEK, V., 19 kapitol o březohorském rudním revíru, Příbram 1981.

KAFKA, J. (ed.), Rudné a uranové hornictví České republiky, Ostrava 2003.

KLABOUCH, V., Rudolfov - bývalé svobodné horní město na jihu Čech. Po naučné stezce Rudolfovo město, České Budějovice 1995.

KOŘAN, J., Přehledné dějiny československého hornictví, Praha 1955.

KOŘAN, J., Staré české železářství, Praha 1946.

KOŘAN, J., Sláva a pád starého českého rudného hornictví, Příbram 1988.

KOUTEK, J., O rudních žilách a starém dolování u Jihlavy, SbÚGÚ 19, 1952, s. 77-11.

MAJER, J., Rudné hornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Obrazy z dějin těžby a zpracování, Praha 2004, dotisk prvního vydání 2005.

MORÁVEK, P., LITOCHLEB, J., Jílovské zlaté doly, Jílové 2002.

PELTZER, K., PLÁNSKÁ, B., Rudolfov - historie a současnost, Rudolfov 1985.

STERNBERG, K., Umrisse einer Geschichte der böhmischen Bergwerke I., II., Prag 1836-1838 (Praha 1983).

Studie z dějin hornictví 1-42. Praha 1971-2016.

ŠTAINEROVÁ, S. – KOŘAN, J., Výběrová bibliografie dějin českého hornictví, 1., 2. díl, Praha 1971.

ŠTAINEROVÁ, S. - KOŘAN, J., Výběrová bibliografie dějin českého hutnictví, 1., 2. díl, Praha 1973.

ŠUSTA, V., Zlatodůl Roudný, Praha 1922.

ŠVADLENA, M., KOMZÁK, J., Stříbrné doly Tábor-Horky-Větrovy: „Tábor, hornické město“, Vydavatel: Odbor životního prostředí města Tábora, 2008.

VELFL, J., Příbram v průběhu staletí, Příbram 1998.

WURM, K., Dějiny příbramské hutě (1311-2000), Příbram 2001.

ZÁHORA, F., Černá v Pošumaví, tuhové doly. Obec Černá v Pošumaví 2008.

Stavitelství a sklářství:

BALEKA, J., Výtvarné umění. Výkladový slovník, Praha 1997.

BINDER, M., Když století městem proletí, aneb České Budějovice ve 100 porovnáních, České Budějovice 2005.

BINDER, M., SCHINKO, J., Věže a věžičky Českých Budějovic, aneb nejen Praha je stověžatá, České Budějovice 2006.

BINDER, M., Když století městem proletí, aneb Hluboká nad Vltavou ve 100 porovnáních, České Budějovice 2007.

BINDER, M., SCHINKO, J., České Budějovice zmizelé, aneb 100 porovnání zmizelých objektů se současným stavem, České Budějovice 2007.

BINDER, M., SCHINKO, J., Českobudějovické náměstí, aneb Samsonova kašna, Bludný kámen a 48 domů, České Budějovice 2008.

BINDER, M. a SCHINKO, J., Historie hotelu Budweis v v Českých Budějovicích, České Budějovice 2010 (Knihu má k dispozici pouze firma Stingo, vlastník hotelu Budweis).

BINDER, M., SCHINKO, J., Zaniklé hospody Českých Budějovic, České Budějovice 2012.

BINDER, M., KOVÁŘ, D. a SCHINKO, J., Okresní dům. Historie úřední budovy a Stegmannovy továrny na Lineckém předměstí v Českých Budějovicích, České Budějovice 2012.

BINDER, M., SCHINKO, J., Zátkova reálka. Historie školní budovy v ulici Fráni Šrámka v Českých Budějovicích, České Budějovice 2013.

BLAŽÍČEK, O. J. - KROPÁČEK, J., Slovník pojmů z dějin umění. Praha 1991.

BOCHENEK, Ryszard. Od palisád k podzemním pevnostem. Pět tisíc let fortifikací. Z polštiny přeložil Jan Durdík. Praha: Naše vojsko 1972.

BROŽA, V. a KOLEKTIV, Přehrady Čech, Moravy a Slezska, Liberec 2005.

BUKOVSKÝ, J. a KOL., Dějiny stavitelství, Brno 2001.

DOHNÁLEK J., Dějiny betonového stavitelství v českých zemích do konce 19. století, Praha 1999.

