Tauberová Vendula

Cesty a cestování posledních pánů z Hradce

Náplní této práce jsou cesty a cestování české raně novověké aristokracie za hranice Českého království i habsburské monarchie. Toto obsáhlé téma je v předkládané práci konkrétně zpracováno na posledních představitelích významného panského rodu pánů z Hradce. Autorka věnuje pozornost především Jáchymovi z Hradce a jeho synovi Adamovi II. z Hradce. Oba zastávali nejvyšší zemské úřady v předbělohorském Českém království a hájili zájmy habsburské dynastie. Rod pánů z Hradce patřil mezi první české šlechtické rody, jejichž představitelé přijali nový renesanční životní styl. Renesanční velmožové hradeckého rodu zaujímali hned po Rožmbercích čelní místo v české stavovské obci. Nejen z titulu svého úředního postavení strávili páni z Hradce převážnou část života na cestách a mimo svou rodovou rezidenci v Jindřichově Hradci.