Ediční poznámka

Sborník Čas pádu Rukopisů obsahuje studie a materiály připravené pro stejnojmenné vědecké sympozium, které se konalo v rámci druhého ročníku Zíbrtova Kostelce ve dnech 24. a 25. května 2003 v Kostelci nad Vltavou. Uspořádání příspěvků vychází z programu sympozia; jednotlivé tematické okruhy (společnost, univerzita, odpůrci Rukopisů, zastánciRukopisů, politika, kultura, umění, řemeslo) však v písemné podobě nejsou oddělovány. Záměrem sborníku je naznačit kontinuitu přirozeného prostředí zvoleného časového úseku, tj. 80. let 19. století, proto ani přílohy netvoří samostatnou část, ale jsou - v odlišné grafické úpravě - vloženy mezi jednotlivé příspěvky tak, aby je spojovaly, ilustrovaly, nebo naopak vytvářely kontrast. Za každou přílohou je uvedena základní informace o zdroji, event. ediční přístup. Konečnou redakci dílčích edic provedli editoři sborníku. Přílohy představující archivní materiál pocházejí z fondů Literárního archivu Památníku národního písemnictví, odloučené pracoviště Staré Hrady, a Státního ústředního archivu v Praze.

Příspěvky prošly jazykovou úpravou redakce; v zájmu přehlednosti celého textu byla sjednocena grafická podoba citací (příjmení autorů versálkami, názvy děl kurzívou), ve vlastních textech psaní názvů a citátů (názvy děl - včetně nejčastějšího Rukopis/Rukopisy- kurzívou bez uvozovek, názvy částí děl, kapitol, časopisů, almanachů běžným písmem bez uvozovek, citáty kurzívou v uvozovkách). Jevy pociťované jako významotvorné (např. grafické ozvláštnění potřebných výrazů, preferování staršího způsobu psaní přejatých slov, rozšíření bibliografického údaje /vydavatelství, vydání apod./, důsledné uvádění nezkrácené citace, zvolená varianta krácení citace - kromě elipsy názvu) za předpokladu důsledného užívání ponecháváme jako specifika autorského výrazu.