DUBÁNEK, M., FILIP, O., PAVEL, J., Pevnosti v bojích Velké války. Západní fronta, Praha, Mladá fronta, a. s., 2016.

DVOŘÁČEK, P., Krásy naší země, Olomouc 2016.

Edice Pevnosti - Architectura militaris, např. sv. 1. KUPKA, V., Fortové pevnosti a jejich místo v dějinách opevňování, Praha 1994 a další, KUPKA, V., Pevnosti Krakov a Přemyšl, opevnění habsburské monarchie v Haliči, Dvůr Králové nad Labem 1999. KUPKA, V., Průvodce po Maginotově linii, Dvůr Králové nad Labem 1997. KUPKA, V., Pražská opevnění, Praha 2008.

HALL, J., Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha 1991.

HEROUT, J., Staletí kolem nás, Praha 1961, 1981.

CHATELET, A., a KOL., Světové dějiny umění. Larousse. Praha 1990.

CHMELÍČEK, A., Cihly a jejich vývin, Stavivo 23, 1942, s. 179-182.

KOLEKTIV, Fortifikace a obrana státu, Fortifications and Defense of the State, 1., 2., Praha 1995.

KOL., Nová encyklopedie českého výtvarného umění, díl 1-2. Praha 1995.

KOL., Dějiny českého výtvarného umění, I/1, I/2 Praha 1984.

KOL. Dějiny českého výtvarného umění, II/1, II/2 Praha 1995.

KOL., Dějiny českého výtvarného umění, IV/1, IV/2 Praha 1998.

KOL., Umění a lidstvo. Larousse, díl 1-4 Praha 1967-1974

KOL., Umění světa, díl 1-9, Praha 1970-1981.

KOVÁŘ, D., Příběhy budějovických pomníků, České Budějovice 2000.

KUČA, K., Města, městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, (I.-IX. díl), Praha 1997-2017.

KUPKA, V. a KOL., Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2001.

KUPKA, V., Stavitelé, obránci a dobyvatelé pevností, Praha 2005.

MATĚJČEK, A., Dějiny umění, díl 1-6, Praha 1936.

RYNEŠ, V., Atributy světců, Roztoky 1969.

SEIDLEROVÁ, I. – KLEPL, J., Rozmach českého sklářství, Praha 1939.

SYROVÝ, K., Architektura - naučný slovník. Praha 1961.

SYROVÝ, K. a kol., Architektura, svědectví dob. Přehled vývoje stavitelství a architektury, Praha 1974.

ŠEVEČEK, O., Zrození Baťovy průmyslové metropole. Továrna, městský prostor a společnost ve Zlíně v letech 1900-1938, Bohumír NĚMEC-VEDUTA, nakladatelství a vydavatelství, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta 2009.

VONDRUŠKA, V. – LANGHAMER, A., České sklo: Tradice a současnost, Nový Bor 1992.

ZÁLOHA, J., KUDRLIČKA, V., Umění šumavských sklářů, České Budějovice 1986.

Knihtisk:

ČERNÁ, M. L., Stručné dějiny knihtisku, Praha 1948.

FILIP, J. J., Dějiny papíru, Praha 1946.

HORÁK, F., Pět století českého knihtisku, Praha 1968.

KABÁT, K., Knihtisk a jeho vývoj v Československu, Praha 1936.

VOIT, P., Encyklopedie knihy I-II, Praha 2008.

Doprava:

BAJER, J., BINDER, M., KUBEŠ, J., 100 let městské dopravy v Českých Budějovicích 1909-2009, České Budějovice 2009.

BERNDL, R., Lebensader Goldener Steig – Ein mittelalterlicher Handelsweg feiert Jubiläum. SüdOst Verlag, Waldkirchen, 2010.

BINDER, M., SCHINKO, J., Českobudějovické zkratky, aneb Encyklopedie mostů, můstků, lávek a tunelů, České Budějovice 2008.

BITTNER, J. a kol., Malý atlas lokomotiv 2000, Praha 2000.

BREITER, K., 100 let od završení výstavby železnic na Šumavě, 100 let nádraží Černý Kříž, Svět velké i malé železnice. Vychází příležitostně – speciální číslo 2 / 2010, Svět železnice ročník IX, Speciál č. 2.

CACÁK, F., a RYBÁK, J., Vltava v zrcadle dobových pohlednic, Příbram 2007.

ELSNER, J. a kol., Vyšebrodská elektrická místní dráha, Praha 1992.

