Publikační činnost

Odborné monografie

 • Doležal, Stanislav, Konstantin: Cesta k moci, České Budějovice 2020, 479 s.
 • Doležal, Stanislav, Interakce Gótů a římského impéria ve 3.-5. století n. l., Praha 2008, 337 s.

 

Kapitoly v odborných monografiích

 • Doležal, Stanislav, St Ambrose: A champion of orthodoxy or an éminence grise at the imperial court?, Clasical and Medieval Literary Criticism, volume 180, Layman Poupard Publishing, Columbia (South Carolina) 2017, s. 39-46.
 • Doležal, Stanislav, Mezi antikou a středověkem, in: J. Jiřík – J. Vávra – M. Šmolíková – M. Kuchařík a kol., Hroby barbarů v Praze-Zličíně. Svět živých a mrtvých doby stěhování národů, Praha 2015, s. 24-35.
 • Doležal, Stanislav – Vávra, Jiří, Zločin, nebo rituál?, in: J. Jiřík – J. Vávra – M. Šmolíková – M. Kuchařík a kol., Hroby barbarů v Praze - Zličíně. Svět živých a mrtvých doby stěhování národů, Praha 2015, s. 132-149.
 • Doležal, Stanislav, The roots of intolerance in Europe (The religious tolerance and intolerance in the Roman Empire), in: Petr Hlaváček (ed.), The (In)tolerance in Europe, Europeana Pragensia 3, 2011, s. 42-74.

 

Články v zahraničních recenzovaných odborných časopisech

 • Doležal, Stanislav, Who was Jordanes?, Byzantion (Revue internationale des Études Byzantines) 84, 2014, s. 145-164.
 • Doležal, Stanislav, Some remarks on the origin of proskynesis at the late antique imperial court, Byzantion (Revue internationale des Études Byzantines) 79, 2009, s. 136-149.

 

Články v domácích recenzovaných časopisech

 • Doležal, Stanislav, Two of Constantine´s „Official Lies“, Graeco-Latina Brunensia 25/2, 2020, s. 61-71.
 • Doležal, Stanislav, Kdy se narodil Konstantin Veliký? Auriga (ZJKF) 62/1, 2020, s. 7-24.
 • Doležal, Stanislav, The political and military aspects of accession of Constantine the Great, Graeco-Latina Brunensia 24, 2/2019, s. 19-32.
 • Doležal, Stanislav, Constantine’s military operations against the Goths and the Sarmatians in 332 and 334, Eirene 55, 2019, s. 231-257.
 • Doležal, Stanislav, Rutilius Namatianus, Constantius III. a Stilicho, Auriga 60/1, 2018, s. 50-73.
 • Doležal, Stanislav, Where did Rausimod come from?, Eirene 54, 2018, s. 155-167.
 • Doležal, Stanislav, Did Hadrian ever meet a Parthian king?, Graecolatina Pragensia 27, 2017, s. 111-125.
 • Doležal, Stanislav, Iordanes a Iamblichos, Listy filologické 139, 2016, č. 3-4, s. 301-314.
 • Doležal, Stanislav, Intolerance v římské říši vůči Židům, Auriga 57, 2015, č. 2, s. 25–45.
 • Doležal, Stanislav, Rethinking a masacre: What really happened in Thesalonica and Milan in 390?, Eirene 80, 2014, s. 89-107.
 • Doležal, Stanislav, Relegi v Jordanových Getikách aneb kolikrát přečetl Jordanes Casiodora?, Auriga 54, 2012, č. 1, s. 51-61.
 • Doležal, Stanislav, Thúlé a Scandza u Jordana a souvislosti s Prokopiem, Listy filologické 134, 2011, s. 285-307.
 • Doležal, Stanislav, Posible legal impact of the homilies „Against the Jews" by Joannes Chrysostomos, Graecolatina Pragensia 23, 2010, s. 15-29.
 • Doležal, Stanislav, Who, if anyone, was a reiks in fourth-century Gothia?, Byzantinoslavica (Revue internationale des Études Byzantines) 68, 2010, s. 41-48.
 • Doležal, Stanislav, Hatred and Awe. The Ambivalent Attitude of the Germans towards the Roman Empire in the First Century CE, Eirene 46, 2010, s. 227-233.
 • Doležal, Stanislav, Dvůr v pohybu. Některé otázky spojené s mobilitou dvora v římském císařství, Listy filologické 133, 2010, s. 9-23.
 • Doležal, Stanislav, Amici et comites principis (od consilia ke consistoriu), Auriga 51, 2009, s. 39-51.
 • Doležal, Stanislav, Tertium genus hominum: k roli eunuchů na pozdně antickém císařském dvoře, Listy filologické 131, 2008, č. 1-2, s. 3-27.
 • Doležal, Stanislav, Some Remarks on the Late Antique Imperial Court Culture, Eirene 44, 2008, s. 219-228.
 • Doležal, Stanislav, St Ambrose: A champion of orthodoxy or an éminence grise at the imperial court?, Graecolatina Pragensia 22, 2007, s. 155-165.
 • Doležal, Stanislav, Joannes Chrysostomos and the Goths, Graecolatina Pragensia 21, 2006, s. 161-181.
 • Doležal, Stanislav, O několika velmi užitečných webových stránkách se vztahem ke starověku a klasické filologii, Auriga 47, 2006, č. 1-2, s. 90-92.
 • Doležal, Stanislav, Právní klasifikace a literární reflexe obyvatelstva neřímského původu pozdní římské říše, Český časopis historický 102, 2004, s. 32-76.
 • Doležal, Stanislav, Stručná historie zkoumání gótských dějin, Auriga 45, 2003, č.1-2, s. 82-86.

 

Články v ostatních odborných časopisech

 • Doležal, Stanislav, Giovanni Belzoni (Stoa badatelů a popularizátorů antiky), Relationes Budvicenses 6, 2005, s. 133-4.
 • Doležal, Stanislav, The Ashmolean Museum of Art and Archaeology, Minerva 1, 2005, s. 120-121.
 • Doležal, Stanislav, Synesios z Kyrény a Joannes Chrysostomos: dva různé pohledy na "římské Góty", Relationes Budvicenses 4-5, 2003-2004, s. 79-88.
 • Doležal, Stanislav, Peter J. Heather (Stoa badatelů a popularizátorů antiky), Relationes Budvicenses 4-5, 2003-2004, s. 175-176.
 • Doležal, Stanislav, Jordanova Getica jako zdroj poznání "barbarského" světa, Menerva 5-6, 2002-2003, s. 97-104.
 • Doležal, Stanislav, Římská říše a Gótové v Jordanově pojetí, Relationes Budvicenses 3, 2002, s. 17-24.
 • Doležal, Stanislav, Carnuntum - svědectví římské slávy a moci, Menerva 4, 2001, s. 112-114.

 

Články ve sbornících

 • Bůžek, Václav – Doležal, Stanislav – Hrdlička, Josef – Novotný, Miroslav – Smíšek, Rostislav, Jezuitská divadelní hra Rosa Novodomensis. Zlatá a červená pětilistá růže na zlatých hroudách jako nástroj tvorby mýtu, in: Václav Bůžek (ed.), Šlechta raného novověku pohledem českých, francouzských a španělských historiků, České Budějovice 2009 (= Opera historica 13), s. 263-305.

 

Překladatelská činnost

 • Doležal, Stanislav, Jordanes, Gótské dějiny / Římské dějiny, Argo, Praha 2012, 330 s.