doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc.

 


Pracovna


01 039


387 774 851

E-mail


junkova@ff.jcu.cz

Odborná specializace


fonetika a fonologie, stylistika (publicistický styl)


Konzultační hodiny
 

 

doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc., (nar. 1949) vystudovala český jazyk, hudební výchovu (1971) a občanskou nauku (1974) na PF v Českých Budějovicích. Ve studiu českého jazyka pokračovala na FF UJEP v Brně, občanskou nauku studovala na FF UK v Praze (1979). Rigorózní zkoušku v oboru český jazyk vykonala na PF v Českých Budějovicích (1982). V roce 1989 získala na FF UJEP v Brně (současný český jazyk) titul CSc. obhájením disertační práce „Mluvenostní jevy v dílech současných jihočeských autorů". Habilitovala se v roce 2002 na FF UP v Olomouci – současný český jazyk (habilitační práce „Lexikálněstylistické prostředky v současné psané publicistice").

Od roku 1981 se věnuje pedagogické činnosti v oboru současný český jazyk na PF JU (1981 – 2005) a na FF JU (2005 – dosud). Vyučuje Fonetiku a fonologii, Stylistiku, Morfologii a Syntax.

Publikace domácí i zahraniční (Polsko, Rusko, Bělorusko, Srbsko) v oboru stylistika, jsou zaměřeny převážně na publicistický funkční styl, je autorkou monografie „Jazyková dynamika současné publicistiky" (2010).


◽ Granty

◽ Publikační činnost