Čondl Jiří

Kariéra a čest mlynářů na třeboňském panství v letech 1590-1740

Diplomová práce "Kariéra a čest mlynářů na třeboňském panství v letech 1590 - 1740" zkoumá život mlynáře v raném novověku. V této práci je zachyceno období 1590 - 1740. Výzkum vychází z lokality, která je vymezena hranicemi velkostatku Třeboň. Bádání bylo založeno na archivních materiálech, které jsou uloženy ve Státním oblastním archivu Třeboň. Studie postupuje od nejobecnějších problémů k nejkonkrétnějším. To znamená, že je nejprve vysvětlen význam mlynářství pro hospodářství velkostatku. V následující kapitole je zachycen profesní život mlynáře od nejnižšího postavení - mládka, až po mistra mlynáře. Třetí kapitola polemizuje s německým historikem Richardem van Dülmenem. Snaží se nalézt odpověď na otázku, zda byl mlynář počestný či bezectný. Závěrečná kapitola se věnuje jen jednomu mlynáři, jeho životě a jednání v určitých situacích. Zde byl vytvořen biogram mlynáře Jiřího Šputa.

 

Career and honor of millers in dominion of Třeboň in years 1590 - 1740

The thesis "Career and honour of millers in dominion of Třeboň in years 1590 - 1740" engages in research into a life of an Early Modern Times miller in years 1590 - 1740 in dominion of Třeboň. It is based on archival resources from the State Region Archives in Třeboň. The research proceeds from the most general problems to details and begins with an explanation of the miller trade importance for the estate economy. The following chapter describes a professional life of miller from the lowest position - an apprentice up to becoming a master. The third chapter contains arguments against the German historian Richard van Dülmen and tries to answer the question whether a miller was an honest man or not. The final chapter is a biography of the miller Jiří Šput in which his life and acting in different situations are analyssed.