Publikační činnost

1. Odborné knihy (monografie)

 

2. Kapitoly v odborných knihách

2) ARTEMOV, Andrej. K vymezení abstrakt ozvláštňujících český a ruský jazykový obraz světa. In: Mgr. Michaela Pešková, Ph.D., Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 2. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 101-107, 7 s. ISBN 978-80-261-0764-4.

1) ARTEMOV, Andrey. Abstraktní pojmy v jazykovém obraze světa jako součást rozvíjení interkulturní komunikační kompetence. In: PEŠKOVÁ, Michaela; KUBÍKOVÁ, Kateřina a kol. Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 114-119. ISBN 978-80-261-0666-1.

 

3. Články v odborných periodikách

3. 1. Články v zahraničních recenzovaných odborných periodikách

2) ARTEMOV, Andrej. Zakončení přídavných jmen na -ózní v současné češtině. Bohemistyka, Poznaň: "Komisja Slawistyczna Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Poznaniu Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wyd, 2018, roč. 1, č. 1, s. 19-29. ISSN 1642-9893.

1) KUSHCH, Oleksandr a Andrej ARTEMOV. INTERNET AS THE FACTOR OF INFLUENCE ON THE STRUCTURE OF LINGUISTIC IDENTITY OF STUDENTS OF TECHNICAL FIELDS OF STUDY IN COMPARATIVE RETROSPECTION. Caracteres. 2017, VI (2), s. 205-225. ISSN 2254-4496.

3. 2. Články v domácích recenzovaných časopisech

11) SLÁDKOVÁ, Věra a Andrej ARTEMOV. INTERPRETACE KALAMBÚRU V REKLAMNÍM DISKURSU. Auspicia, České Budějovice: VŠERS, 2018, roč. 15, č. 1, s. 32-53. ISSN 1214-4967.

10) ARTEMOV, Andrej. K voprosu funkcionirovanija i primeněnija termina "semantičeskaja diffuznosť" v lingvističeskoj rusistike i bogemistike. Opera Slavica (Slavistické rozhledy), Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2018, roč. 28, č. 2, s. 27-38. ISSN 1211-7676.

9) ARTEMOV, Andrej. NĚKTERÉ RUSKÉ EKVIVALENTY K PRVKŮM ČESKÉ FORTIFIKAČNÍ TERMINOLOGIE A FREKVENTOVANÝM HISTORISMŮM (NA MATERIÁLU PUBLIKACÍ Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU). Auspicia, České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV (3-4), s. 40-54. ISSN 1214-4967.

8) ARTEMOV, Andrey; DOLGOVA, Tatyana. ON SOME ASPECTS OF ENRICHMENT OF CZECH AND RUSSIAN FASHION DESIGN TERMINOLOGY THROUGH BORROWINGS AND INTERNATIONALISMS. Auspicia. 2016, XIII(3-4), s. 185-195. ISSN 1214-4967.

7) KUSHCH, Oleksandr; ARTEMOV, Andrey; GREGOR, Jan. Psycholingvistická analýza lexikální produktivity jednotlivce podle metodiky AxiKOM (rozbor na základě ruštiny a češtiny). Auspicia. 2016, XIII(2), s. 173-181. ISSN 1214-4967.

6) ARTEMOV, Andrey. K voprosu perevoda na češskyj jazyk russkogo mestoimenija (sebja) v glagol’nych konstrukcijach. Novaja rusistika. 2015, 8(1), s. 35-40. ISSN 1803-4950.

5) PALMOVÁ, Jana, ARTEMOV, Andrey. Sémantické aspekty konceptualizace pracovní činnosti v německém jazyce. Auspicia. 2015, 12(2), s. 70-78. ISSN 1214-4967.

4) ARTEMOV, Andrey. Základní lexikální jednotky konceptu ‘pracovní činnost’ v ruštině v komparaci s češtinou. Auspicia. 2015, 12(2), s. 79-90. ISSN 1214-4967.

3) ARTEMOV, Andrey. K charakteristice postavy s vyprávěcí funkcí v některých ruských a českých postmoderních románech. Studia Slavica. 2014, 18(1), s. 35-48. ISSN 1803-5663.

