Státní závěrečné zkoušky

bakalářské studium

  • Státní závěrečné zkoušky - Archivnictví Bc.


Složení komise pro státní závěrečné zkoušky:

předsedkyně:

doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. (Ústav archivnictví a pomocných věd historických FF JU)
 

členové:

Mgr. Lenka Martínková, Ph.D. (Ústav archivnictví a pomocných věd historických FF JU)
doc. PhDr.  Miroslav Novotný, CSc. (Ústav archivnictví a pomocných věd historických FF JU)   
 

Tematické okruhy z archivnictví

Archivnictví

1. Definice archivu, vymezení základních úkolů a činností, zařazení archivů do systému státní správy, současná struktura archivů a odlišnosti v jejich kompetencích a ve skladbě archivních souborů

2. Současná archivní legislativa, stručný vývoj po roce 1945, poslední zákon o archivnictví, práva a povinnosti archivů při správě národního archivního dědictví

3. Historické a současné principy pořádání archivního materiálu, hlavní zásady tvorby inventárních záznamů, zpracování archivních pomůcek, typy archivních pomůcek a jejich odlišnosti

4. Zpřístupňování archivního materiálu veřejnosti, pořádání a inventarizace, edice, kulturní a osvětová činnost archivů, režim v archivních badatelnách, zásady předkládání archiválií ke studiu badatelské veřejnosti

5. Spisová služba, její hlavní zásady, skartační řízení a jeho průběh

6. Historie archivnictví v českých zemích se zřetelem k jihočeskému regionu
 

Dějiny správy

7. Státní správa do roku 1740

8. Státní správa 1740 - 1848 (1850)

9. Politická správa rakouské monarchie v letech 1848 - 1918. Územní samospráva v       rakouské monarchii v letech 1850-1918

10. Ústavy, ústavní instituce, parlamentarismus a ústavní vývoj ČSR do r. 1938. Politická   správa v ČSR v letech 1918-1939. Územní samospráva v ČSR v letech 1918-1939

11. Správa v protektorátu Čechy a Morava v letech 1939-1945. Zahraniční exilové orgány v letech 1939-1945 a boj o charakter správy v poválečné ČSR. Správa poválečné ČSR v letech 1945-1948

12. Státní správa v ČSR v letech 1949 - 1954, 1954 - 1960, 1960 - 1990. Základní nástin správního vývoje po r. 1990 (státní správa, samospráva, soudní a justiční správa, finanční správa)

13. Městská správa do roku 1850

14. Církevní správa do roku 1850

15. Patrimoniální správa do roku 1850
 

Pomocné vědy historické

16. Paleografie jako pomocná věda historická - úkoly, vývoj. Stručný vývoj psaného písma, zejména v novověku, problémy novověké paleografie, zvláštní písma

17. Diplomatika jako pomocná věda historická, základní pojmy, diplomatická metoda. Přehled českých diplomatických studií z novověké diplomatiky. Základní edice a ediční řady diplomatického materiálu u nás

18. Písemnosti českých panovníků v letech 1526 - 1850. Česká dvorská kancelář a kancelář české komory v letech 1526-1749 (hl. dějiny obou kanceláří, typy písemností, kancelářské knihy, úřednictvo)

19. Písemnosti církevní správy v letech 1526-1850, matriky. Písemnosti městské správy v letech 1526-1850

20. Písemnosti patrimoniální správy v letech 1526-1850. Katastry

21. Chronologie jako pomocná věda historická - úkoly, stručné dějiny. Různé způsoby označování datace v minulosti (roky, měsíce, dny)

22. Gregoriánský kalendář a jeho recepce

23. Církevní rok a církevní kalendář

24. Heraldika jako pomocná věda historická - definice, úkoly. Znak a jeho součásti. Vývoj české státní symboliky od počátků do současnosti. Základní charakteristika vývoje šlechtické, církevní, universitní, městské, cechovní a občanské heraldiky

25. Sfragistika jako pomocná věda historická - úkoly, prameny, vztah k ostatním PVH, zejména diplomatice. Základní terminologie. Vývoj české panovnické pečeti a uplatnění pečeti v jiných vrstvách české feudální společnosti

26. Genealogie jako pomocná věda historická - úkoly, základní termíny a literatura

27. Kodikologie jako pomocná věda historická - definice, úkoly, vývoj knihoven a knižní kultury ve středověku na našem území

28. Epigrafika jako pomocná věda historická - definice, úkoly, základní literatura, vztah k ostatním PVH

29. Numismatika jako pomocná věda historická - úkoly, základní literatura, vývoj mince na našem území

30. Historická metrologie jako pomocná věda historická - úkoly, vývoj měrných jednotek, základní literatura
 

Tematické okruhy z historie

1. Evropa raného středověku (do roku 1000).

2. Příchod Slovanů a vznik prvních státních útvarů v českých zemích.

3. Přemyslovci a český stát do počátku 14. století.

4. Evropa vrcholného středověku (11. – 14. století).

5. Lucemburkové a české země v letech 1310–1437.

6. Husitství (1419–1485).

7. Románské a gotické umění v Evropě.

8. Raně novověká Evropa v 15. – 18. století.

9. Renesance, humanismus, reformace.

10. Baroko a osvícenství.

11. Zámořské objevy a kolonialismus.

12. Stavovství a absolutismus.

13. Revoluce 16. – 18. století.

14. Třicetiletá válka a evropská diplomacie 17. století.

15. Evropa, české země a Habsburkové.

16. Věk páry, uhlí a oceli – průmyslová revoluce, industrializace a modernizace.

17. Věk kongresů – mezinárodní vztahy v letech 1814/1815–1919.

18. Věk imperialismu – staré a nové (Belgie, Itálie, Německo, Japonsko) koloniální mocnosti.

19. Věk revolucí – revoluce moderní doby (1820–1821, 1830–1832, 1848–1850, 1871, 1917).

20. Věk nacionalismu – stát a národ, sjednocení Německa a Itálie.

21. Věk ismů – umění a kultura 19. století

22. Úpadek Osmanské říše a formování národních států na Balkáně.

23. Vzestup mimoevropského světa – USA a Japonsko.

24. Předbřeznové Rakousko (1815–1848).

25. Od neoabsolutismu ke konstitucionalismu – Rakousko v letech 1851–1865.

26. Od dualismu k rozpadu – Rakousko-Uhersko v letech 1867–1918.

27. Češi a Němci v habsburské říši, české národní hnutí.

28. Velká válka (1914–1918).

29. Vznik a rozpad versaillského systému (1919–1938/1939).

30. Fašismus, nacismus a komunismus.

31. II. světová válka (1939–1945).

32. Vznik a rozpad sovětského bloku (1944–1989).

33. Studená válka (1947–1991).

34. Dekolonizace a globalizace.

35. Od Montánní unie k Evropské unii – Evropa v letech 1952–1993.

36. První československá republika (1918–1938).

37. Druhá republika a Protektorát Čechy a Morava, domácí a zahraniční odboj.

38. Československo v letech 1945–1967.

39. Pražské jaro a husákovská normalizace.

40.Gorbačovovská perestrojka a glasnosť, Sametová revoluce a rozpad Československa (1985–1992).