Zástupci UAG přednášeli na mezinárodní konferenci v Bonnu

Zástupci Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU
se zúčastnili mezinárodní konference GERMANISTIK IN DER MITTE EUROPAS v Bonnu

 

Pod záštitou Německé výměnné akademické služby DAAD se ve dnech 18. až 21. října 2018 konala v Bonnu mezinárodní konference s názvem Germanistik in der Mitte Europas. Za účelem setkání, akademické výměny zkušeností a aktuálních trendů v rámci germanistických pracovišť byly přizváni odborníci z České republiky, Slovenska a Maďarska. Pracovní náměty byly rozděleny do oblastí profilového vzdělávání, kurikulárního zaměření, mezinárodní spolupráce, němčiny jako cizího jazyka (DaF) a v neposlední řadě byla řešena i tematika lingvistiky a literárních věd. Mezinárodní konference se účastnilo na cca 80 osobností všech tří zainteresovaných zemí spolu se zástupci zaštiťující německé organizace DAAD a dalších delegátů důležitých evropských institucí. Úspěšné bylo jednání s konzulem České republiky v Düsseldorfu Danielem Źárou, který náš institut poctí svou návštěvou na začátku letního semestru akademického roku 2018/2019 a vystoupí se svou přenáškou před studenty germanistiky a Ústavu česko-německých areálových studií.

Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích reprezentovali doc. Jürgen Eder, Jan König M. A., a dr. Magdalena Malechová. Každý z přednášejících ústavu přispěl tematicky svým referátem v rámci struktury konferenčního jednání. Doc. Eder představil přeshraniční spolupráci s univerzitou Pasov a svůj podíl v rámci projektu „Od tradice k budoucnosti. Jazykově-literární dědictví Východního Bavorska a jižních Čech jako fokus univerzitní spolupráce“. J. König M. A., prezentoval svou činnost na pozici lektora DAAD na našem ústavu a představil metodologické postupy zapojení literárně vědných aspektů do systému osvojení si jazykových znalostí na příkladu zpracování literárního díla pro studentské divadelní představení. Dr. Malechová prezentovala fungování germanistiky a oboru Česko-německá areálová studia na našem ústavu, zdůrazněna byla nutnost propojování společensko-ekonomických potřeb societ s potřebami vzdělaných odborníků v oblasti německého jazyka, kultury a veřejné správy příhraničních oblastí za účelem odpovídajícího fungování organizací v přeshraničním a evropském areálu.  

Na fotce zleva: J. König, M.A., dr. M. Malechová, doc. J. Eder, český konzul v Düsseldorfu Daniel Žára

Místem konferenčního jednání byl Universitätsklub Bonn, jehož prostory jsou velmi vhodné pro zasedání tohoto typu, jelikož nabízí jak vícero konferenčních místností i velký přednáškový sál pro plenární shromáždění, tak i prostory pro neformální diskuse a chvíle strávené v mezičase jednotlivých jednacích sekcí. 

Kongresový diskurs byl po všechny dny zasedání velice produktivní a diskuse byly obecně přínosné. Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky byl reprezentován velmi důstojně a navázal kontakty potřebné k další úspěšné mezinárodní spolupráci.