Bakalářské a diplomové práce

témata, formuláře, pokyny, termíny

DůLEŽITÉ - aktuální informace!!!

Na základě nově vydaného opatření děkana http://www.ff.jcu.cz/o-fakulte/dokumenty/opatreni-dekana/platna-opatreni-1/platna-opatreni-uprava-1/platna-opatreni-2021/03_21%20kvalifikacni%20prace%20elektronicky není nutné odezdat kvalifikační práci pro letní a podzimní termín obhajob 2021 v tištěné podobě. Stačí elektronická verze pdf vložená do STAGu. Dále je nutno o vložení práce informovat sekretářku ústavu e-mailem. Ostatní pokyny k odevzdávání prací zůstávají platné v původním znění.

..............................................................................................................................................

 

Termín pro zadání bakalářských prací na FF JU je do 14. 5. 2021. Tento termín je ale konečný, tzn. je to den, do kdy musí být téma již schváleno ředitelkou ústavu a děkanem fakulty. Pro vyřízení všech formalit je třeba odevzdat formulář zadání (podklad pro zadání do STAGu) nejpozději do pátku 7. 5. 2021.

Platí pro všechny studenty 2. ročníku bakalářského studia. Studenti, kteří studují jednooborový studijní obor ČNAS, zadávají na UAG. Studenti dvouborového studia si sami zvolí, na kterém ze svých oborů chtějí BP psát, práci zadávají na garantujícím ústavu.

Před tím je nutno se dohodnout s Vámi zvoleným vedoucím práce na tématu práce. Návrhy témat prací a formuláře viz níže. 

Formulář se odevzdává v elektronické i tištěné formě (ta je podepsaná vedoucím práce) na sekretariát UAG. Kvůli situaci kolem epidemie koromaviru ale stačí odevzdat pouze elektronicky ve Wordu vedoucímu své práce. Ten poté odevzdá sekretářce ústavu

Témata bakalářských prací pro AR 2020/2021

 

Termín pro odevzdání BP a DP pro letní termín obhajob v AR 2020/2021 je:

Odevzdání BP a DP nejpozději do 10. 5. 2021 - práce  se odevzdávají ve dvou tištěných exemplářích, které budou po obhajobě studentům vráceny. Dle nových opatření (viz níže) je možné práci odevzdat v pevné nebo kroužkové vazbě, akceptuje se oboustranný tisk. (v dalších formálních náležitostech se řiďte, prosím, pokyny uvedenými v dokumentech níže. Dále je nutné práci v nezměněné podobě vložit elektronicky ve formátu pdf. do systému IS STAG (a vyplnit potřebné informace do systému). Po jejich vložení student zašle informaci e-mailem sekretářce ústavu asmelhausova@ff.jcu.cz. Po vložení práce a vyplnění všech potřebných náležitostí do systému uzavře sekretářka systém pro další úpravy a práce projde automatickou kontrolou plagiátorství.

Vzhledem k současné situaci je nutné domluvit se na termínu odevzdání kvalifikační práce předem e-mailem se sekretářkou ústavu.

Termín pro podání přihlášky k obhajobám a SZZ v letním termínu je 9. 4. 2021 (viz harmonogram AR)

Podrobné pokyny pro formální zpracování práce a řazení stránek, návod na vložení souboru v pdf do systému IS STAG a vzory úvodních stránek (včetně nového znění Prohlášení (v ČJ a NJ dle jazyka kpráce) naleznete v dokumentech níže - body 4 (práce psané v ČJ) a 5 (práce psané v NJ). 

Upozornění: práci je nutno pravidelně konzultovat s vedoucím práce, dodávat mu postupně vypracované části ke kontrole a včas mu ji odevzdat elektronicky ke kontrole, než ji definitivně odevzdáte. Vždy vycházejte z pokynů vedoucího své práce. Počítejte, prosím, s tím, že akademičtí pracovníci vedou často prací více, proto je nestihnou přečíst, pokud je odevzdáte na poslední chvíli.

Zápočet za kvalifikační práci (bakalářský nebo diplomový seminář 2) dostanete až po odevzdání hotové práce.

 

  1. Formulář zadání bakalářské práce
  2. Formulář zadání diplomové práce
  3. Termíny pro zadání bakalářských a diplomových prací na UAG - viz podrobné info výše
  4. Pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářských a diplomových prací v češtině na UAG
  5. Pokyny pro bakalářské a diplomové práce vypracovávané v německém jazyce na UAG
  6. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197)
     

OPATŘENÍ DĚKANA č. 10/2020, jímž se stanovuje postup při zadávání, zpracování a hodnocení bakalářských a diplomových prací na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Opatření rektora R 452 ke zveřejňování bakalářských, diplomových, disertačních, rigorózních a habilitačních prací

.................................................................................................................................................................................................