Sejk Roman

Urozenost, majetek a moc (Šternberkové v 16. a 17. století)

Předložená diplomová práce se zabývá vývojem jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů. V její první části je věnován prostor dějinám Šternberků od jejich počátku do poloviny 16. století. Další kapitola se pokouší o rekonstrukci šternberské pozemkové držby, jejíž základnu tvořila území v Kouřimském kraji. K nastínění každodenního života na sídlech pánů zlaté osmicípé hvězdy došlo díky jejich dochované korespondenci se spřízněnými Rožmberky a Švamberky. Hlavní část práce se týká nejvyššího purkrabího Adama ze Šternberka (1554-1623). Tento významný člen rodu se podstatnou měrou podílel na utváření politiky v Království českém, například výrazně zasáhl do jednání o přijetí Majestátu Rudolfa II. Hlavním cílem biografického portrétu tohoto aristokrata je demonstrovat na příkladu jeho osobnosti sepětí urozenosti, majetku a moci.