Publikační činnost

PhDr. Markéta SKOŘEPOVÁ, Ph.D.

 

Odborné monografie

 • Skořepová, Markéta, Kramářské písně z Pelhřimovska, Pelhřimov 2019, 206 s.
 • Skořepová, Markéta, Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov, 1785-1855, České Budějovice 2016 (=Monographia historica 16), 432 s.
 • Skořepová, Markéta, Kramářské písně ze sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov, p.o. Pelhřimov 2016, 372 s.

 

Kapitoly v odborných monografiích

 • Skořepová, Markéta, Hospodaření poddaných a ekonomika velkostatku, in: Václav Bůžek (ed.), Dílo Josefa Petráně a současná historická věda. Pocta Jihočeské univerzity českému historikovi, Praha 2020, s. 121–128.
 • Skořepová, Markéta, Naming Practice in the Traditional Rural Society in Bohemia in the 19th Century, in: Alessandra Samoggia – Francesco Scalone (edd.), La Famiglia tra mutamenti demografici e sociali, Udine 2019, s. 151–161.
 • Grulich, Josef – Skořepová, Markéta, "Zu Fuß oder zu Wagen." Arbeits- und Ehemigrationen an den Grenzen Südböhmens und Oberösterreichs vom 17. bis zum 19. Jahrhundert, Mitteilungen des Oberösterreichischen Landesarchivs 25, Linz 2018, s. 169-196.
 • Skořepová, Markéta, Orphaned children in Bohemian rural society in the first half of the nineteenth century: care, co-residence and inheritance practices, in: Nicoleta Roman (ed.), Orphans and abandoned children in European history. Sixteenth to twentieth centuries, London-New York 2018, s. 219-250.
 • Skořepová, Markéta – Pavlíček, Tomáš W., Jan Pauly (1869-1944). Velkoměstský děkan, in: Lukáš Fasora – Jiří Hanuš – Tomáš W. Pavlíček a kol., Kněžské identity v českých zemích (1820-1938), Praha 2017, s. 131-148.
 • Skořepová, Markéta, Msgre Vaněk a Msgre Pauly – současníci, kolegové, rivalové, in: Kolektiv autorů, Msgre František Bernard Vaněk a Dr. Jan Fried – Dva pelhřimovské osudy, Pelhřimov 2015, s. 82-89.

 

