Dějiny každodenní kultury raného novověku I a II

Člověk ve společnosti raného novověku - dějiny každodenního života
Přednášející: prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

Rozsah: dvousemestrální kurs v magisterském studiu

 

ZIMNÍ SEMESTR

1. Dějiny každodenního života v proudech evropské historiografie

    - tradice kulturní historie

    - průnik sociologizujících a historickoantropologických přístupů

 

2. Člověk v prostoru

      - reflexe krajiny

      - kultivace krajiny – obživa

      - život s přírodou (člověk, zvíře, rostlina)

      - vnímání přírodních krás

      - počasí, přírodní katastrofy

      - reflexe chladu a tepla (transfer do hmotné kultury sídel a oblečení)

     

3. Překračování horizontu důvěrně známého prostoru

     - život s „hranicemi“

     - cestování a cesty

     - obraz „cizího“ a „vlastního“ za hranicí důvěrně známého prostoru („obraz toho druhého“)

     - turecké motivy v sebeprezentaci křesťanského rytíře

     - zájem o exotiku ve šlechtické kultuře

     - transfer mezi kulturami (káva, cukr, tabák)

 

4. Člověk a čas

     - pojetí pozemského času (středověký cyklický a novověký lineární čas)

     - pracovní a volný čas člověka

     - psychický stres jako civilizační důsledek nedostatku času a jeho překonávání

     - trávení volného času – člověk, jeho zábavy a hry („homo creator“, „homo ludens“,  

        „homo festivans“) 

     - čas umírání a smrti, život po smrti (představy očistce, nebe, pekla)

     - rituál pohřbů a reprezentace sociálního těla

    

LETNÍ SEMESTR

5. Půdorys existence individua (muže, ženy, dítěte) v přechodových rituálech mezi životem a smrtí

    - člověk, tělo, sexualita

    - diskurs panenství, manželství, vdovství

    - diskurs křesťanského rytíře v chování urozeného muže

    - sňatek

    - početí, těhotenství, porod, šestinedělí

    - křtiny

    - dětství, dospívání, výchova a vzdělání

    - manželské soužití

    - stáří, nemoci, smrt

   

6. Půdorys existence individua (muže, ženy, dítěte) v domácnostech

    - domácnosti lidí v hierarchicky uspořádané společnosti

    - kultura bydlení, stravování, stolování, oblékání, uspokojování dalších potřeb jako 

      legitimizace sociálního statutu individua

    - pohled z druhé strany – potvrzení nebo vyvrácení distinkcí sociálního statutu individua

 

7. Půdorys existence individua (muže, ženy, dítěte) v sociálních interakcích

    - individuum a společnost raného novověku   

    - člověk v korporacích hierarchicky rozdělené společnosti

    - člověk v sítích sociálních vztahů vycházejících z pokrevního a nepokrevního příbuzenství

    - člověk ve vztazích sousedských

    - člověk ve vztazích patron – klient

    - čest jako veřejná legitimizace sociálního statutu individua v sociálním prostoru

 

8. Půdorys existence individua (muže, ženy, dítěte) ve veřejném světě

    - člověk, právo a norma

    - kazatelna jako nástroj šíření normy křesťanského soužití

    - sociální protest, sociální konflikt, kriminalita, marginalizace

    - instituce moci v lokální, regionální, zemské a dvorské úrovni rozhodovacích procesů,

      jejich symbolická reprezentace

    - kariéra individua

 

Doporučená literatura

Soupis obsahuje především výběr z novější literatury a některých pramenných edic. Samostatné studium předpokládá znalost dalších vědeckých studií publikovaných v odborných časopisech a některých titulů zahraniční literatury, jejichž bibliografické údaje jsou uváděny průběžně v přednáškách a seminářích. U zkoušky posluchač/posluchačka prokáže po dvou semestrech znalost nejméně dvaceti knižních titulů s tématikou každodenní kultury raného novověku.

 

Aretino, P.: Rozpravy o mravech hříšných kurtizán, Praha 1992.

Ariès, P.: Dějiny smrti I-II, Praha 2000.

Artis pictoriae amatores. Evropa v zrcadle pražského barokního sběratelství, Praha 1993.

Balbín, B. (ed. H. Businská): Krásy a bohatství české země, Praha 1986.

