Historiografie

 PhDr. Jitka Máchalová, Ph.D.

                                                                                  

Základní okruhy přednášek:

 • Antické dějepisectví
 • Dějepisectví středověké Evropy
 • Humanistické dějepisectví
 • Barokní dějepisectví
 • Osvícenské dějepisectví
 • Romantické dějepisectví
 • Pozitivistické dějepisectví
 • Hospodářské a sociální dějiny
 • Marxistická historiografie
 • Kulturní dějiny, dějiny mentalit
 • Gender
 • Mikrohistorie a historická antropologie
 • Dějiny paměti
 • Trendy současného dějepisectví

 

Ke zkoušce student předloží soupis prostudované literatury (minimum 8 titulů). Předpokládána je rovněž znalost následujících děl, které se do soupisu nezapočítávají:

BURKE, Peter, Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales (1929-1985), Praha 2005; 

IGGERS, Georg G., Dějepisectví ve 20. století, Praha 2002;

KUTNAR, František – MAREK, Jaroslav. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví, Praha 1997.

 

Doporučená literatura (výběr):

APPLEBY, Joyce – HUNT, Lynn – JACOB, Maragaret, Jak říkat pravdu o historii, Praha 2002.

ASSMANN, Jan, Kultura a paměť, Praha 2001.

BABKA, Lukáš - ROUBAL, Petr a kol., Život plný střetů: dílo a odkaz historika Jana Slavíka (1885-1978), Červený Kostelec -  Praha 2009.

BENEŠ, Zdeněk, Historický text a historická skutečnost: studie o principech českého humanistického dějepisectví,  Praha 1993.

BERGER, Stefan - FELDNER, Heiko – PASSMORE, Kevin, Jak se píšou dějiny: teorie a praxe, Brno 2016.

BLÁHOVÁ, Kateřina, České dějepisectví v dialogu s Evropou (1890-1914), Praha 2009.

BLOCH, Marc, Obrana historie aneb Historik a jeho řemeslo, Praha 1969.

BLÜML, Josef, Josef Šusta (Úvahy o dějinách a dějepisectví), České Budějovice 2006.

BLÜMLOVÁ, Dagmar, Teskný historik Ladislav Hofman, České Budějovice 2005.

BOROVSKÝ, Tomáš (ed.), Historici na brněnské univerzitě. Devět portrétů, Brno 2008.

BOROVSKÝ, Tomáš - JAN, Libor - WIHODA, Martin (edd.), Ad vitam et honorem: profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám, Brno 2003.

BOROVSKÝ, Tomáš - DVOŘÁK, Jan - ŘEPA, Milan (edd.). MAREK, Jaroslav, Mistra dělá zkratka: studie a eseje Jaroslava Marka, Brno – Praha 2016.

BOROVSKÝ, Tomáš - HANUŠ, Jiří - ŘEPA, Milan (edd.), Kultura jako téma a problém dějepisectví, Brno 2006.

BRAUDEL, Fernand, Dynamika kapitalismu, Praha 1999.

BURKE, Peter, Co je kulturní historie?, Praha 2011.

BURKE, Peter, Variety kulturních dějin, Brno 2006.

CARR, Edvard H., Co je historie?, Praha 1967.

CERTEAU, Michel de, Psaní dějin, Praha 2011.

CROCE, Benedetto, Historie jako myšlení a jako čin, Brno 2006.

ČADKOVÁ, Kateřina – LENDEROVÁ, Milena – STRÁNÍKOVÁ, Jana (edd.), Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie, Pardubice 2006.

ČINÁTL, Kamil, Dějiny a vyprávění. Palackého Dějiny jako zdroj historické obraznosti národa, Praha 2011.

ČORNEJ, Petr, Historici, historiografie a dějepis: studie, črty, eseje, Praha 2016.

Čornej, Petr, Jan Žižka: život a doba husitského válečníka, Praha 2019.

DOBIÁŠ, Josef, Dějepisectví starověké, Praha 1948.

DOLEŽEL, Lubomír, Fikce a historie v období postmoderny, Praha 2008.

DUCHÁČEK, Milan, Václav Chaloupecký: hledání československých dějin, Praha 2014.

Ducháček, Milan - Bílková, Jitka a kol., Václav Chaloupecký a generace roku 1914: otazníky české a slovenské historiografie v éře první republiky,  Liberec  - Praha - Turnov 2018.

DÜLMEN, Richard Van, Historická antropologie. Vývoj, problémy, úkoly, Praha 2002.

EVANS, Richard J., Na obranu historie, Praha 2019. 

FABINI, Pavel a kol., Historik Josef Kalousek: historiografie, politika, kultura a společnost druhé poloviny 19. století, České Budějovice - Praha 2016.

GOFF, Jacques Le, Paměť a dějiny, Praha 2007.