FOJTÍK, P. – LINERT, S. – PROŠEK, F., Historie městské hromadné dopravy v Praze, Praha 1995.

HAJN, I., Koněspřežní železnice. České Budějovice - Linec - Gmunden, České Budějovice 2004.

HLAVAČKA, M., Cestování v éře dostavníku, Praha 1996.

HLAVAČKA, M., Dějiny dopravy v českých zemích v období průmyslové revoluce, Praha 1990.

HODÁČ, F., Finanční účast království a zemí při zřizování vedlejších železnic předlitavských, Brno 1910.

HONS, J., Horské dráhy světa, Praha 1985.

HONS, J. a kol., Čtení o Severní dráze Ferdinandově, Praha 1990.

JAKUBEC, I. – PRASCH, F., Vodní cesty – koleje – silnice. Tranzitní cesty procházející rakousko-českým hraničním regionem, in: A. KOMLOSYOVÁ, V. BŮŽEK, F. SVÁTEK, Kultury na hranici, Wien – Waidhofen an der Thaya 1995, s. 155-162.

JAKUBEC, I., Idea Dunajsko-oderského průplavu v 19. a 20. století a její proměny, in Marcella Rossová (Hg.), Integration und Desintegration in Mitteleuropa. Pläne und Realität, Praha – München 2009.

JAKUBEC, I., Tři generace podnikatelské rodiny Lannů: Adalbert Lanna senior, Adalbert Lanna junior, Adalbert Adalbert Lanna, in: Jan Štemberk – Miroslava Manová a kolektiv, Historie a cestovní ruch. Perspektivní a podnětné spojení, Pocta profesoru Vratislavu Čapkovi k 85. narozeninám, Praha 2006.

JELEN, J., - SELLNER, K., Lokomotivy, Praha 1995.

KOTRMAN, J., 150 let železnice na jižní Moravě, Brno 1989.

KREJČIŘÍK, M., Po stopách našich železnic, Praha 1991.

KUBŮ, F., ZAVŘEL, P., Zlatá stezka Historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní stezky. 1. Úsek Prachatice – státní hranice, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Prachatické muzeum Prachatice, České Budějovice 2007.

KUBŮ, F., ZAVŘEL, P., Zlatá stezka Historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní stezky. 2. Úsek Vimperk – státní hranice, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Prachatické muzeum Prachatice, České Budějovice 2007.

KUBŮ, F., ZAVŘEL, P., Zlatá stezka Historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní stezky. 3. Úsek Kašperské Hory – státní hranice, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Prachatické muzeum Prachatice, České Budějovice 2009.

LANGE, F., Von Böhmen nach Wien. Der Schwarzenbergische Schwemmkanal (Die Reihe Archivbilder), Erfurt 2004.

NIKENDEY, A., Schwarzenberský průplav, in: Miloš VONDRUŠKA (redigoval), Sborník SIA 1938. Jihočeská technická práce, České Budějovice 1938, s. 175-177.

80 let tratě Vsetín – Velké Karlovice, Vsetín 1988.

PAVLÍČEK, S., Naše lokálky. Místní dráhy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 2002.

POLÁČEK, L., 100 let vlárské trati, Brno 1987.

PRAXL, P., Der Goldene Steig, Waldkirchen 1959, Grafenau 1993.

PRAXL, P., Salzhandel und Saumverkehr, 2. Auflage, Waldkirchen 1989.

PRAXL, P., Goldener Steig - Vom Saumweg zur Region, in: Kulturregion Goldener Steig, München, 1995.

ROUBÍK, F., K vývoji poštovní dopravy v jižních Čechách do poloviny 19. století, JSH 39, 1970, s. 69-79, 154-172.

ROUBÍK, F., K vývoji železniční sítě v jižních Čechách, JSH 42, 1973, s. 208-218.

ROUBÍK, F., Od nosítek k trolejbusu (Přehled vývoje veřejné dopravy v Praze), Praha 1956.

ROUBÍK, F., Silnice v Čechách a jejich vývoj, Praha 1938.

ROUBÍK, F., Umělá výstavba jihočeských státních silnic v 18. a 19. století, JSH 41, 1972, s. 29-34, 75-85.

SMRČEK, A., Otázka čs. průplavů za posledních sedmdesát let, in: Josef STOCKÝ, Sedmdesát let technické práce, Praha 1935, s. 56-59.

SKÁLA, B., Pod značkou ČKD, Praha 1990.

