Více o oboru Překladatelství anglického jazyka

Typ studia: dvouoborové navazující prezenční studium

Charakteristika oboru

Studijní obor Překladatelství anglického jazyka vychází z dlouhodobé rozvojové strategie Ústavu anglistiky, který k jeho akreditaci přistupuje na základě pečlivého vyhodnocení badatelských, pedagogických i praktických aktivit členů ústavu a rovněž na základě úspěšného uplatnění bývalých absolventů, z nichž někteří se dokázali etablovat jako překladatelé již na sklonku svého magisterského studia. Vědecko-výzkumné a publikační aktivity pracovníků Ústavu anglistiky, kteří se na výuce oboru podílejí, se překladatelství úzce dotýkají: prof. Martin Hilský je renomovaným překladatelem Shakespeara a alžbětinské literatury, dr. Hilská za sebou má řadu překladů z klasické anglické literatury, dr. Nagy přeložil více než dvě desítky titulů ze současné prózy a před nástupem do akademické sféry působil jako překladatel technických a marketingových textů, dr. Machová je renomovanou překladatelkou poezie, dr. Jajtner překládá odborné texty; zároveň pracovníci ústavu publikují ve významných komparatistických časopisech, jako je například Svět literatury a translatologický aspekt v literární komparatistice je nepochybně přítomen.

Obor je předkládán k akreditaci společně s Překladatelstvím francouzského jazyka a Překladatelstvím španělského jazyka na Ústavu romantistiky, přičemž obory jsou koncipovány jako provázané a vzájemně se doplňující. Ústavu romantistiky se v grantových projektech podařilo získat odbornou translatologickou literaturu a zejména komputační nástroje pro výuku CAT, které budou využity ve výuce společného základu.

V oblasti pedagogické se Ústav anglistiky může opřít o dlouholeté zkušenosti s výukou odborného jazyka, jeho překladu (překlad prózy, poezie), ale i reálií, které jsou pro překlad důležité. Propedeutický seminář již v bakalářském cyklu realizuje dr. Hilská, a to s vynikajícími výsledky (účast studentů v překladatelských soutěžích).

Ústav anglistiky dlouhodobě spolupracuje s nakladatelstvími, zejména Argo, Plus a Mladá fronta, v nichž už vyšly překlady některých studentů magisterského studia nebo absolventů.

Obor je pojímán jako dvouoborové studium, přičemž společný základ tvoří kurzy dějin a teorie překladu, kurzy češtiny pro překladatele (stylistiky) a kurzy zaměřené na využití komputačních nástrojů v překladatelském procesu. Vlastní oborové kurzy lze rozdělit do dvou komplementárních oblastí: 1) kurzy kontrastivní lingvistické analýzy, 2) umělecký překlad, 3) překlad administrativních a technických textů. Dále je obor obohacen o kurzy literárních a kulturních dějin anglosaských zemí.

Obor reaguje na poptávku ze strany zaměstnavatelů. Vzhledem k dvouoborové specializaci naleznou absolventi velmi dobré uplatnění na trhu práce.

 

Profil absolventa

Absolvent bude ovládat anglický jazyk na úrovni C2. Bude vybaven znalostmi z dějin a teorie překladu, bude se rovněž dobře orientovat v moderních technikách komputační a korpusové lingvistiky, včetně práce s nástroji CAT. Seznámí se s moderními metodami jazykovědné analýzy (syntax, textová lingvistika), které bude umět uplatnit v kontrastivní perspektivě. Bude si vědom systémových rozdílů mezi oběma jazyky (angličtinou a češtinou), přičemž bude na základě fundované jazykové analýzy schopen volit adekvátní překladatelská řešení. Bude ovládat rozmanité překladatelské postupy, a to jak po stránce teoretické, tak po stránce praktické. Získá i důležité kompetence v oblasti stylistiky češtiny, zejména pokud jde o volbu prostředků typických pro jednotlivé funkční styly. Absolventi se uplatní jako překladatelé v soukromé sféře i v rámci národních či evropských státních (veřejných) institucí. Díky širší teoretické průpravě v oboru získají absolventi potenciál pro rozvoj dovedností podle požadavků zaměstnavatele i pro další odborný i profesní růst. Budou rovněž připravení k tomu, aby mohli pokračovat v doktorských studijních programech obecně filologického či speciálně translatologického zaměření.