doc. PhDr. Marie Janečková, CSc.


Pracovna


01 041


387 774 846


E-mail


janecm@ff.jcu.cz


Odborná specializace
 


historická mluvnice češtiny, dialektologie, vývoj spisovného jazyka, slovotvorba


Konzultační hodiny
 

 

Doc. PhDr. Marie Janečková, CSc., (nar. 1949) absolvovala po středoškolských studiích Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích, obor čeština − němčina (1971) a Filozofickou fakultu UK v Praze, obor čeština – ruština (1977). Od roku 1978 do roku 2005 působila na katedře českého jazyka a literatury PF JU v Českých Budějovicích jako odborná asistentka. Učila nejprve současný český jazyk, ale brzy se specializovala na historickou češtinu a její vývoj, vyučuje historickou gramatiku a dialektologii, slovotvorbu, onomastiku a rétoriku. Vědeckou přípravu absolvovala na FF UJEP v Brně (dnes Masarykova univerzita), v roce 1982 zde složila rigorózní zkoušku v oboru český jazyk, v roce 1986 vykonala příslušné zkoušky, obhájila disertační práci z historické slovotvorby Utvářenost sloves v rané staré češtině a získala titul CSc. Habilitační řízení proběhlo na FF UP v Olomouci, v roce 2004 obhájila práci Substantivní slovní zásoba J. A. Komenského z aspektu slovotvorného. Od roku 2006 až dosud je docentkou českého jazyka v Ústavu bohemistiky FF JU v Českých Budějovicích.

Publikovala v oboru dialektologie, přispěla do sborníků Jazyk a řeč jihočeského regionu (1992, 1993, 1994, 1995) a nářeční studií do kolektivní monografie Český jazyk na přelomu tisíciletí (1997), která vznikla s podporou GA ČR. V letech 1998−2000 byla členkou výzkumného týmu zabývajícího se jazykem a stylem barokních textů, podílela se na vzniku sborníků K jazyku a stylu českých barokních textů I, II (1998, 2000). V období 2007−2009 byla řešitelkou týmového grantového projektu GA ČR Jazyk a styl v době barokní, autorkou monografie K jazyku českého baroka. Hláskosloví, pravopis a tisk, označování kvantity (2009), editorkou (s J. Alexovou a V. Pospíšilovou) kolektivní monografie Slovesné baroko ve středoevropském prostoru (2010), spoluautorkou monografie V nuznej slávě, v slavnej nouzi. Svět Ondřeje Jakuba Františka de Waldta (2011). Od roku 2013 je řešitelkou týmového grantového projektu Jihočeské univerzity (GA JU) − Barokní text z aspektu lingvistického a historického − se spoluúčastí doc. PhDr. Marie Ryantové, CSc., a studentů doktorského studia archivnictví a českého jazyka. Popularizaci českého jazyka, jeho pravopisu a proměnám slovní zásoby se věnuje v déle trvající spolupráci s českobudějovickou pobočkou Českého rozhlasu 2.


Granty

◽ Publikační činnost