Muzeologie a památková péče II

PhDr. Markéta Skořepová, Ph.D.

 

 Přednášky

 1. Úvod do studia muzeologie (základní pojmy, literatura, organizace ICOM, AMG)
 2. Sběratelství, muzejnictví a výstavní činnost v evropských dějinách
 3. Dějiny českého muzejnictví
 4. Úloha regionálních muzeí v České republice
 5. Legislativa týkající se muzeí v České republice
 6. Sbírky a sbírkotvorná činnost
 7. Správa sbírek (evidence, dokumentace a digitalizace sbírek)
 8. Péče o sbírkové předměty
 9. Prezentace muzejních sbírek
 10. Návštěvníci muzea, muzeum a škola
 11. Management a marketing muzeí
 12. Vědecká práce v muzeích (využití muzejních sbírek pro účely historiografie)
   

Semináře

 1. Úvodní seminář
 2. Světová muzea I.
 3. Světová muzea II.
 4. Muzea v ČR I.
 5. Muzea v ČR II.
 6. Správa sbírek a vědecká práce v muzeích
 7. Tvorba výstav
 8. Prezentace sbírek a muzejní edukace
 9. Prezentace sbírek a muzejní edukace
 10. Prezentace seminárních prací
 11. Závěrečné shrnutí

 

Podmínky udělení zápočtu, požadavky ke zkoušce

zápočet: plnění zadaných úkolů a aktivní práce v seminářích, odevzdání a prezentace seminární práce
ústní zkouška (společná z „památkové péče“ i „muzeologie“)

 

Doporučená literatura

Augusta, Josef Maria, Rukověť sběratelova, Praha 1927 (reprint 2000).

Beneš, Josef, Muzeologický slovník, Praha 1978.

Beneš, Josef, Základy muzeologie, Opava 1997.

Kolektiv autorů, Muzeum a publikum, Opava 1990.

Brabcová, Alexandra (ed.), Brána muzea otevřená. Průvodce na cestě muzea k lidem a lidí do muzea, Náchod 2003.

Brouček, Stanislav – Pagač, Jan – Sochorová, Ludmila – Štěpánová Irena, Mýtus českého národa aneb Národopisná výstava českoslovanská 1895, Praha 1996.

Bukačová, Jana – Komárková, Anna – Šebek, František, Muzejní výstavnictví. Učební texty nástavbového kurzu Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky, Praha 2014.

Edson, Gary – Dean, David, The Handbook for Museums, Routledge 1994–1996.

Halada, Jaroslav – Hlavačka Milan, Světové výstavy od Londýna 1851 po Hannover 2000, Praha 2000.

Hlavačka, Milan, Jubilejní výstava 1891, Praha 1991.

Horáček, Radek – Zálešák, Jan, Aktuální otázky zprostředkování umění, Brno 2007.

Jordanova, Ludmilla, The looking of the past. Visual and Materil Evidence in Historical Practice, Cambridge 2012.

Jůva, Vladimír, Vznik a vývoj muzejní pedagogiky, Muzeum. Muzejní a vlastivědná práce 47, 2009, č. 2, s. 3-24.

Horáček, Radek, Galerijní animace a zprostředkování umění, Brno 1998.

Horáček, Radek – Zálešák, Jan, Aktuální otázky zprostředkování umění, Brno 2007.

Kolektiv autorů, 150 let Národního muzea v Praze, Praha 1968.

Kolektiv autorů, Muzea na Moravě a ve Slezsku, Ostrava 1988.

Kolektiv autorů, Muzejních sbírek hubitelé lítí – plesnivina, moli... Sborník příspěvků z muzeologického semináře, Hodonín 1999.

Kolektiv autorů, Vademecum muzeologie, Opava 2012.

Kolektiv autorů, Úvod do muzejní praxe. Učební texty základního kurzu Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky, Praha 2010.

Págo, Ladislav, Úvod do muzejní konzervace a restaurování, Brno1986.

Págo, Ladislav, Úvod do studia muzejní konzervace, Preventivní ochrana sbírkových předmětů, Praha 2000.

Poláková, Zdeňka a kol., Inspiration muzejní pedagogiky I., Brno 2010.

Sejbal, Jiří a kol., Základy muzejní konzervace. Muzeografické učební texty pro odborné pracovníky v konzervaci, Brno 1989.

Sklenář, Karel, Obraz vlasti: příběh Národního muzea, Praha 2001.

Slavíček, Lubomír, „Sobě, umění, přátelům.“ Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650–1939, Brno 2007.

Stránský, Zbyněk Zbyslav, Muzeologie – v úvod do studia, Brno 1995.

Šobáňová, Petra. Muzejní edukace, Olomouc 2012 [http://kvv.upol.cz/?seo_url=kvv-publikace].

Špét, Jiří, Přehled vývoje českého muzejnictví I., Brno 1979, 2. vydání Brno 2004.

Špét, Jiří, Muzea ve vývoji společnosti a národní kultury, Praha 1979.

Zacherle, Stanislav, Základy muzeologie, Brno 1992.

Žalman, Jiří, Má hlava je muzeum aneb Dupání lehkou nohou v muzeologii, Praha 2004.

Žalman, Jiří a kol., Příručka muzejníkova I.–II., Praha 2002, 2006.

Žalman, Jiří, Kapesní průvodce po muzeu a muzejnictví. Fiktivní rozhovor Jiřího Žalmana s muzejní elévkou, Praha 2016.

 

Věstník AMG

www.cz-museums.cz

https://icom.museum/en/