SVOBODA, M., O zaměstnancích koněspřežní železnice Budějovice - Linec, JSH 26, 1957, s. 85-90.

SVOBODA, M., Počátky železniční dopravy v jižních Čechách, Výběr z prací členů Historického kroužku při Jihočeském muzeu 15, 1978, s. 97-103.

SVOBODA, M., Začalo to koněspřežkou, Praha 1968.

SVOBODA, M., Koněspřežní železnice České Budějovice-Linec. Stavební památky první středoevropské železnice na českém území, České Budějovice 1980.

STOCKÝ, J., Jihočeské voroplavné řeky, in: Sborník SIA 1938, Jihočeská technická práce, s. 214-222 (obsahuje: Václav ZUMR, O vzniku voroplavby na knížecích Schwarzenberských statcích na Vltavě, s. 214-217; Václav ŠROUBEK, Řeka Otava, s. 217-218; TÝŽ, Řeka Vltava, s. 218-219; Ladislav FRÖSSEL, Řeka Malše, s. 219; Karel ČIHÁK, Řeka Sázava, s. 220; Josef STOCKÝ, Řeka Lužnice, s. 220-222).

ŠTEMBERK, J., Jihočeské podniky pro automobilovou dopravu a. s. (Vývoj regionálního autodopravního podniku), JSH 74, 2005, s. 235-245.

ŠTĚPÁN, M., Společnost státní dráhy budovatelkou místních drah v českých zemích, Železniční obzor 1947, č. 6, s. 113-115

ŠTĚPÁN, M., Přehledné dějiny československých železnic 1824-1948, Praha 1958.

Železnice Čech, Moravy a Slezska, Praha 1995.

Železniční mapa České republiky a Evropy, Praha 1995.

Železniční mapa Československé republiky, Praha 1928.

- Měření času:

MICHAL, S., Měření času a vývoj hodinářské výroby. Sborník Národního technického muzea 5, 1968.

MICHAL, S., Hodinářství a hodináři v českých zemích, Praha 2002.

- Krajina:

CÍLEK, V., Krajiny vnitřní a vnější. Texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablkového štrůdlu a také o tom, proč lezeme na rozhlednu, Praha 2000, 20052.

ČAPKA, F., SLEZÁK, L., VACULÍK, J, Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce, Brno 2005.

Československá vlastivěda, řada 2, Národopis, Praha 1936.

Československá vlastivěda III. Lidová kultura, Praha 1968.

FRÖHLICH, J., Stará Otava mezi Pískem a Zvíkovem, Písek 2000.

CHODĚJOVSKÁ, E., ŠIMŮNEK, R. (edd.), Krajina jako historické jeviště. K poctě Evy Semotanové, Praha 2012.

KOLEKTIV AUTORŮ, Atlas krajiny České republiky, Praha-Průhonice, 2009.

KOLEKTIV AUTORŮ, Téma pro 21. století. Kulturní krajina, aneb proč ji chránit?, Praha 2000.

KOLEKTIV AUTORŮ, Lidé, krajina a zemědělství, Praha 2006.

MATOUŠEK, V., Čechy krásné, Čechy mé. Proměny krajiny Čech v době industriální, Praha, Krigl, 2010.

MEIER, J., (Hg.), Klőster und Landschaften. Das kulturräumliche Erbe der Orden, Műnster 2010.

NORBERG-SCHULTZ, Ch., Genius loci: k fenomenologii architektury, Praha, Odeon 1994 (z anglického originálu přeložili Petr Kratochvíl a Pavel Halík, doslov Petr Kratochvíl, obálka Ludmila Zapletalová).

NORBERG-SCHULTZ, Ch., Genius loci: krajina, místo, architektura, Praha, Dokořán 2010 (z anglického originálu přeložili Petr Kratochvíl a Pavel Halík).

POPELKA, P., POPELKOVÁ, R., MULKOVÁ, M., Black or Green Land? Industrialisation and Landscape Changes of the Ostrava-Karviná Mining District in the 19the and 20the Century, Ostrava, University of Ostrava, Faculty of Arts, 2016.

SÁDLO, J., POKORNÝ, P., HÁJEK, P., DRESLEROVÁ, D., CÍLEK, V., Krajina a revoluce. Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí, Praha 2005.

