Prameny k českým dějinám 16. - 18. století Řada B, sv. 3

(Documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI. - XVIII. illustrantia)

VÁCLAV BOK - ANNA KUBÍKOVÁ

BERICHT  ÜBER DIE REISE JOHANN CHRISTIANS UND JOHANN SEYFRIEDS VON EGGENBERG durch die Länder Mittel-, West- und Südeuropas in den Jahren 1660-1663. Eine kommentierte Edition, České Budějovice 2012

 

Cestovní deníky představují jeden z nejdůležitějších pramenů k poznání života společnosti raného novověku. Přestože byly cestovní deníky již v minulosti hojně využívány historiky, edičního zpřístupnění širší badatelské veřejnosti se jim dostalo spíše výjimečně. Významným počinem v tomto směru je proto třetí svazek ediční řady Prameny k českým dějinám 16. - 18. století, řada B.

Publikace obsahuje důkladnou a pramenně podloženou edici zprávy o cestě Johanna Christiana a Seyfrieda z Eggenbergu, kterou podnikli v  letech 1660-1663. Kromě edice vlastního textu, jenž byl napsán v němčině, obsahuje kniha také úvodní studii o dějinách rodu Eggenbergů, kapitolu o průběhu kavalírské a vzdělávací cesty a kapitolu s analýzou vybraných témat. Stranou pozornosti autorů nezůstala ani zevrubná  analýza obsahové náplně cestovní zprávy a jazyková analýza textu. V přílohách jsou vydány ještě edice dalších dokumentů k této cestě. Na prvním místě jde o podrobný itinerář, cestovní pas mladíků a jejich doprovodu, regesta vybraných pisatelů o průběhu cestování, ustanovení Jana Kristiána z Eggenberku prefektem mariánské sodality v Lovani a cestovní zpráva hofmistra Arnolda Goddina o cestě z Lovaně do Bruselu. Pro lepší porozumění jazyku editovaných pramenů sestavili autoři knihy glosář, který zahrnuje v současnosti méně používané či archaické výrazy. V závěru práce pak nechybí soupis pramenů literatury, seznam vyobrazení a osobní  i  místní rejstřík. Edice i všechny doprovodné texty jsou v němčině, což práci zajišťuje mezinárodní publicitu. Knihu rovněž doplňuje 69 černobílých a osm barevných obrazových příloh.