Basserman, L.: Nejstarší řemeslo. Kulturní dějiny prostituce, Praha 1993.

Binková, S. - Polišenský, J. (edd.): Česká touha cestovatelská. Cestopisy, deníky a listy ze 17. století, Praha 1989.

Bejblík, A. (ed.): Fynes Moryson - John Taylor, Cesta do Čech, Praha 1977.

Bejblík, A. (ed.): Příhody Václava Vratislava z Mitrovic, Praha 1977.

Bejblík, A.: Život a smrt renesančního kavalíra, Praha 1989.

Bloch, M.: Králové divotvůrci. Studie o nadpřirozenosti přisuzované královské moci, zejména ve Francii a Anglii, Praha 2004.

Bočková, H. (ed.): Oldřich Prefát z Vlkanova, Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny, Praha 2007.

Bok, V. – Kubíková, A. (edd.): Bericht über die Reise Johann Seyfrieds von Eggenberg durch die Länder Mittel-, West- und Südeuropas in den Jahren 1660-1663, České Budějovice 2012.

Březan, V. (ed. J. Pánek): Životy posledních Rožmberků I-II, Praha 1985.

Burke, P.: Co je kulturní historie?, Praha 2011.

Burke, P.: Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii. Praha 1996.

Burke, P.: Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales 1929-1989, Praha 2004.

Burke, P.: Lidová kultura v raně novověké Evropě, Praha 2005.

Bůžek, V.: Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem. Šlechta z českých zemí na cestě ke dvorům prvních Habsburků, České Budějovice 2006.

Bůžek, V.: Nižší šlechta v politickém systému a kultuře předbělohorských Čech, Praha 1996.

Bůžek, V.: Rytíři renesančních Čech. Praha,1995.

Bůžek, V. a kol.: Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010.

Bůžek, V. a kol.: Světy posledních Rožmberků, Praha 2011.

Bůžek, V. – Hrdlička, J. a kol.: Dvory velmožů s erbem růže. Všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce, Praha 1997.

Bůžek, V. – Jakubec, O. – Král, P.: Jan Zrinský ze Serynu. Příběh synovce posledních Rožmberků, Praha 2009.

Bůžek, V. – Jakubec, O.: Kratochvíle posledních Rožmberků, Praha 2012.

Bůžek, V. – Hrdlička, J. – Král, P. – Vybíral, Z.: Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku, Praha 2002.

Bůžek, V. – Koreš, F. – Mareš, P. – Žitný, M.: Rytíři renesančních Čech ve válkách, Praha 2016.

Bůžek, V. – Král, P. (edd.): Člověk českého raného novověku, Praha 2007.

Bůžek, V. – Král, P. (edd.), Paměť urozenosti, Praha 2007.

Bůžek, V. – Marek, P.: Smrt Rudolfa II., Praha 2015.

Bůžek, V. – Smíšek, R. (edd.): Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii (1526-1740), Praha 2017.

Casanova, G.: Historie mého života, Praha 1968.

Castiglione, B. (ed. A. Felix): Dvořan, Praha 1978.

Cerman, I.: Šlechtická kultura v 18. století. Filozofové, mystici, politici, Praha 2011.

Čornejová I.: Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách, Praha 1995.

Dějiny obyvatelstva českých zemí, Praha 1996.

Delumeau, J.: Strach na západě ve 14. - 18. století I-II, Praha 1997-1999.

De Morant, H.: Dějiny užitého umění, Praha 1983.

Dibelka, J.: Obranné strategie mužů a žen obviněných ze smilstva a cizoložství. Panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století, České Budějovice 2012.

Dülmen, R. van: Historická antropologie. Vývoj – problémy – úkoly, Praha 2002.

Durajová, M. – Smíšek, R. (edd.): Hieronymus der Ältere Schlick: Das Tagebuch. Eine Selbstdarstellung aus den Jahren 1580-1582, České Budějovice 2008.

Dvořáčková-Malá, D.: Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství, Praha 2019.

Ennenová, E.: Ženy ve středověku, Praha 2001.

Evans, R. J. W.: Rudolf II. a jeho svět, Praha 1997.

Francek, J.: Zločin a trest v českých dějinách, Praha 1999.

Francek, J. – Šimek, T.: Hrdelní soudnictví českých zemí, Pardubice 1995.