NOVOTNÝ, M., Genius loci jižních Čech jako významná inspirace umění a vědy, in: Helmut RENÖCKL, Tomáš MACHULDA (uspořádali), Region budoucnosti Jižní Čechy - Střední Evropa. Dimenze lidsky důstojného regionálního rozvoje (Příspěvky z mezinárodního kongresu „Region budoucnosti Jižní Čechy - Střední Evropa“ 26.-28. dubna 2002 na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích), České Budějovice 2004, s. 177-182. Tato kniha vyšla zároveň v německé verzi “Zukunftsregion Südböhmen - Mitteleuropa“.

ROBEK, A., VAŘEKA, J., a KOL., Jihočeská vlastivěda. Národopis, České Budějovice 1987.

VONDRUŠKA, V., Život staré Šumavy, Plzeň 1989.

VONDRUŠKA, V., Církevní rok a lidové obyčeje, České Budějovice 1991.

WEIS, K., Český jih a Šumava v písni 1-15, Praha 1928-1941.

- Různé:

AMBROŽ, V., Koňská dráha z Českých Budějovic do Gmundenu, České Budějovice, b. d.

BINDER, M., SCHINKO, J., Motor Jikov 1899-2009. 110 let společnosti Motor Jikov Group, České Budějovice 2009.

BINDER, M., KOVÁŘ, D., Technické památky Českých Budějovic, České Budějovice 2013.

BRONCOVÁ, D. (ed.), Voda pro všechny. Vodárenské soustavy v ČR, Praha (MILPO MEDIA s.r.o.) 2006.

BRUNNER, J., Die Pferdeeisenbahn. Pferde - und Dampfbetrieb auf 1106 mm Spurweite, Rainbach-Kerschbaum 2004.

BRUNNER, J., HAJN, I., Lexikon Koněspřežních železnic /Lexikon der Pferdeeisenbahnen, České Budějovice 2007.

CIGLBAUER, J., Vojáci Švejkova pluku. Vzpomínky vojáků z Chotýčan na Velkou válku. Osvobozování jihočeského pohraničí v roce 1918. Pohřbívání vojáků na Českobudějovicku, Praha 2016.

ČÁKA, J., Zmizelá Vltava, Praha-Litomyšl 2002.

FOLTIN, K., Česko – otázky a odpovědi, Olomouc 2016.

HAJN, I., Koňská dráha v Českých Budějovicích, České Budějovice 1996.

HAJN, I., Koněspřežní železnice České Budějovice - Linec - Gmunden, České Budějovice 2004.

HAJN, I., Die Pferdeeisenbahn Budweis - Linz - Gmunden, České Budějovice 2006.

HAJN, I., Koněspřežní železnice po obou stranách hranice. Die Pferdeeisenbahn auf beiden Seiten der Grenze. Sborník příspěvků ze semináře konaného v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, Der Almanach von Beiträgen zu dem Seminar, der in Südbömischen Museum in České Budějovice stattgefunden hat, České Budějovice 2007.

JIROUŠEK, B., a kolektiv, Věda, kultura a politika v československo-italských vztazích 1918-1951, České Budějovice 2012.

KÁRNÍK, Z., České země v éře První republiky (1918-1938), díl první, Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929), Praha 2000; díl druhý, Československo a České země v krizi a v ohrožení (1930-1935), Praha 2002; díl třetí, O přežití a o život (1936-1938), Praha 2003.

KÁRNÍK, Z., Malé dějiny československé (1867-1939), Praha 2008.

KEEGAN, J., První světová válka. Přeložil Leonid Křížek. Praha - Plzeň: Ve spolupráci vydala nakladatelství Pavel Dobrovský - BETA a Jiří Ševčík, 2003.

KENNEDY, P., Vzestup a pád velmocí. Ekonomické změny a vojenské konflikty v letech 1500-2000, Praha 1996.

KNOB, S. – ZÁŘICKÝ, A., Nástin dějin výroby od pravěku po současnost. Část 1: Energetika, zemědělství a průmysl, Ostrava (Ostravská univerzita v Ostravě) 2009.

KOGLER, W. (Hrsg.), Der Schwarzenbergsche Schwemmkanal, Wien 1993.

KOVÁŘ, D., Budějovické hřbitovy: malý kulturně-historický průvodce. České Budějovice, Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích, 2001.

Les Schwarzenberg - Une famille dans l´histoire de l´Europe XVIe – XXIe siècles, sous la direction d´Olivier CHALINE, avec la collaboration d´Ivo Cerman (k vydání připravil profesor pařížské Sorbonny Olivier Chaline ve spolupráci s Ivo Cermanem, odborným asistentem Historického ústavu FF JU), Paris, nakladatelství Lavauzelle, 2012.

