Zkoušky z AJ pro studenty doktorského studia

Základní informace ke zkouškám UAN/AJDA2, UAN/AJDB2, UAN/9AJB1, UAN/9AJB2

  • Zkouška UAN/AJDA2, UAN/AJDB2, UAN/9AJB1, UAN/9AJB2   je určena studentům doktorského studia z jiných ústavů FF JU, kteří v ní prokazují znalost angličtiny na předepsané úrovni A2, příp. B2 podle Společného evropského referenčního rámce (popis jednotlivých úrovní naleznete na tomto odkazu).

 

Ústav anglistiky FF JU nenabízí v tomto akademickém roce přípravné kurzy na úrovni A2 a B1. K přípravě na úroveň B2 lze po domluvě s vyučujícími v tomto akademickém roce využít předměty UAN/ 7AB21 (ZS) a UAN/7AB22 (LS). Zapsání předmětu studenty neanglisty je ale závislé na volné kapacitě v konkrétní výukové skupině.

Studenti se dále odkazují na samostudium, konzultace, příp. kurzy organizované jinými subjekty.

 

Zkouška probíhá formou ústního pohovoru. Testuje se schopnost studenta reagovat na běžné konverzační otázky a tvořit jazykové struktury na předepsané úrovni, jakož i porozumět odbornému textu v anglickém jazyce. Student s úrovní AJDA2 si připraví odborný text ze svého oboru v rozsahu 30 normostran, student s úrovní 9AJB1 minimálně 45 normostran a AJDB2 / 9AJB2 pak v rozsahu 60 normostran. Studenti si text vybírají sami. Vybraný text musí mít formu knižní publikace (úryvku, vybrané kapitoly) nebo článku (případně několika tematicky příbuzných článků) z odborného periodika (elektronického nebo tištěného) a musí se jednat o anglický originál, nikoliv o překlad původně jinojazyčného textu do angličtiny. Studenti si nejčastěji volí takové texty, které pak využijí při psaní své dizertační práce nebo dílčích publikací. Před zkouškou musí být odborný text schválen garantem zkoušky.

Pokud se student ke zkoušce nedostaví, neuspěl a musí ji skládat znovu.

V zimním semestru 2020/ 2021 se z důvodu uzavření vysokých škol nebude konat informativní schůzka. Studenti mohou vybrané odborné texty zasílat ke schválení v elektronické podobě (v MS Word, pdf nebo odkaz na webové stránky), nebo v případě tištěných monografií a článků stačí zaslat ukázkový scan nebo čitelné fotografie 3-5 stran na email aproskova@ff.jcu.cz nebo využít možnost online konzultací po předchozí domluvě prostřednictvím chatu nebo videohovoru v MS Teams.

Termíny zkoušek pro letní semestr budou upřesněny s dostatečným předstihem a zaslány na fakultní emailové adresy zapsaných studentů. Studenti si mohou v případě potřeby domluvit online konzultaci přes MS Teams (Alena Prošková).

 

Kontakt na garanta zkoušky:

Mgr. Alena Prošková, Ph.D.
aproskova@ff.jcu.cz
pracovna 00 044