Frolec, V. a kol.: Vánoce v české kultuře, Praha 1988.

Frolec, V. – Vařeka, J.: Lidová architektura. Encyklopedie, Praha 1983.

Frolík, J. – Smetánka, Z.: Archeologie na Pražském hradě, Praha 1997.

Fučíková, E. (ed.): Tři francouzští kavalíři v rudolfínské Praze, Praha 1989.

Geremek, B.: Slitování a šibenice. Dějiny chudoby a milosrdenství, Praha 1999.

Ginzburg, C.: Sýr a červi. Svět jednoho mlynáře kolem roku 1600, Praha 2000.

Grulich, J.: Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století, České Budějovice 2008.

Hajná, M.: Šaty chodící. Každodennost a symbolika ve šlechtickém šatníku raného novověku, České Budějovice 2016.

Himl, P.: Zrození vagabunda. Neusedlí lidé v Čechách 17. a 18. století, Praha 2007.

Hoffman, F.: České město ve středověku, Praha 1992.

Hojda, Z. – Chodějovská, E. – Hajná, M. – Tesaříková, A.: Heřman Jakub Černín. Na cestě za Alpy a Pyreneje. I. Kavalírská cesta českého šlechtice do německých zemí, Itálie, Francie, Španělska a Portugalska. II. Cestovní deník Heřmana Jakuba Černína z let 1678-1682, Praha 2014.

Holý, M.: Zrození renesančního kavalíra. Výchova a vzdělávání šlechty z českých zemí na prahu novověku (1500-1620), Praha 2010.

Holý, M.: Vzdělanostní mecenát v zemích České koruny (1500-1700), Praha 2016.

Horská, P. – Kučera, M. – Maur, E. – Stloukal, M.: Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy, Praha 1990.

Horský, Z.: Kepler v Praze, Praha 1980.

Hrbek, J.: České barokní korunovace, Praha 2010.

Hrbek, J.: Barokní Valdštejnové v Čechách 1640-1740, Praha 2013.

Hrbek, J.: Proměny valdštejnské reprezentace. Symbolické sítě valdštejnského rodu v 17. a 18. století, Praha 2015.

Hrdlička, J.: Hodovní stůl a dvorská společnost. Strava na raně novověkých aristokratických dvorech v českých zemích (1550-1650), České Budějovice 2000.

Hrdlička, J. (ed.): Autobiografie Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova, České Budějovice 2003.

Hrdlička, J.: Víra a moc. Politika, komunikace a protireformace v předmoderním městě (Jindřichův Hradec 1590-1630), České Budějovice 2013.

Hroch, M. – Skýbová, A.: Králové, kacíři, inkvizitoři, Praha 1987.

Hrubá, M.: Zvonění na sv. Alžbětu. Odraz norem a sociální praxe v životních strategiích měšťanek na prahu raného novověku, Praha 2011.

Iggers, G. G.: Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě, Praha 2002.

Janáček, J.: Řemeslná výroba v českých městech v 16. století, Praha 1961.

Janáček, J.: Pivovarnictví v českých královských městech v 16. století, Praha 1959.

Janáček, J.: Rudolf II. a jeho doba, Praha 1987 (1997).

Janáček, J.: Ženy české renesance, Praha 1976 (1987, 1996).

Kalista, Z.: Cesta po českých hradech a zámcích, Praha 1993.

Kalista, Z.: Století andělů a ďáblů. Jihočeský barok, Praha 1994.

Knoz, T.: Karel st. ze Žerotína. Don Quijote v labyrintu světa, Praha 2008.      

Koldinská, M. – Maťa, P. (edd.): Deník rudolfínského dvořana. Adam mladší z Valdštejna 1602-1633, Praha 1997.

Komlosy, A. – Bůžek, V. – Svátek, J. (edd.): Kultury na hranici, Praha-Wien 1995.

Koreš, F. (ed.): Paměti Přibíka a Jana Bukovanských Pintů z Bukovan, České Budějovice 2019.

Král, P.: Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty v letech 1550 až 1650, České Budějovice 2002.

Král, P.: Smrt a pohřby české šlechty v raném novověku, České Budějovice 2004.

Kubeš, J. (ed.): Kryšof Václav z Nostic, Deník z cesty do Nizozemí v roce 1705, Praha 2004.