KOLEKTIV, Co by, kdyby. Projektová dokumentace. Nerealizované projekty v Jižních Čechách a Horním Rakousku, Regionální muzeum v Českém Krumlově, Český Krumlov 2013. Od 26. dubna do 3. listopadu 2013 součást projektu: Dávné cesty, nové stopy. Zemská výstava Jižní Čechy a Horní Rakousko, Český Krumlov, Vyšší Brod, Bad Leonfelden, Freistadt.

KRÁL, V., Otázky hospodářského a sociálního vývoje v českých zemích v letech 1938-1945, díl I., II., III., Praha 1957-1959.

NĚMEC, J., HLADNÝ, J. (edd.), Voda v České republice, Praha 2006.

PSÍKOVÁ, J., Takové byly a jsou třeboňské lázně, Třeboň 2003.

PSÍKOVÁ, J. – ZIEGLER, J., Zmizelé Čechy. Třeboň, Praha – Litomyšl 2009.

SEMOTANOVÁ, E., CAJTHAML, J., (eds.), Akademický atlas českých dějin, Praha 2014.

SCHEUFLER, V. – ŠOLC, V., Topografie střední Vltavy, Český lid 48/1961, s. 153-165.

SCHEUFLER, V., Počátky voroplavby v Čechách, Český lid 49, 1962, s. 9-15.

SCHEUFLER, V., Voroplavba na Vltavě a přítocích v období kapitalismu, Zprávy Čs. spol. pro dějin věd a techniky 6/1967, s. 38-47.

SCHEUFLER, V. – ŠOLC, V., Voroplavba na jihočeských tocích, Opera etnologica, sv. 5, ČSAV, Ústav pro etnologii a folkloristiku, Praha 1970.

SCHEUFLER, V. – ŠOLC, V., Já jsem plavec od vody, České Budějovice 1986.

SCHEUFLER, V., Život na řece. Voroplavba na horních tocích jihočeských řek, in: Kultury na hranici. Jižní Čechy – Jižní Morava – Waldviertel – Weinviertel, hg. Andrea Komlosyová – Václav Bůžek – František Svátek, Vídeň – Waidhofenan der Thaya 1995, s. 163–166.

SCHINKO, J., České Budějovice 1948-1989. Když se psalo, co se smělo, České Budějovice 2006.

SOMMER, J., G., Das Königreich Böhmen, statistisch-topographisch dargestellt, in 16. Bändern, Prag 1833-1849.

STOCKÝ, J., Úvod do národního hospodářství. Dnešní hospodářská soustava, Praha 1932.

STOCKÝ, J., Sociologický základ malozemědělské politiky, Praha 1932.

STOCKÝ, J., Soukromé vlastnictví s hlediska snah o jeho omezení, Praha 1932.

STOCKÝ, J., O hospodářskou samostatnost našeho státu, Praha 1932.

STOCKÝ, J., Jak by vypadala Dunajská hospodářská unie, Písek 1932.

STRUŽ, J., STUDÝNKA, B., Zlato, zlato, zlato. Od magie až po finanční spekulace, Praha 1985.

Studie o technice v českých zemích 1800-1918, 1. díl, Praha 1983, 2. díl, Praha 1984, 3. díl, Praha 1985, 4. díl, Praha 1986.

Studie o technice v českých zemích 1918-1945, 5., 6. díl, Praha 1995.

Studie o technice v českých zemích 1945-1992, 7., 8., 9. díl, Praha 2003.

ŠANOVEC, J., Rašeliny, jejich odvodnění a využití, Praha 1947.

ŠEDIVÝ, I., Češi, české země a Velká válka 1914-1918, Praha 2001.

ŠKUTINA, V., Český šlechtic František Schwarzenberg, Praha 1990.

ŠMŮLA, R., Historie dolování na Staroměstsku, RNTM 128, StDH 1993, č. 23, s. 32.

ŠOUŠA, J., MILLER, D., E., HRABIK-SAMAL, M., K úloze a významu agrárního hnutí v českých a československých dějinách, Praha 2001.

ŠTAIF, J., František Palacký, Praha 2009.

ŠVARC, B., VANNER, L., ZÍDEK, K., Do světa velkých řek. Labe, Vltava, Odra, Praha 1984.

- Encyklopedie:

Ottova encyklopedie. Česká republika. 5. Věda, technika a vzdělání, Praha 2006.

