Publikace

📨 Publikace je možno objednat na adrese:

Archeologický ústav FF JU
Branišovská 31a
370 05 České Budějovice
tel.: 387774898 (pí. J. Kryeziu)
e-mail: jkryeziu@ff.jcu.cz

 

 

◻️ Beneš, J. - Vondrovský, V. - Ptáková, M. - Kovačiková, L. - Šída, P. 2019: The Neolithic Site of Hrdlovka 


This book presents a complex analysis of the Hrdlovka Neolithic settlement in Northwest Bohemia (Czech Republic). As the site was occupied without interruption from the Linear Pottery (Linearbandkeramik, LBK) to the Stroked Pottery (Stichbandkeramik, SBK) phase, development of many phenomena could be observed in the long-term perspective, especially the Neolithic longhouse architecture. With many well-preserved LBK and post-LBK longhouse
ground plans and recorded constructional details, the Hrdlovka site can be regarded as one of the best examples of Neolithic architecture in Central Europe.

The volume comprises analyses of all essential categories of archaeological finds – pottery, lithic and stone artefacts, and animal bones. The chronology of the settlement area lays the cornerstone for further investigation of the dwellers subsistence strategies and household activities. Text is accompanied by comprehensive catalogue of excavated artefacts, sunken features and longhouses.

Online plans

 

◻️ Chvojka, O. - Jiráň, L. - Metlička, M.  a kol. 2017: Nové české depoty doby bronzové (Díl 1 + 2) 

Kniha přináší komplexní přehled depotů z doby bronzové z území Čechy, objevených do konce roku 2013. Jedná se o více než stovku nových souborů, které dosud většinou nebyly publikovány a které významně doplňují starší syntézy českých depotů. Všechny tyto nové nálezy jsou v knize podrobně popsány a kompletně vyobrazeny. Vedle archeologického vyhodnocení jsou v knize zařazeny i kapitoly o chemických a archeobotanických analýzách.


 

◻️ John, J. - Kovář, D. 2017: Poklady z domu U Slabých v Týně nad Vltavou

Kniha je výstupem analýzy dvou mincovních pokladů nalezených r. 1970 v domě čp. 85 „U Slabých“ na vltavotýnském náměstí. Zabývá se rovněž okolnostmi, za nichž mohly být depoty ukryty: obdobím třicetileté války v Týně nad Vltavou, fortifikací města, dálkovými obchodními trasami a je doplněna historickými i současnými snímky města.

Cena: Kč 450,00 (s DPH)


 

◻️ Chvojka, J. - John, J. - Thomová, Z. a kol. 2016: Bošilecký poklad

Monografie obsahuje shrnutí dosavadních poznatků o tzv. bošileckém pokladu. Jedná se o hromadný nález mincí z období třicetileté války, který byl objeven během archeologického výzkumu kostela v Bošilci roku 2013. Práce je založena na spolupráci týmu badatelů a badatelek z oblasti archeologie, historie, numismatiky a přírodních věd. Součástí knihy je rovněž katalog jednotlivých mincí, dokumentující složení oběživa v oblasti jižních Čech kolem poloviny třicátých let 17. století.

Cena: Kč 404,00 (s DPH)


 

 ◻️Chvojka, O. - Krajíc, R. a kol. 2014: Poklady, depoty, obětiny... Jihočeské depoty od doby bronzové do novověku

Kniha vznikla jako doprovodná publikace stejnojmenné výstavy, prezentované v letech 2014 a 2015, postupně v Městském muzeu v Bechyni, v Husitském muzeu v Táboře a v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích.


 

◻️ Chvojka, O. a kol. 2011: Osídlení z doby bronzové v povodí říčky Smutné v jižních Čechách. Archeologické výzkumy v jižních Čechách - Supplementum 8

Práce je výstupem z grantového projektu GA ČR 404/09/P125 s názvem „Struktura osídlení mikroregionu říčky Smutné v době bronzové", který byl v letech 2009 až 2011 řešen na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Cílem projektu bylo podchycení, zdokumentování a zhodnocení všech archeologických lokalit, spadajících do doby bronzové, tj. do epochy, vymezené v jižních Čechách přibližně léty 2000 – 800 BC.

Cena: Kč 153,00 (s DPH)


 


 

◻️ Krajíc, R. 2008: Středověké cihlářství. Sezimovo Ústí - archeologie středověkého poddanského města 4

Na příkladu archeologického výzkumu dvou středověkých cihlářských hutí v jihočeském Sezimově Ústí byl zpracován přehled o středověkém cihlářství v Evropě a na území České republiky. Samostatný blok představuje zpracování nemovitých a 30 000 movitých archeologických nálezů z cihelen v Sezimově Ústí. Závěrečná syntéza řeší rekonstrukci života a výrobu v ústeckých cihelnách včetně porovnání jejich produkce s dalšími evropskými středověkými hutěmi.

Cena: Kč 539,00(s DPH)


 


 

◻️ Chvojka, O. – Krajíc, R. (eds.) 2007: Archeologie na pomezí. Sborník příspěvků ze semináře, České Budějovice 8. 11. 2007. Archeologické výzkumy v jižních Čechách - Supplementum 4

Publikace je výsledkem jednodenního semináře, kterého se zúčastnilo 80 odborníků z Čech a Horního Rakouska. Otištěné referáty přinášejí jak informace o aktuálním stavu poznání archeologie pravěku až novověku na území jižních Čech, tak jednotlivé metodologické příspěvky, např. z oblasti nedestruktivní archeologie.