GUREVIČ, Aron Jakovlevič, Historikova historie, Praha 2007.

HANUŠ, Jiří – VLČEK, Radomír (edd.), Historik v proměnách doby a prostředí 19. století,  Brno 2007.

HANUŠ, Jiří – VLČEK, Radomír (edd.), Historik v proměnách doby a prostředí 20. století, Brno 2009.

HANZAL, Josef, Cesty české historiografie 1945-1989, Praha 1999.

HANZAL, Josef, Josef Pekař, Praha 1992.

HANZAL, Josef, Josef Pekař – život a dílo, Praha 2002.

HAVELKA, Miloš (ed.), Spor o smysl českých dějin 1895-1938 I-II, Praha 1995–2006.

HAVELKA, Miloš, Výklady a kritika, Červený Kostelec 2015.

HLAVAČKA, Milan – MARÉS, Antoine – POKORNÁ, Magdaléna, Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace, Praha 2011.

HOFFMANNOVÁ, Jaroslava, Václav Novotný (1869–1932). Život a dílo univerzitního profesora českých dějin, Praha 2014.

HORSKÁ, Pavla – NODL, Martin – KOSTLÁN, Antonín (edd.), Francouzská inspirace pro společenské vědy v českých zemích, Cahiers du CeFRes 29a, 2004.

HORSKÝ, Jan, Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy, Praha 2009.

HORSKÝ, Jan - ŠUCH, Juraj a kol., Narace a (živá) realita, Praha 2012.

HORSKÝ, Jan a kol., Paralely, průsečíky, mimoběžky (Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století), Ústí nad Labem 2009.

HORSKÝ, Jan, Teorie a narace: k noetice historické vědy a teorii kulturního vývoje, Praha 2015.

HORSKÝ, Jan a kol., Základy historické antropologie, Ústí nad Labem 2001.

HRDLIČKA, Jaroslav, Životem a dílem historika Františka Michálka Bartoše, Praha 2015.

CHARTIER, Roger, Na okraji útesu, Červený Kostelec 2010.

IZDNÝ, Jakub - SPURNÁ, Kateřina (edd.), Widukind z Corwey, Dějiny Sasů, Praha 2016.

JIROUŠEK, Bohumil, Antonín Rezek, České Budějovice 2002.

JIROUŠEK, Bohumil, Historik Jaroslav Charvát v systému vědy a moci, Praha 2011.

JIROUŠEK, Bohumil, Josef Macek. Mezi historií a politikou, České Budějovice 2004.

JIROUŠEK, Bohumil, Karel Stloukal. Profesor obecných dějin, České Budějovice 2014.

JIROUŠEK, Bohumil a kol., Proměny diskursu české marxistické historiografie (Kapitoly z historiografie 20. století), České Budějovice 2008.

JIROUŠEK, Bohumil – BLÜML, Josef – BLÜMLOVÁ, Dagmar (edd.), Jaroslav Goll a jeho žáci,  České Budějovice 2005.

JIROUŠEK, Bohumil, Jaroslav Goll: role historika v české společnosti, České Budějovice 2006.

KÁBOVÁ, Hana, Josef Vítězslav Šimák. Jeho život a dílo se zvláštním zřetelem k historické vlastivědě, Pelhřimov 2013.

KALISTA, Zdeněk, Cesty historikovy, Praha 1947.

KALISTA, Zdeněk, Cesty historikova myšlení, Praha 2002.

KOŘALKA, Jiří, František Palacký 1798-1876, Praha 1998.

KOSTLÁN, Antonín, Česká exilová historiografie: paralelní cesty a inspirace, in: Goněc, Vladimír - Gáliková, Eva - Kršák, Pavol, Česko-slovenská historická ročenka. Brno 2014-2015, s. 111-130.

KOZMANOVÁ, Irena a kol., Nové přístupy k metodologii hospodářských a politických dějin, Praha 2013.

KROFTA, Kamil, O bratrském dějepisectví, Praha 1946.

KUČERA, Martin, Rakouský občan Josef Pekař, Praha 2005.

KUHN, Thomas, Struktura vědeckých revolucí, Praha 1997.

KUTNAR, František, O dějinách, lidu a lidech, Pokorná, Magdaléna – Beneš,  Zdeněk (edd.) Červený Kostelec 2019. 

LACH, Jiří, Josef Šusta (1874-1945), Olomouc 2003.

LACH, Jiří, Josef Borovička. Osudy českého historika ve 20. století, Praha 2009.

LACH, Jiří, Laichterovo nakladatelství a projekt České dějiny: studie a edice, Olomouc 2008.

Kultura jako téma a problém dějepisectví, Tomáš Borovský – Jiří Hanuš – Milan Řepa (edd.), Brno 2006.

LYOTARD, Jean-François, O postmodernismu, Praha 1993.

MACŮREK, Josef, Dějepisectví evropského východu, Praha 1946.