Ottova encyklopedie. Česko. A - Ž, Praha 2008.

Malá československá encyklopedie, vydala ACADEMICA, nakladatelství ČSAV, Praha 1987.

Český biografický slovník XX. století (3), Paseka a Petr Meissner, Praha 1999.

Malá ilustrovaná encyklopedie (1), Encyklopedický dům 1999.

Encyklopedický slovník (1), Encyklopedický dům a Odeon 1993.

Ilustrovaná encyklopedie (3), Encyklopedický dům, Praha 1995.

Ottův slovník naučný (28), Paseka a Argo (fotoreprint slovníku vydaného v letech 1888-1908), Praha 2001.

Ottův slovník naučný Nové doby (OSN ND), Dodatky k Velikému Ottovu slovníku naučnému, Dílu prvého až dílu šestého, vždy svazek prvý a druhý (12), Praha 1930-1943.

Všeobecná encyklopedie Diderot (4), Nakladatelský dům OP, Praha 1998.

Všeobecná encyklopedie Diderot (8), Diderot, Praha 1999.

Velký slovník naučný (2), Diderot, Praha 1999.

Všeobecná encyklopedie Universum (10), Euromedia Group – Odeon, Praha 2001.

Vojenské dějiny Československa. Díl do roku 1526, Praha 1985.

Vojenské dějiny Československa (1526-1918), II. díl, Praha 1986.

Vojenské dějiny Československa (1918-1939), III. díl, Praha 1987.

Vojenské dějiny Československa (1919-1945), VI. díl, Praha 1988.

Vojenské dějiny Československa (1945-1955), V. díl, Praha 1989.

- Hospodářské a sociální dějiny:

BARTH, B., FALTUS, J., KŘEN, J. a KUBŮ, E., Konkurence a partnerství. Německé a československé hospodářství v letech 1918-1945, Praha 1999.

BRAUDEL, F., Dynamika kapitalismu, Praha 1999.

CROZIER, B., Vzestup a pád sovětské říše, Praha 2004.

ČECHURA, J., KÁRNÍK, Z. (edd.), Antologie studijních textů k novověkým sociálním dějinám, Praha 2002.

ČECHUROVÁ, J., ŠTAIF, J. (edd.), K novověkým dějinám českých zemí, VI., Sociální dějiny dnes, Praha 2004.

DURMAN, K., Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964-1991, Praha 1998.

DURMAN, K., Popely ještě žhavé. Velká politika 1938-1991, I. Světová válka a nukleární mír 1938-1964, Praha 2004.

FALTUS, J., PRŮCHA, V., Všeobecné hospodářské dějiny 19. a 20. století, Praha 2003.

GERŠLOVÁ, J., Podnikatelské osobnosti 19. a první poloviny 20. století v Evropě, Karviná 1994.

GERŠLOVÁ, J., SEKANINA, M., Lexikon našich hospodářských dějin. 19. a 20. století v politických a společenských souvislostech, Praha 2003.

GERŠLOVÁ, J., SEKANINA, M., Zrození nové doby. Stručné hospodářské dějiny českých zemí do konce 80. let 20. století, Ostrava - Valašské Meziříčí 1999.

GABRIEL, F., Obchod se solí v Čechách v době od 17. do počátku 19. století (Rozpravy Československé akademie věd, Řada společenských věd, 1967, roč. 77., sešit 12), Praha 1967.

HOLMAN, R. a KOL., Dějiny ekonomického myšlení, Praha 1999.

HORČIČKA, V., KOVÁŘ, M., Dějiny evropské integrace, I a II, Praha 2005, 2006.

HORSKÁ, P., MAUR, E., MUSIL, J., Zrod velkoměsta, Praha 2002.

JAKUBEC, I., JINDRA, Z., a KOLEKTIV (edd.), Dějiny hospodářství českých zemí. Od počátku industrializace do konce habsburské monarchie, Praha 2006.

JAKUBEC, I., Železnice a labská plavba ve střední Evropě 1918-1938 (Dopravně politické vztahy Československa, Německa a Rakouska v meziválečném období), Praha 1997.

JAKUBEC, I., Eisenbahn und Elbeschiffahrt in Mitteleuropa 1918–1938. Die Neuordnung der verkehrspolitischen Beziehungen zwischen der Tschechoslowakei, dem Deutschen Reich und Österreich in der Zwischenkriegszeit), Stuttgart 2001.