Kubeš, J. a kol.: V zastoupení císaře. Česká a moravská aristokracie v habsburské diplomacii 1640-1740, Praha 2018.

Kybalová, L.: Dějiny odívání – renesance, Praha 1996.

Kybalová, L. – Herbenová, O. – Lamarová, M.: Obrazová encyklopedie módy, Praha 1979.

Ladurie Le Roy, E.: Karneval v Romans, Praha 2000.

Ledvinka, V. – Mráz, B. – Vlnas V.: Pražské paláce, Praha 1995.

Le Goff, J.: Zrození očistce, Praha 2003.

Macek, J.: Jagellonský věk v českých zemích I-IV, Praha 1992-1999.

Macek, J.: Tři ženy krále Vladislava, Praha 1991.

Macek, J.: Víra a zbožnost jagellonského věku, Praha 2001.

Marek, P.: Pernštejnské ženy. Marie Manrique de Lara a její dcery ve službách habsburské dynastie, Praha 2018.

Marek, P.: (ed.), Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna, České Budějovice 2005.

Maťa, P.: Svět české aristokracie (1500-1700), Praha 2004.

Mencl, V.: Lidová architektura v Československu, Praha 1980.

Mikulec, J.: Poddanská otázka v barokních Čechách, Praha 1993.

Mikulec, J. a kol.: Církev a společnost raného novověku v Čechách a na Moravě, Praha 2013.

Mikulec, J.: Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích, Praha 2013.

Miller, J.: Uzavřená společnost a její nepřátelé. Město středovýchodní Evropy (1500-1700), Praha 2006.

Morus (Lewinsohn, R.): Světové dějiny sexuality, Praha 1992.

Nodl, M. – Šmahel, F. (edd.): Člověk českého středověku, Praha 2002.

Nodl, M. – Šmahel, F. (edd.): Slavnosti, ceremonie a rituály v pozdním středověku, Praha 2014.

Nodl, M. – Tinková, D. (edd.): Antropologické přístupy v historickém bádání, Praha 2007.

Paměti carevny Kateřiny II., Praha 1993.

Pánek, J.: Poslední Rožmberk. Životní příběh Petra Voka, Praha 1996.

Pánek, J.: Poslední Rožmberkové – velmoži české renesance, Praha 1989.

Pánek, J.: Vilém z Rožmberka. Politik smíru, Praha 1998, 2011.

Pánek, J.: Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551-1552, Praha 1987.

Pánek, J. (ed.): Jan Zajíc z Házmburka, Sarmacia aneb Zpověď českého aristokrata, Praha 2007.

Pánek, J. (ed.): Smolná kniha městečka Divišova z let 1617-1751, Praha 1977.

Pavlíčková, R.: Sídla olomouckých biskupů. Mecenáš a stavebník Karel z Liechtensteinu-Castelkorna 1664-1695, Olomouc 2001.

Pavlíčková, R.: Triumph in mortem. Pohřební kázání nad biskupy v raném novověku, České Budějovice 2008.

Pekař, J.: Kniha o Kosti, Praha 1970 (1998).

Petráčková, V. – Vogeltanz, J. (edd.): Příběhy Jindřicha Hýzrla z Chodů, Praha 1979.

Petráň, J.: Dějiny hmotné kultury. Kultura každodenního života od 16. do 18. století I-II, Praha 1985-1997.

Petráň, J.: Kalendář. Velký stavovský ples v Nosticově Národním divadle v Praze dne 12. září 1791, Praha 1988.

Petráň, J. a kol.: Počátky českého národního obrození. Společnost a kultura v 70. až  90. letech 18. století, Praha 1990.

Petráň, J.: Poddaný lid v Čechách na prahu třicetileté války, Praha 1964.

Petráň, J.: Staroměstská exekuce, Praha 1971 (1985, 1996).

Petráň, J.: Zemědělská výroba v Čechách v 2. polovině 16. a počátkem 17. století, Praha 1963.

Petráňová, L.: Domovní znamení staré Prahy, Praha 1988 (2008).

Pražáková, K.: Obraz Polsko-litevského státu a Ruska ve zpravodajství české šlechty (1450-1618), České Budějovice 2015.

Prchal, V.: Společenstvo hrdinů. Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550-1750, Praha 2015.

Prchal Pavlíčková R.:, O útěše proti smrti. Víra, smrt a spása v pohřebních kázáních v období konfesionalizace, Praha 2017.

