Historická antropologie II

PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

 

Přednášky

 1. Gender – definice a koncepty
 2. Od women´s history k gender history v evropské historiografii
 3. Dějiny žen a gender v českém dějepisectví
 4. Utváření genderových stereotypů ve středověku a raném novověku
 5. 19. století – století ženy?
 6. Gender jako právní norma
 7. Feminismus a gender 20. století
 8. Maskulinita jako výzkumný koncept
 9. Životní cyklus a gender
 10. Gender a tělo
 11. Gender a dějiny náboženství
 12. Závěrečné shrnutí

 

Semináře

 1. Úvodní seminář
 2. Teorie genderu v historiografii
 3. Pojetí genderu v české historiografii
 4. Utváření genderových stereotypů I: literatura pro mládež
 5. Utváření genderových stereotypů II: preskriptivní literatura
 6. Utváření genderových stereotypů III: beletrie a populární literatura
 7. Sebereflexe a sebereprezentace individua jako odraz genderových stereotypů
 8. Žena a muž v memoárové literatuře
 9. Gender a zobrazení těla
 10. Gender v medicinském diskurzu
 11. Prezentace seminárních prací
 12. Závěrečný seminář

 

Podmínky udělení zápočtu, požadavky ke zkoušce

zápočet: aktivní účast na seminářích, vypracování seminární práce (minimálně 5 s. textu)

zkouška: ústní pohovor nad seminární prací a prostudovanou literaturou (seznam minimálně 10 titulů)

 

Doporučená literatura

Abramsová, Lynn, Zrození moderní ženy. Evropa 1784–1915, Praha 2005.

Breenová, Marta – Jordahlová, Jenny, Neohrožené ženy. Stopadesát let boje za volnost, rovnost a sesterství, Argo 2019.

Bahenská, Marie, Počátky emancipace žen v Čechách. Dívčí vzdělání a ženské spolky v Praze v 19. století, Praha 2004.

Cavallo, Sandra –Warner, Lyndan (edd.), Widowhood in medieval and early Modern Europe, New York 1999, s. 193-208.

Cavallo, Sandra –Warner, Lyndan (edd.), Widowhood in medieval and early Modern Europe, New York 1999.

Čadková Kateřina – Lenderová, Milena – Stráníková, Jana (edd.), Dějiny žen aneb Evropská ženy od středověku do 20. století v zajetí historiografie, Pardubice 2006

Dibelka, Jaroslav, Příběh Johany Peřkové. Každodenní život tulačky a zlodějky v první polovině 18. století, in: Václav Bůžek – Jaroslav Dibelka (edd.), Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku (= Opera Historica 12), České Budějovice 2007, s. 315-332.

Diewoková, Tereza, „Voják se bitvy nebojí, tak ani já se nebojím svého porodu“ aneb vnímání porodu na konci 18. a na počátku 19. století, in: Martin Nodl – Daniela Tinková (edd.), Antropologické přístupy v historickém bádání, Praha 2007, s. 53-68.

Dinges Martin (ed.), Hausväter, Priester, Kastraten: zur Konstruktion von Männlichkeit in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Göttingen 1998

Duby, Georges, Vznešené paní 12. století I. – III., Brno 1997.

Dvořáčková-Malá, Dana – Sterneck Tomáš – Zelenka, Jan a kol., Děti a dětství: Od středověku na práh osvícenství, Praha 2019.

Ennenová, Edith, Ženy ve středověku, Praha 2001.

Froide, Amy M., Never married. Single women in early modern England, Oxford 2007.

Hausen, Karin – Wunder, Heide (edd.), Frauengeschichte – Geschlechtergeschichte, Frankfurt am Main – New York 1992.

Himl, Pavel – Seidl, Jan – Schindler, Franz, Miluji tvory svého pohlaví: Homosexualita v dějinách a společnosti, Praha 2013.

Horská, Pavla, K ekonomické aktivitě žena na přelomu 19. a 20. století. Příklad českých zemí, ČsČH 31, 1983, s. 711-743.

Horská, Pavla, Naše prababičky feministky, Praha 1999.

Hufton, Olwen, Frauenleben. Eine europänische Geschichte 1500 – 1800, Frankfurt am Main 1998.

Lenderová,  Milena, K hříchu i k modlitbě. Žena v minulém století, Praha 1999.