JINDRA, Z., SVÁTEK, F., ŠTAIF, J., Úvod do studia hospodářských a sociálních dějin. O předmětu bádání, genezi a historiografii oboru, Praha 1997.

KÁRNÍK, Z., MĚCHÝŘ, J. (edd.), K novověkým dějinám českých zemí, IV., Zvraty a převraty 1939-1992, Praha 2001.

KLÍMOVÁ, N., KUDLÁČKOVÁ, L., a WAISOVÁ, Š., Environmentální spolupráce jako nástroj řešení konfliktů, Praha 2017.

KOMLOSY, A., BŮŽEK, V., SVÁTEK, F. (edd.), Kultury na hranici. Jižní Čechy - Jižní Morava - Waldviertel - Weinviertel, Wien, Waidhofen an der Thaya 1995.

KUBŮ, E., PÁTEK, J., (edd.), Mýtus a realita hospodářské vyspělosti Československa mezi světovými válkami, Praha 2000.

KUBŮ, E., SCHULTZ, H., (edd.), Wirtschaftsnationalismus als Entwicklungsstrategie ostmitteleuropäischer Eliten. Die böhmischen Länder und die Tschochoslowakei in vergleichender Perspektive, Praha - Berlin 2004.

KUBŮ, E., ŠOUŠA, J., (eds.), Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století, Praha 2008.

MACHAČOVÁ, J. a MATĚJČEK, J. (edd.), Sociální dějiny českých zemí v 18., 19. a 20. století, Kutná Hora, Opava, Praha 2001.

Studie k sociálním dějinám – Studien zur Sozialgeschichte, Kutná Hora, Opava, Praha, od 1998.

MACHAČOVÁ, J., MATĚJČEK, J., Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914, Opava 2002, Praha 2010.

LACINA, V. – SLEZÁK, L., Hospodářský vývoj první ČSR v největší historické literatuře, in: Reflexe dějin první Československé republiky v české a slovenské historiografii, Praha 1998, s. 145-160.

LACINA, V., Zlatá léta československého hospodářství /1918-1929/, Praha 2000.

MYŠKA, M., Problémy a metody hospodářských dějin, část I.: Metodické problémy studia dějin sekundárního sektoru, Ostrava 1995.

MYŠKA, M. a kol., Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století, Ostrava 2003.

MYŠKA, M. a kol., Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska do poloviny XX. století - II, Ostrava 2008.

POPELKA, P., Dějiny moravských chemických závodů, Ostrava 2008.

PRŮCHA, V. a kolektiv, Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992, 1. díl, Období 1918-1945, Brno 2004.

PRŮCHA, V. a kolektiv, Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918-1992, 2. díl, Období 1945-1992, Brno 2009.

PŮLPÁN, K. Nástin českých a československých hospodářských dějin do roku 1990, díl 1. a 2., Praha 1993.

STELLNER, F., JAKUBEC, I., SOBĚHART, R., Výběrová bibliografie k novodobým hospodářským a sociálním dějinám 20. století, Praha, VŠE Oeconomika 2005.

STELLNER, F., a KOLEKTIV, Hospodářské dějiny (16.-20. století), Praha, VŠE Oeconomika 2006.

STELLNER, F. (ed.), Kapitel aus der Geschichte des Sozialstaates, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien (Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften) 2006.

STOCKÝ, J. (ed.), Jižní Čechy. Kulturní, hospodářský, sociální vývoj a stav. Program regionální práce, Praha 1937.

STOCKÝ, J., ŠIMEK, G., R., (edd.), Jižní Čechy v krajové práci, Praha 1939.

ŠTAIF, J., K novověkým sociálním dějinám českých zemí, Praha 2004.

ŠTEMBERK, J., Fenomén cestovního ruchu. Možnosti a limity cestovního ruchu v meziválečném Československu, Praha 2009.

ŠTEMBERK, J., a KOLEKTIV, Kapitoly z dějin cestovního ruchu, Praha 2012.

ŠULC, Z., Stručné dějiny ekonomických reforem v Československu (České republice) 1945-1995, Brno 1998.

WAISOVÁ, Š., a KOLEKTIV, Atlas mezinárodních vztahů. Prostor a politika po skončení studené války, Plzeň 2007.

ŽÁKAVEC, T., Lanna. Příspěvek k dějinám hospodářského vývoje v Čechách a v Československu, Praha 1936.

K ústní zkoušce v ZS student přinese seznam prostudované literatury k předmětu (minimum 10 titulů)