Preiss, P.: Boje s dvouhlavou saní. František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách, Praha 1981.

Raková, S.: Víra, rasa a etnicita v koloniální Americe, Praha 2005.

Rataj, T.: České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raně novověké literatuře z českých zemí, Praha 2002.

Ratajová, J. (ed.): Alžběta Lidmila z Lisova, Rodinné paměti, Praha 2002.

Ratajová, J. – Storchová, L. (edd.): Nádoby mdlé, hlavy nemající? Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku, Praha 2008.

Ratajová, J. – Storchová, L. (edd.): Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření boží. Diskursy manželství v české literatuře raného novověku, Praha 2009.

Royt, J.: Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století, Praha 1999.

Royt, J.: Slovník biblické ikonografie, Praha 2006.

Royt, J. – Šedinová, H.: Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii, Praha 1998.

Ryantová, M.: Polyxena z Lobkovic. Obdivovaná i nenáviděná první dáma království, Praha 2016.

Skopec, J. (ed.): Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770-1816, I-V, Praha 1907-1938.

Skýbová, A.: České korunovační klenoty, Praha 1982.

Skýbová, A. (ed.): Listy bílé paní rožmberské, Praha 1985.

Sládek, M. (ed.): Malý svět jest člověk aneb výbor z české barokní prózy, Praha 1995.

Sládek, M. (ed.): Vítr jest život člověka aneb život a smrt v české barokní próze, Praha 2000.

Sládek, M. (ed.): Svět je podvodný verbíř aneb výbor z českých jednotlivě vydaných svátečních a příležitostných kázání konce 17. a prvých dvou třetin 18. století, Praha 2005.

Smetánka, Z.: Hledání zmizelého věku, Praha 1987.

Smíšek, R.: Císařský dvůr a dvorská kariéra Ditrichštejnů a Schwarzenberků za vlády Leopolda I., České Budějovice 2009.

Smíšek, R.: Das Tagebuch Ferdinands zu Schwarzenberg aus den Jahren 1686-1688 und 1696-1697, České Budějovice 2015.

Storchová, L. (ed.): Conditio humana – konstanta či historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii, Praha 2007.

Storchová, L. – Horský, J.: Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století, Praha 2009.

Šimůnek, R.: Reprezentace české středověké šlechty, Praha 2013.

Šindelář, B.: Hon na čarodějnice, Praha 1986.

Šmahel, F.: Diví lidé (v imaginaci) pozdního středověku, Praha 2012.

Tinková, D.: Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa, Praha 2004.

Urban, Z.: Století českého kalendáře, Praha 1987.

Urbánek, V.: Eschatologie, vědění a politika. Příspěvek k dějinám myšlení pobělohorského exilu, České Budějovice 2008.

Vácha, Š. – Veselá, I. – Vlnas, V. – Vokáčová, P.: Karel VI. & Alžběta Kristýna. Česká korunovace 1723, Praha-Litomyšl 2009.

Vlnas, V.: Jan Nepomucký - česká legenda, Praha 1993.

Vokáčová, P.: Příběhy o hrdé pokoře. Aristokracie českých zemí v době baroka, Praha 2014.

Vorel, P. (ed.): Česká a moravská aristokracie v polovině 16. století. Edice register listů bratří z Pernštejna z let 1550-1551, Pardubice 1997.

Vorel, P.: Páni z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy, Praha 1999.

Vybíral, Z.: Bitva u Moháče. Krvavá porážka uherského a českého krále Ludvíka Jagellonského v boji s Osmany 29. srpna 1526, Praha 2008.

Vybíral, Z.: Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku novověku, České Budějovice 2005.

Vybíral, Z. (ed.): Paměti Pavla Korky z Korkyně. Zápisky křesťanského rytíře z počátku novověku, České Budějovice 2014.

Winter, Z.: Děje vysokých škol pražských od secesí cizích národů po dobu bitvy bělohorské, Praha 1897.

Winter, Z.: Život církevní v Čechách I-II, Praha 1895-1896.

Zíbrt, Č.: Veselé chvíle v životě lidu českého, Praha 2006.

Zíbrt, Č.: Dějiny kroje v zemích českých, Praha 1892.

Žitný, M. (ed.): Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1611-1621 I-II, České Budějovice 2015-2016.