MONOGRAPHIA HISTORICA

 • Svazek 1 (2000)

Josef Hrdlička, Hodovní stůl a dvorská společnost. Strava na raně novověkých aristokratických dvorech v českých zemích (1550-1650)

 

 • Svazek 2 (2002)

Pavel Král, Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty v letech 1550 až 1650

 

 • Svazek 3 (2003)

Josef Hrdlička, Autobiografie Jana Nikodéma Mařana Bohdaneckého z Hodkova

 

 • Svazek 4 (2004)

Pavel Král, Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku

 

 • Svazek 5 (2005)

Zdeněk Bezecný, Příliš uzavřená společnost

 

 • Svazek 6 (2005)

Zdeněk Vybíral, Politická komunikace aristokratické společnosti českých zemí na počátku novověku.

 

 • Svazek 7 (2006)

Václav Bůžek, Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem

 

 • Svazek 8 (2007)

Marie Ryantová, Památníky aneb štambuchy, to jest alba amicorum

 

 • Svazek 9 (2008)

Vladimír Urbánek, Eschatologie, vědění a politika.

 

 • Svazek 10 (2008)

Josef Grulich, Populační vývoj a životní cyklus venkovského obyvatelstva na jihu Čech v 16. až 18. století

 

 • Svazek 11 (2009)

Rostislav Smíšek, Císařský dvůr a dvorská kariéra Ditrichstejnů a Schwarzenberků za vlády Leopolda I.

 

 • Svazek 12 (2012)

Jaroslav Dibelka, Obranné strategie mužů a žen obviněných ze smilstva a cizoložství. Panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století

 

 • Svazek 13 (2013)

Josef Grulich, Migrace městského a vesnického obyvatelstva. Farnost České Budějovice 1750-1824

 

 • Svazek 14 (2013)

Josef Hrdlička, Víra a moc. Politika, komunikace a protireformace v předmoderním městě (Jindřichův Hradec 1590-1630)

 

 • Svazek 15 (2015)

Kateřina Pražáková, Obraz Polsko-litevského státu a Ruska ve zpravodajství české šlechty (1450-1618)

 

 • Svazek 16 (2016)

Markéta Skořepová, Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov (1785-1855)

 

 • Svazek 17 (2018)

Josef Grulich, Migrační strategie. Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století

 

 • Svazek 18 (2019)

Jana Krtičková, Proměna pohřebního rituálu na přelomu 19. a 20. století na příkladu západočeského města Chebu