2) ARTEMOV, Andrey. K probleme poiska russkogo slovarnogo ekvivalenta dlja češskogo slova "pohoda". Rossica Olomucensia. 2014, 53(1), s. 5-10. ISSN 0139-9268.

1) ARTEMOV, Andrey. K probleme modernizacii pravil russkoj transliteracii češskich i čechizirovannych imën sobstvennych. Novaja rusistika = Nová rusistika. 2013, IV(1), s. 25-39. ISSN 1803-4950.

3. 3. Články v ostatních odborných časopisech

 

4. Články ve sbornících

2) ARTEMOV, Andrey. Dvojjazyčná lexikologie, lexikografie a tvorba paralelních korpusů jako perspektivní oblasti lingvistického výzkumu na VŠTE. In: Tvůrčí činnost jako proces vnímání, poznání a seberealizace: sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. s. 7-12.

1) ARTEMOV, Andrey. Role jazyka ve výstavbě postav postmoderního románu (T. Tolstá, D. Hodrová, V. Pelevin, V. Aksjonov, J. Kratochvil). In: KOŠNAROVÁ, Veronika, ed. V průsečíku pohledů. Sborník k 75. narozeninám Aleše Hamana. České Budějovice 2007, s. 67-75. ISBN 978-80-87082-02-7.

 

5. Učební texty a odborné výstupy aplikačního typu

5. 1. Učební texty

3) ARTEMOV, Andrey; JANOUŠKOVÁ, Jitka. Le Français pour les débutants: studijní skripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. 63 s. ISBN 978-80-7468-060-1.

2) ARTEMOV, Andrey. Francouzský jazyk pro ekonomy druhý II: studijní opora pro kombinované studium. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Č. Budějovicích, 2013. 47 s.

1) ARTEMOV, Andrey; JÍLKOVÁ, Ivana. Russkij jazyk dlja transportnoj sfery (1): učebno-metodičeskoje posobije. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Č. Budějovicích, 2013. 67 s. ISBN 978-80-7468-061-8.

 

6. Popularizační texty

1) Přelet. Literární noviny, r. XV., 12. 1. 2004, s. 9 (Viktor Pelevin).

 

7. Překladatelská / ediční / redakční činnost (včetně příspěvků do slovníků či encyklopedií)

5) ARTEMOV, Andrey. Rezjume. Češskaja litěraturnaja romantika: sinopsičesko-pul’sirujuščaja model’ kul’turnogo javlěnija/Резюме. Чешская литературная романтика: синопсическо-пульсирующая модель культурного явления. In: TUREČEK, Dalibor a kol. České literární romantično: synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno: Host, 2012, s. 294-296. ISBN 978-80-7294-733-1.

4) ARTEMOV, Andrey. Château Hluboka sur Vltava. Vimperk: Colibri, 2010. ISBN 9788087268049.

3) KARHANOVÁ, Věra; ARTEMOV, Andrey a kol. Povídání, veršování o kočičím studování. Jindřichův Hradec: Epika 2012. 51 s. ISBN 978-80-87435-31-1.

2) ARTEMOV, Andrey. Resumé/Резюме. In: BAUER, Michal. II. sjezd československých spisovatelů 22.-29. 4. 1956. Praha: Akropolis 2011. ISBN 9788087481042.

1) ARTEMOV, Andrey. Resumé/Резюме. In: BAUER, Michal. Souvislosti labyrintu: (kodifikace ideologicko-estetické normy v české literatuře 50. let 20. století). Praha: Akropolis 2009. ISBN 978-80-86903-97-2.

 

8. Recenze

1) LITĚRATURNYJE VOZVRAŠČENIJA. Výběr překladů z české beletrie a publicistiky. Lingua Viva: odborný časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům a češtině jako cizímu jazyku 5, České Budějovice, 2007, s 73 (Zdeňka Matyušová – ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ. Výběr překladů z české beletrie a publicistiky).

