Rituály životního cyklu na českém venkově

1. Úvod
2. Teorie přechodových rituálů a její představitelé
3. Narození a křest
4. Kmotrovství
5. Svobodné matky a nemanželské děti
6. Mrtvé dítě
7. Rituály mezi dětstvím a dospělostí, biřmování
8. Zásnuby
9. Svatba
10. Smrt a pohřeb
11. Ovdovění a osiření
12. Revenanti a posmrtný život
13. Závěrečná přednáška

 

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast na přednáškách, stručná rekapitulace nabytých poznatků formou rozhovoru či krátké eseje

 

Doporučená literatura:

 • Alfani, Guido – Castagnetti, Philippe – Gourdon, Vincent (edd.), Baptiser. Pratique sacramentelle, pratique sociale (XVIe–XXe siécles), Saint Étienne 2009.
 • Bartoš, František, Moravská svatba, Brno 1982.
 • Bologne, Jean-Claude, Svatby. Dějiny svatebních obřadů na západě, Praha 1997.
 • Čtvrtník, V., Blatská svatba. České Budějovice 1979.
 • Frolec, Václav (ed.), Svatební obřad. Současný stav a proměny, Brno 1983.
 • Gennep, Arnold van, Le Folklore français. Du berceau á la tombe. Cycles de Carnaval-Carême et de Pâques, Paris 19984, s. 129.
 • Gennep, Arnold van, Přechodové rituály. Systematické studium rituálů, Praha 1997.
 • Goody, Jack, The Development of the Family and Marriage in Europe, Cambridge 1983.
 •  Grohman, Josef Virgil, Pověry a obyčeje v Čechách a na Moravě , Praha 2010.
 • Kolektiv autorů, Československá vlastivěda III, Lidová kultura. Hmotná a duchovní kultura českého a slovenského lidu, Praha 1968.
 • Kolektiv autorů, Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Věcná část, Praha 2007.
 • Kromlus, Václav, Staročeské pověsti, zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy I.-II., Praha 2011-2013.
 • Mitterauer, Michael, Historische Verwandtschaftsforschung. Böhlau-Köln-Wiemar 2013.
 • Navrátilová, Alexandra, Narození a smrt v české lidové kultuře, Praha 2004.
 • Navrátilová, Alexandra, Namlouvání a svatba v české lidové kultuře, Praha 2012.
 • Schmidt, Jean-Claude, Revenanti, Živí a mrtví ve středověké společnosti, Praha 2002.
 • SkupnikK, Jaroslav, Antropologie příbuzenství. Příbuzenství, manželství a rodina v kulturněantropologické perspektivě, Praha 2010.
 • Stoklasová, Hana, Katolické přechodové rituály v českých zemích v dlouhém“ 19. století, Pardubice 2017.
 • Turner, Victor, Průběh rituálu, Praha 2004.
 • Vykoukal, F. V., Česká svatba, Praha b.d. [1897].
 • Zíbrt, Čeněk, Staročeská svatba. Národopisná scéna, Praha 1929.