Relationes Budvicenses III, č. 4-5

HÚ JU, České Budějovice 2003-2004 (Ioanni Burian LXXV), ISBN 80-7040-646-1, 210 str.
 

 
Obsah

Prof. PhDr. Jan BURIAN, CSc. pětasedmdesátník 5-6
Soupis publikací profesora Jana Buriana (1998-2002) 7-11

 
Historia et cultura antiqua/Dějiny a kultura antického starověku

Pavel OLIVA (Praha), Ágis IV. - Ágiátis - Kleomenés III. (Reformy v helénistické Spartě)
Agis IV - Agiatis - Kleomenes III. (Reformen im hellenistischen Sparta)
13-17
Gerhard DOBESCH (Vídeň), Die Lebens- und Todesmodelle (Zum Kontext der Ethnogenese und Ethnokatalyse antiker Völker)
Modely života a smrti (K souvislosti etnogeneze a etnokatalýzy antických národů)
19-31
Klaus-Peter JOHNE (Berlin), Oclatinius Adventus und Claudius Tacitus - zwei Karrieren aus der Soldatenkaiserzeit
Oclatinius Adventus a Claudius Tacitus - dvě kariéry z doby vojenských císařů
33-41
Emanuel JIRKAL (Nitra), K dátumu Diocletianovej smrti
Zum Datum des Todes Diocletians
43-52

 
Epigraphica/Epigrafie

Alfredo BUONOPANE (Verona), Un nuovo servus publicus di Verona
Nový servus publicus z Verony
53-57

 
Religio/Náboženství

Maria Silvia BASSIGNANO (Padova), I flamines maiores in età imperiale
Flamines maiores v době císařské
59-66

 
Philosophia/Filosofie

Helena KURZOVÁ (Praha), Milovníci moudra (Hérakleitos B 35)
Lovers of wisdom (Heraclitus B 35 D.-K.)
67-70
Miroslav SAPÍK (České Budějovice), Filozofie dějin jako cesta poznání starověké a moderní historie (na příkladě díla R. G. Collingwooda a A. J. Toynbeeho)
Die Geschichtsphilosophie als Erkenntnis der altertümlichen und modernen Historie
71-77

 
Monumenta litterarum/Literatura

Stanislav DOLEŽAL (České Budějovice), Synesios z Kyrény a Joannes Chrysostomos: dva různé pohledy na "římské Góty"
Synesios of Cyrene and Joannes Chrysostomos: Two Views of "The Roman Goths"
79-88
Marcela HEJTMANOVÁ (České Budějovice), Kulturní a jazykové zázemí Itineraria Egeriae
Ľenvironnement culturel et linguistique de ľItinerarium Egeriae
89-98

 
Memoria antiquitatis viva/Antika a novodobá kultura

Alexander DEMANDT (Berlin), Roms Schatten
Stín Říma
99-106
Daniel ŠKOVIERA (Bratislava), Das Gedicht De amicitiae et concordiae utilitate von Valentinus Ecchius Lindaviensis
Báseň O užitečnosti přátelství a svornosti od Valentina Ecchia z Lindavy
107-113

 
Historiographia orbis antiqui/Historiografie starověku

Radislav HOŠEK (Brno), Poznámky k helénismu
Einige Bemerkungen zum Begriff "Hellenismus"
115-120
Igor LISOVÝ (České Budějovice), Profesor Jan Netušil a jeho koncepce dějin starověkého Říma
Professor J. Netušil und seine Auffassung der romischen Geschichte
121-130
Franco SARTORI (Padova), Attilio Degrassi maestro nelľ univerzità di Padova
Attilio Degrassi - profesor univerzity v Padově
131-137
Jana KEPARTOVÁ (Praha), Práce o Pompejích v češtině
Die Publikationen über Pompeji (Originalbeiträge und Übersetzungen) in tschechischer Sprache.
139-143

