Tolmová Kateřina

Hmotná kultura aristokratické rezidence v raném novověku

Cílem diplomové práce je zpracovat text, který bude možné využít při výuce dějepisu na gymnáziu, při popularizaci historie a objasnit čtenáři problematiku hmotné kultury aristokratických rezidencí v 16. až 18. století.

Práce logicky navazuje na diplomové práce Životní cyklus šlechtické rodiny a Každodenní život šlechtice v raném novověku Michala Hořínka a Martina Slaby. Textová část je členěna na několik tématicky utříděných kapitol - typologie aristokratických sídel, zázemí rezidencí a hospodářská soběstačnost sídel, stavební aktivita aristokratů, okolí rezidencí, interiér a jejich vnitřní vybavení. Je založena na práci s vydanou literaturou a prameny. V oblasti renesanční a barokní architektury jsem rovněž využila některé poznatky ze studia na FA ČVUT.

Součástí práce je rovněž obrazová příloha a patřičné ilustrace, které slouží k větší názornosti a popularizaci textu.