PRAMENY K ČESKÝM DĚJINÁM 16. - 18. STOLETÍ


(Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI. - XVIII. illustrantia)

Centrum raně novověkých studií

 

Řada A - Veřejný život

A I.    Právo a ústavní zřízení
A II.    Politika
A III.    Náboženství a církve
A IV.    Ekonomika
A V.    Novinové zpravodajství
 

Řada B - Soukromý život

B I.    Osobní korespondence
B II.    Deníky, památníky, biografie, autobiografie
B III.    Cestovní deníky, cestopisy
B IV.    Rodinné kroniky, paměti
B V.    Právní a trestně právní písemnosti s osobní výpovědí (výslechy, testamenty, svatební smlouvy ...)
B VI.    Písemnosti evidenčního charakteru (pozůstalostní inventáře, seznamy osob různého určení ...)
 

  • Řada B, sv. 1

Pavel Marek: Svědectví o ztrátě starého světa. Manželská korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna

 

  • Řada B, sv. 2

Miroslava Durajová - Rostislav Smíšek: Hieronymus der Ältere Schlick: Das Tagebuch. Eine Selbstdarstellung aus den Jahren 1580-1582

 

  • Řada B, sv. 3

Václav Bok - Anna Kubíková: Bericht über die Reise Johann Christians und Johann Seyfrieds von Eggenberg durch die Länder Mittel-, West- und Südeuropas in den Jahren 1660-1663

 

  • Řada B, sv. 4

Zdeněk Vybíral: Paměti Pavla Korky z Korkyně. Zápisky křesťanského rytíře z počátku novověku

 

  • Řada B, sv. 5

Rostislav Smíšek: Das Tagebuch Ferdinands zu Schwarzenberg aus den Jahren 1686-1688 und 1696-1697

 

  • Řada B, sv. 6

Petr Mareš: Korespondence Albrechta Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1570-1596

 

  • Řada B, sv. 7/1

Miroslav Žitný: Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1600-1610

  • Řada B, sv. 7/2

Miroslav Žitný: Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let 1611-1621
 

  • Řada B, sv. 8

Josef Hrdlička - Jiří Just - Petr Zemek: Evangelické církevní řády pro šlechtická panství v Čechách a na Moravě 1520-1620

 

  • Řada B, sv. 9

František Koreš: Paměti Přibíka a Jana Bukovanských z Bukovan