 

9. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí a v ČR a vyžádané přednášky v zahraničí

9. 1. Referáty na mezinárodních konferencích v zahraničí

4) K probl´eme vključenija slovosočetanij v dvujazyčnyj těchničeskij slovar’. Language and The Environment. Gliwice: Gliwicka Wyźsza Szkoła Przedsiębiorczości, Uniwersytet Śląski, 2013.

3) Unikal’nyj opyt otraslevogo slovarja «RUSKO-ČESKÝ A ČESKO-RUSKÝ FILMOVÝ SLOVNÍK». Language and The Environment. Gliwice: Gliwicka Wyźsza Szkoła Przedsiębiorczości, Uniwersytet Śląski, 2013.

2) Tezisy. V-aja mežvuzovskaja naučnaja konferencija studentov-filologov. Sankt-Petěrburg 2002.

1) Francuzskije zaimstvovanija v češskom jazyke. (Французские заимствования в чешском языке). II. mežvuzovskaja naučnaja konferencija studentov-filologov. Санкт-Петербург: СПбГУ, 2000.

9. 2. Referáty na mezinárodních konferencích v ČR

15) Semantičeskaja diffuznost’ sinonimov i paronimov v češskom i russkom jazykach. XXIII. Olomoucké dny rusistů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016.

14) Onomaziologické mechanizmy vývoje konceptu „opevněné obce“ v češtině a ruštině. Dialog kultur VIII: mezinárodní vědecká konference. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Gaudeamus 2015.

13) Vyjádření subjektivity v kolokacích se zvratným zájmenem sěbja v ruštině (v komparaci s češtinou). Quaere 2014: sborník příspěvků. Hradec Králové, 2014.

12) Historické a pseudohistorické prvky v postmoderních románech Vasilije Aksjonova. MMK 2013. Hradec Králové, 2013.

11) Zkušenosti z elektronického testování studentů studujících ruštinu jako druhý jazyk (úroveň – mírně pokročilí). E-konference na téma Využití elektronických médií ve výuce a testování v cizích jazycích na profesně zaměřené škole. České Budějovice, 2013.

10) Nejčastější problémy ve výuce studentů při použití učebnice „Ruština nejen pro samouky“ a způsoby jejich řešení. Aktuální trendy v jazykovém vzdělávání: Teorie a praxe 2012. Kolín: ARC-VŠPSV, 2013.

9) Vývoj svébytného konceptu „opevněné obce“ v ruštině a češtině. MMK 2013. Hradec Králové, 2013.

8) K vývoji odborných/technických dvojjazyčných slovníků (jazykový pár čeština - ruština). Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové, 2012.

7) Rol’ Leontija Vasil’jeviča Kopeckogo v razvitii russko-češskoj leksikografii. 1. Jazyková a pedagogická e-konference s mezinárodní účastí na VŠTE. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012.

6) Učebnik <<Ruština nejen pro samouky>>. Praktičeskije zamečanija po jego mnogoletnemu ispol’zovaniju na zanjatijach. 1. Jazyková a pedagogická e-konference s mezinárodní účastí na VŠTE. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012.

4) K vývoji lexikografického komparativního popisu češtiny a ruštiny. XXI. Olomoucké Dny Rusistů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2011.

3) K probleme perevoda těchničeskich univerbov češskogo i russkogo jazykov. (К проблеме перевода технических универбов чешского и русского языков.). XX. Olomoucké dny rusistů. 02. 09. – 04. 09. 2009. Olomouc, 2010.

2) Prostředky autorské komunikace se čtenářem v postmoderním českém a ruském románu. Člověk – Jazyk – Text. České Budějovice, 2008.

1) Ruští futuristé ve vztahu k expresionismu (Vladimír Majakovskij). Hledání expresionistických poetik. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006,

9. 3. Vyžádané přednášky v zahraničí

1) Sídelní a fortifikační terminologie v češtině a ruštině (Урбанистическая и фортификационная терминология в чешском и русском языках), Universität Wien, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät,  Institut für Slawistik, 18. 11. 2019.

10. Ostatní

10. 1. Disertační práce

1) ARTEMOV, Andrey. Postavy v postmoderním českém a ruském románu konce 20. a začátku 21. století. České Budějovice, 2005.