Životopis

1992: Filosofická fakulta Masarykovy university v Brně, obor Historie - archivnictví, diplomová práce (pod dívčím jménem Slavíčková) "Panovnické konfirmační a konsensní listiny pro moravské příjemce v době lucemburské v letech 1356-1411" (vedoucí: doc. PhDr. Vladimír Vašků, CSc.)

1992: Mgr.

1993 - 1998: Filosofická fakulta Masarykovy university v Brně, externí doktorské studium, obor Pomocné vědy historické, specializace diplomatika, disertační práce "Konfirmační a konsensní listiny lucemburských panovníků pro moravské příjemce, vydané v letech 1310 až 1411. Jejich význam, funkce a úloha v pozdně středověké moravské společnosti" (školitel: doc. PhDr. Vladimír Vašků, CSc.)

1998: Dr. (2004 změněno na Ph.D.)

1992 - 2007: Státní okresní archiv v Pelhřimově (od 2002 Moravský zemský archiv Brno - Státní okresní archiv v Pelhřimově) - odborná archivářka

2005 - 2006: Historický ústav JU, resp. FF JU - odborná asistentka (částečný úvazek)

Od 1. 4. 2006: Ústav archivnictví a pomocných věd historických FF JU - odborná asistentka (zpoč. částečný úvazek)

 

Granty:

"Organizace, správa a písemnosti v Českobudějovické diecézi od roku 1785 do počátku 19. století" (GA ČR č. 404/09/0318)

Českobudějovická diecéze v letech 1783/1789 - 1850, grant GA ČR č. 14 - 26999S (doc. PhDr. M. Novotný, CSc.) - spoluřešitelka

 

Další vědecké aktivity: 

od května 2017 předsedkyně redakční rady Vlastivědného sborníku Pelhřimovska