Články v recenzovaných časopisech

 • Skořepová, Markéta,  Cholera a barokní zázraky. Epidemie roku 1832 a poutní místo Křemešník, Opera Historica 21, 2020, s. 224–246.
 • Hrubý, Petr – Derner, Kryštof – Skořepová, Markéta, Středověké hornické komunity v období Přemyslovců, Český časopis historický 117, 2019, č. 4, s. 873-905.
 • Skořepová, Markéta, The concept of gender in the Czech rural history and historiography, Opera Historica 20, 2019, č. 2, s. 91-108.
 • Skořepová, Markéta, Le parrainage en Bohême dans le milieu rural, du XVIe au XIXe siècle, Histoire, Économie & Société 37, 2018, č. 4, s. 106-119.
 • Skořepová, Markéta, Čas křtu a výběr jména novorozence ve venkovské společnosti 19. století, Český lid 105, 2018, č. 2, s. 199-218.
 • Skořepová, Markéta, Křty a kmotrovství ve farnosti Nový Rychnov v 19. století, Historická demografie 42, 2018, č. 1, s. 43-63.
 • Skořepová, Markéta, Propagace katolicismu ve 20. století prostřednictvím prvků lidové zbožnosti. Komunikační prostředky pastorace děkana Jana Paulyho, Moderní dějiny 26, 2018, s. 45-66.
 • Skořepová, Markéta, „Ochránkyně sirotků a vdov.“ Ovdovění a osiření v textech kramářských písní, Historie – Otázky – Problémy 9, 2017, č. 1, s. 175-184.
 • Těsnohlídek, Jakub – Duffek, Petr – Těsnohlídková, Kateřina – Prachařová, Marie – Skořepová, Markéta – Janoušek, Tomáš – Stančíková, Michaela, Výsledky archeologického výzkumu Palackého náměstí v Počátkách (okres Pelhřimov), Archaeologia historica 42, 2017, s. 669-690.
 • Skořepová, Markéta – Grulich, Josef, Palingamní sňatky na území českobudějovické diecéze ve srovnávací perspektivě. Farnosti České Budějovice a Nový Rychnov, 1786-1825, Historická demografie 41, 2017, s. 151-171.
 • Skořepová, Markéta, Poručníci, kmotři a zástupci osiřelých dětí ve venkovské společnosti první poloviny 19. století, Opera Historica 17, 2016, s. 69-84.
 • Skořepová, Markéta, Kmotrovství jako badatelský problém. K sociálním dějinám raného novověku a 19. století, Český časopis historický 114, 2016, s. 58-82.
 • Grulich, Josef – Skořepová, Markéta, Rodinná kontinuita a venkovské hospodářství. Držba poddanských usedlostí v 17. až 19. století jako historiografický problém, Český časopis historický 113, 2015, s. 50-75.
 • Skořepová, Markéta, Osiřelé děti ve venkovské společnosti. Směry zahraniční historiografie a inspirace pro české bádání, Historická demografie 37, 2013, s. 51-78.
 • Grulich, Josef – Skořepová, Markéta, Cesta z Pelhřimova do Benátek a zpět za 941 dní. Vandr Václava Pokorného v letech 1827–1829, Historická demografie 37, 2013, s. 169-196.
 • Skořepová, Markéta, Vdovství v tradiční venkovské společnosti (přehled bádání). Historická demografie 35, 2011, s. 1-31.
 • Skořepová, Markéta, Gruntovní knihy první poloviny 19. století na příkladu panství Nový Rychnov. Archivní časopis 60, 2010, s. 344-360.
 • Skořepová, Markéta, Struktura venkovských domácností v Novém Rychnově v první polovině 19. století. Historická demografie 32, 2008, s. 57-104.

 

Články v ostatních odborných časopisech

 • Skořepová, Markéta, Ovdovění a osiření v prostředí českého venkova pohledem historiografie. Východočeské listy historické 32, 2014, s. 157-168.
 • Skořepová, Markéta, Gruntovní knihy 19. století a možnosti jejich využití  (na příkladu panství Nový Rychnov), Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd společenských 17, 2010, s. 48-72.

 

Články ve sbornících

 • Skořepová, Markéta, Nově objevený špalíček kramářských písní v pelhřimovském muzeu, Vlastivědný sborník Pelhřimovska 26, 2020, s. 132–164.
 • Skořepová, Markéta, Pelhřimovské pivovary / Die Brauereien  von Pelhřimov, in: Lubomír Anděl (ed.), Muzea a památková Péče. Museen und Denkmalpflege. Sborník příspěvků z česko-rakouské odborné konference, Havlíčkův Brod 2013, s. 147-178.
 • Skořepová, Markéta, Vlastivědné sborníky na Pelhřimovsku, in: Jaroslav Pánek – Eva Procházková (edd.), Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii (Vlašim 24. – 25. listopadu 2011), Benešov – Vlašim 2012, s. 147-154.
 • Skořepová, Markéta, Stereotypy vdovství a vdovectví v tradiční venkovské společnosti, in: Václav Bůžek – Jaroslav Dibelka (edd.), Utváření identity ve vrstvách paměti (=Opera Historica 15), České Budějovice 2011, s. 283-321.
 • Skořepová, Markéta, Veselé vdovy? Sňatek jako životní strategie ovdovělých venkovských žen. (Jižní Čechy, 1. polovina 19. století), in: Ondřej Felcman (ed.), Historie 2008. Sborník prací ze 14. celostátní studentské vědecké konference konané 5. a 6. března 2009 v Hradci Králové, Hradec Králové 2009, s. 175-198.

 

Popularizační texty

 • Skořepová, Markéta, Vyhladovělá země. Český hladomor 1777-1772. Dějiny a současnost 49, 2017, č. 5, s. 18-20.
 • Skořepová, Markéta, Dějiny dějin dětství, in: Hana Vondrů (ed.), Umění KÝČE, Pelhřimov 2016, s. 51-60. http://www.muzeumpe.cz/a%2022_16/umeni_kyce.pdf