Mgr. Michaela Křivancová, Ph.D.

 


Pracovna


01 036 


387 774 854


E-mail


mkrivancova@ff.jcu.cz


Odborná specializace


současný český jazyk se zaměřením na syntax a morfologii, textová lingvistika, jazykové analýzy komunikátů, frazeologie


Konzultační hodiny
 

 

Mgr. Michaela Křivancová, Ph.D. (nar. 1976) absolvovala magisterské studium českého jazyka a literatury a společenských věd na PF JU v Českých Budějovicích. V doktorském studijním programu na FF MU v Brně (2008) se v oboru Český jazyk zaměřovala zejména na komunikačně-pragmatické přístupy k textu a jazykově-literární analýzu uměleckých komunikátů. Publikačním výsledkem tohoto odborného zájmu je zejména monografie Moc slova (2013), věnovaná koncepci jazyka a řeči v prozaických textech Věry Linhartové, a řada časopiseckých studií.

Od roku 2009 do srpna 2017 působila jako odborná asistentka v Oddělení českého jazyka Katedry slovanských jazyků PF JU, kde se specializovala na výuku současného českého jazyka, závislostní a valenční syntaxe a také morfologie. Zájem o tyto disciplíny zúročila v řadě kapitol v učebnicích a dalších učebních textech ČJ pro různé typy škol a rovněž jako garantka řady učebnic.

Od září 2017 působí v Oddělení lingvistiky Ústavu bohemistiky FF JU. V současné době se zaměřuje zejména na oblast české frazeologie a textové lingvistiky.

Již několik let spolupracuje s ÚJP UK v oblasti zkoušení cizinců pro účely udělování státního občanství, a to jako administrátorka písemné části zkoušky a také jako examinátorka i hodnotitelka ústní části zkoušky.

Je členkou Jazykovědného sdružení ČR a České asociace kognitivní lingvistiky.

Od roku 2016 spolupracuje na projektu OP VVV, Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí, ve funkci „Odborný metodik v sekci Český jazyk“.


◽ Granty

◽ Publikační činnost