MAHEL, Richard, Beda Dudík (1815-1890): život a dílo rajhradského benediktina a moravského zemského historiografa ve světle jeho osobní pozůstalosti, Praha 2015.

MAREK, Jaroslav, Jaroslav Goll, Praha 1991.

MAREK, Jaroslav, O historismu a dějepisectví, Praha 1992.

MAREK, Pavel a kol., Historik a jeho dílo: kniha věnovaná 80. výročí narození prof. PhDr. Miloše Trapla, CSc., Olomouc 2015

MAYER, Françoise – VAŠÍČEK, Zdeněk, Minulost a současnost. Paměť a dějiny, Praha 2009.

MORÁVKOVÁ, Naděžda, František Graus a československá poválečná historiografie, Praha 2013.

MORÁVKOVÁ, Naděžda, Plzeňan Kamil Krofta, Plzeň 2016.

NODL, Martin, Dějepisectví mezi vědou a politikou: úvahy o historiografii 19. a 20. století, Brno 2007.

OLŠÁKOVÁ, Doubravka – VYBÍRAL, Zdeněk (ed.), Husitský Tábor a jeho postavení v české historiografii v 70. a 80. letech 20. století, Husitský Tábor – Supplementum 2, 2004.

PÁNEK, Jaroslav, Historici mezi domovem a světem, Praha 2013.

PEŠEK, Jiří a kol., Napříč kontinentem soudobých dějin. Evropská historiografie po konci studené války, Praha 2013.

RICOEUR, Paul, Čas a vyprávění I. Zápletka a historické vyprávění, Praha 2000.

ŘEPA, Milan, Poetika českého dějepisectví, Brno 2006. 

ŘEZNÍK, Miloš (ed.), W. W. Tomek, historie a politika (1818-1905),  Pardubice 2006.

SARDAR, Ziauddin, Thomas Kuhn a vědecké válka, Praha 2001.

SIM, Stuart, Derrida a konec historie, Praha 2001.

SOMMER, Vítězslav, Angažované dějepisectví, Praha 2011.

STORCHOVÁ, Lucie (ed.), Conditio humana – konstanta (či) i historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretické reflexe v současné historiografii, Praha 2007.

STORCHOVÁ, Lucie – HORSKÝ, Jan a kol., Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století, Ústí nad Labem 2009.

STŘEDOVÁ, Veronika, Cesty českého historického myšlení ke strukturalismu, Hradec Králové - České Budějovice 2014.

STŘEDOVÁ, Veronika, Počátky formování konceptu dějin mentalit v české historiografii, Praha 2008.

STORCHOVÁ, Lucie a kol., Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě, Praha 2014.

ŠTAIF, Jiří, František Palacký. Život, dílo, mýtus, Praha 2009.

ŠTAIF, Jiří, Historici, dějiny a společnost: historiografie v českých zemích od Palackého a jeho předchůdců po Gollovu školu, 1790-1900. I-II, Praha 1997.

ŠUBRT, Jiří – PFEIFEROVÁ, Štěpánka, Kolektivní paměť jako předmět historicko-sociologického bádání, Historická sociologie 1, 2010, s. 9-29.

ŠUSTA, Josef, Dějepisectví. Jeho vývoj v oblasti vzdělanosti západní ve středověku a době nové, Praha 1946.

ŠUSTA, Josef, Úvahy o všeobecných dějinách, Praha 1999.

ŠVAŘÍČKOVÁ SLABÁKOVÁ, Radmila – KOHOUTOVÁ, Jitka – PAVLÍČKOVÁ, Radmila – HUTEČKA, Jiří a kol., Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy, Praha 2012.

TŘEŠTÍK, Dušan, Češi a dějiny v postmoderním očistci, Praha 1999.

TŘEŠTÍK, Dušan, Mysliti dějiny, Praha 1999.

VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel – PELIKÁNOVÁ, Hana, Naslouchat hlasům paměti. Teoretické a praktické aspekty orální historie, Praha 2007.

VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel, Třetí strana trojúhelníku. Teorie a praxe orální historie, Praha 2011.

VEYNE, Paul, Jak se píšou dějiny, Červený Kostelec 2010.

VLČEK, Radomír, Historik - historismus - dějepisectví: nad životem a dílem Jaroslava Marka, Praha 2016.

VOJTĚCH, Tomáš, Česká historiografie a pozitivismus, Praha 1984.

WERSTADT, Jaroslav, Odkazy dějin a dějepisců, Praha 1948.

WHITE, Hayden, Metahistorie. Historická imaginace v Evropě devatenáctého století, Brno 2011.

ZOUHAR, Jakub, František Pubička S.I. (1722–1807), Červený Kostelec 2014.

časopis Dějiny – teorie – kritika (starší texty dostupné online na http://www.dejinyteoriekritika.cz/DesktopDefault.aspx)