 
Lectiones ad usum studiosorum/Lekce pro studenty

Jan NETUŠIL, Stručný přehled zpracování římských dějin.
(Иван В. Нетушил, Краткое обозрение разработки римской истории)
145-157

 
Consultatorium/Konzultace (odpovědí na otázky čtenářů)

Juraj ŽEMBERA (Trnava), Pán zvierat v etruskej monumentálnej maľbe orientalizujúcej doby
The Master of Animals in Etruscan Monumental Painting Come from Orientalizing Period
159-164
Lubor KYSUČAN (Brno), Na pomezí časů a reality (Malé zastavení nad vnímáním paranormalních jevů v pozdní antice)
On the Boundaries of Time and Reality
165-169

 
Miscellanea historiographica / zprávy a personalia

Josef ŠMATLÁK (Praha), Antická knihovna stále vychází
171-173
Stoa badatelů a popularizátorů antiky: Gerhard DOBESCH (I. Lisový - K. Tomaschitz), Peter J. HEATHER (S. Doležal), Antonín KOLÁŘ (J. Špáňar), Kazimir MAJEWSKÝ (I. Lisový), Pavel OLIVA (I. Lisový), Jan PEČÍRKA (P. Oliva) 173-183

 
Iudicia de operibus facta/Recenze

Alexander DEMANDT, Der Idealstaat. Die politischen Theorien der Antike. 3. durchgesehene Auflage. Köln/Weimar/Wien 2000, 477 str. (Jan Burian, Trnava)
185-186
Pavel OLIVA, Zrození evropské civilizace. Praha, Arista/Epocha 2003, 159 str. (Georgis Vellas, Athény) 186-187
Anne-Marie BUTTINOVÁ, Řecko. 776 až 338 př. n. l. Z franz. originálu La Grèce classique přel. Jitka Matějů. Praha, Nakl. Lidové noviny 2002, 261 str. (Igor Lisový, České Budějovice) 187-188
Oliver TAPLIN (ed.): Literature in the Greek World. Oxford University Press 2001, XXVII+299 str. (Stanislav Doležal, České Budějovice) 189
Franco MAIULLARI, Sogno e omerta nelľEdipo Re. Una tragedia per tutti e per nessuno, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venezia 2001, 236 str. (Letizia Lanza, Venezia) 189-190
Karel CHRIST, Hellas. Griechische Geschichte und deutsche Geschichtswissenschaft. München, Beck 1999, 538 str. (Igor Lisový, České Budějovice) 190-192
Jörg RÜPKE, Die Religion der Römer. Eine Einführung. München, C. H. Beck 2001, 264 str. (Igor Lisový, České Budějovice) 192-193
Hildegard TEMPORINI-GRÄFIN VITZTHUM (Hrsg.), Die Kaiserinnen Roms. Von Livia bis Theodora. München, C. H. Beck 2002, 543 str. (Igor Lisový, České Budějovice) 193-194
Oliver STOLL, Römisches Heer und Gesellschaft. Gesammelte Beträge 1991-1999. Stuttgart, Franz Steiner Verlag 2001, 511 str. (Igor Lisový, České Budějovice) 194-195
Kurt TOMASCHITZ, Die Wanderungen der Kelten in der antiken literarischen Überlieferung. Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 2002, 254 str. (Igor Lisový, České Budějovice) 196
Jarmila BEDNAŘÍKOVÁ, Stěhování národů. Praha, Vyšehrad 2003, 416 str. (Lubor Kysučan, Brno) 196-197
STVDI TRENTINI DI SCIENCE STORICHE. Sezione prima 82, 2003: La societa di studi Trentini a Franco Sartori, 319 str. (Jan Burian, Trnava) 197-198

 
Addenda/Příloha: publikace překladů a archivních materiálů

Eutropii Breviarium historiae Romanae (pokračování). Z latinského jazyka přeložila Marcela HEJTMANOVÁ
199-207