Lenderová, Milena – Kopičková, Božena – Burešová, Jana – Maur, Eduard (edd.), Žena v českých zemích od středověku do 20. století, Praha 2010.

Lenderová, Milena – Tinková, Daniela – Hanulík, Vladan, Tělo mezi medicínou a disciplínou: Proměny lékařského obrazu a ideálu lidského těla a tělesnosti v dlouhém 19. století, Praha 2014.

Lenderová, Milena (ed.), Eva nejen v ráji. Žena v Čechách od středověku do 19. století, Praha 2002.

Lenderová, Milena –Rýdl, Karel, Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého století, Praha – Litomyšl 2006.

Moring, Beatrice, The standart of living of widows: Inventories as an indicator of the economic situation of widows, History of the family 12, 2007, s. 233-249.

Neudörflová, Marie, České ženy v 19. století, Praha 1999.

Neumann, Stanislav Kostka, Dějiny ženy: populární kapitoly sociologické, etnologické a kulturně-historické, I-IV, Praha 1931–1932.

Oakley, Ann, Pohlaví, gender a společnost, Praha 2000.

Ogilvie, Sheilagh, A Bitter Living. Women, markets and social capital in early modern Germany, Oxford 2003.

Pavelková Čevelová, Zuzana, Každodennost manželství 19. století v Čechách pohledem soudních akt a příruček pro katolické kněze, Pardubice 2015.

Pernoultová, Régine, Žena v době katedrál, Praha 2002.

Pils, Susanne-Claudine, Gender/ Spiel/ Räume. Weiblicher und männlicher Rollen in der Frühen Neuzeit, in: Václav Bůžek – Pavel Král (edd.), Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740), České Budějovice 2006 (= Opera Historica 11), s. 555-568.

Polišenský, Josef – Ostrovská, Sylvia, Velké a malé ženy v dějinách lidstva, Praha 2000.

Ratajová, Jana – Lucie Storchová (edd.), Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření boží. Diskurzy manželství v české literatuře raného novověku, Praha 2009.

Ratajová, Jana – Lucie Storchová (edd.), Nádoby mdlé, hlavy nemající? Diskurzy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku, Praha 2008, s. 508-541.

Ratajová, Jana, Dějiny ženy a koncept genderu v české historiografii, Kuděj, časopis pro kulturní dějiny 1-2 / 2005, s. 159-173.

Ratajová, Jana, Feminismus, dějiny žen a gender history v recenzní rubrice Českého časopisu historického v letech 1990–2002, in: Lucie Storchová – Jan Horský (edd.), Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století, Ústí n. Labem 2009, s. 217-229.

Scott, Joan W., Gender. A useful category of historical analysis, The american historical review 91, 1986, 5, s. 1053-1075.

Scott, Joan W., Women´s History, in: Peter Burke (ed.), New perspektives on historical writing, Cambridge 19922, s. 43-70.

Stloukal, Karel (ed.), Královny, kněžny a velké ženy české, Praha 1940.

Storchová, Lucie, Konceptualizace genderu v Historische Anthropologie, in: Lucie Storchová (ed.), Conditio Humana – konstanta (č)i historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretické reflexe v současné historiografii, Praha 2007, s. 59-82.

Šimůnková, Alena, Statut, odpovědnost a láska: vztahy mezi mužem a ženou v české měšťanské společnosti 19. století, ČČH 95, 1997, s. 55-107.

Tinková, Daniela, Ilegitimita a „nová ekonomie života“ v osvícenské Habsburské monarchii. Problém svobodných matek a nemanželských dětí mezi sociální kontrolou a sociální péčí na prahu osvícenské společnosti, HD 27, 2003, s. 133-172.

Velková, Alice, Schuld und Strafe: von Frauen begangene Morde in den böhmischen Ländern in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, München 2012.

Vojáček, Milan (ed.), Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století. Sborník příspěvků z konference uspořádané ve dnech 23.-24. listopadu 2006 Národním archivem ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy, Praha 2007, s. 321-340.

Wiesner, Merry E., Women and gender in early modern Europe, Cambridge 2002.

Winterling, Aloys (ed.), Historische Anthropologie. Basistexte, Stuttgart 2006.

Wunder, Heide –Vanja, Christina (edd.), Weiber – Menscher – Frauenzimmer. Frauen in der ländischen Gesellschaft. 1500 – 1800, Göttingen 1996.